Komunikaty FPP

25 lipca 2017
FPP: Równe traktowanie wykonawców kluczowe dla prawidłowego przeprowadzania przetargów
Naruszanie zasady uczciwej konkurencji problemem na rynku zamówień publicznych

Wzorcowe postępowanie przetargowe musi uwzględniać interesy wszystkich stron – podstawą do zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia publicznego jest równe traktowanie podmiotów. Niedopuszczalne są sytuacje, w których składanie oferty w przetargu wiąże się z nieracjonalnie wysokim ryzykiem, a postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są dowolnie kształtowane, w oderwaniu od celowości i efektywności wydatkowania środków publicznych. Regulacje zawarte w nowelizacji Prawa zamówień publicznych miały poprawić sytuację przedsiębiorców i zabezpieczyć im swobodne warunki do rozwoju działalności, jednak jak pokazuje raport FPP „Niewłaściwe stosowanie wybranych klauzul umownych i dokumentów przez zamawiających w ochronie zdrowia”, nadal istnieją liczne zagrożenia płynące z udziału w przetargach.

więcej  arrow
11 lipca 2017
FPP: Wymuszenie zrzeczenia się odsetek ustawowych wątpliwe w świetle prawa Unii Europejskiej
Jeśli dłużnikiem jest podmiot publiczny, wierzycielowi przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych bez wezwania

Nowe Prawo zamówień publicznych zwraca uwagę na wyrównanie praw i wpływu na zamówienie między wykonawcą i zamawiającym. Jednak praktyka daleka jest od obowiązków ustawowych. W SIWZ nagminnie pojawiają się zapisy niezgodne z prawem polskim i Unii Europejskiej, które w rażący i wyraźny sposób szkodzą przedsiębiorcom i stawiają zamawiającego w uprzywilejowanej pozycji. Jednym ze szkodliwych zapisów SIWZ jest nakaz zrzeczenia się ustawowo przewidzianych odsetek za opóźnienia w płatnościach na rzecz wykonawcy.

więcej  arrow
4 lipca 2017
FPP: Wydłużone terminy płatności – przykład niezgodnych z prawem zapisów SIWZ
Nagminne wydłużanie płatności ponad 60 dni narusza prawa wykonawców

Zgodnie z obowiązującym prawem cena nie musi być decydującym kryterium do wyłonienia wykonawcy w postępowaniu przetargowym. Jednym ze stosowanych wymagań jest obecnie termin płatności, jednak wiąże się to z kontrowersjami – przykładem może być zawieranie w SIWZ zapisów, które określają ponad 60 dni, jako czas na zapłatę przez zamawiającego. To niezgodne z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy1. Federacja Przedsiębiorców Polskich – w oparciu o raport „Niewłaściwe stosowanie wybranych klauzul umownych i dokumentów przez zamawiających w ochronie zdrowia” – sygnalizuje również, że termin płatności bywa jedynie pozornym kryterium podczas oceny ofert, gdyż w praktyce nagminnie nie jest przestrzegany – co również jest niezgodne z intencją Ustawodawcy.

więcej  arrow