Media o FPP

15 grudnia 2016
Managerplus.pl
FPP: regulacje proponowane w Konstytucji Biznesu korzystne dla przedsiębiorców

Nowe zasady w relacji państwo – przedsiębiorstwo. Konstytucja Biznesu – pakiet dokumentów opracowany przez Ministerstwo Rozwoju – ma za zadanie wsparcie polskiej przedsiębiorczości bazując na konstytucyjnej zasadzie wolności działalności gospodarczej. Priorytetem dla rządu jest wprowadzenie nowego Prawa Przedsiębiorców, gdzie zawarte są podstawowe regulacje systematyzujące zasady współpracy urzędów z firmami.


Federacja Przedsiębiorców Polskich dostrzega, że proponowana przez Ministerstwo największa reforma legislacji po roku 1989 niesie ze sobą obietnice poprawy funkcjonowania polskiego biznesu. Najważniejsze aspekty zmian to domniemanie uczciwości przedsiębiorcy i przyjazna interpretacja przepisów, zasada proporcjonalności, a także założenie: „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”. Normy te – razem z pakietem „100 zmian dla firm” – sprzyjać będą zrównoważonemu rozwojowi postulowanemu przez rząd.

Naczelną zasadą, na której oparta jest Konstytucja Biznesu jest zagwarantowanie praw przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą z poszanowaniem dobrych obyczajów oraz uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłego rozwoju i ochrony konkurencji. Kluczowe uproszczenia zawarte w propozycji Ministerstwa Rozwoju to m.in.: umożliwienie prowadzenia drobnej działalności bez rejestracji, prostsze zasady rozliczania się, a także zapewnienie ulgi w składkach na ZUS. Planowana jest również możliwość załatwiania spraw bez konieczności wizyty w urzędzie, a ponadto likwidacja numeru REGON. Ustawodawcy przewidują odświeżenie przepisów i wprowadzenie prawa pisanego prostym językiem. Utworzone zostaną: stanowisko Rzecznika Przedsiębiorców i Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców, która ma być stałym forum dyskusji.

 

„Rozwiązania proponowane przez Ministerstwo Rozwoju w Konstytucji Biznesu są odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby polskich przedsiębiorców. To także sygnał, że rząd rozumie postulaty osób prowadzących działalność gospodarczą i dąży do aktywnego tworzenia warunków, które będą najbardziej korzystne dla rozwoju firm. Dyrektywy Prawa Przedsiębiorców stanowią pozytywny przełom w relacjach między administracją a przedsiębiorcami, jak również wyznaczają nowe standardy działań organów publicznych w sprawach przedsiębiorców. Ustanowienie przejrzystych podstaw prawnych pozwoli zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, co korzystnie wpłynie na aktywność gospodarczą Polaków” mówi Tomasz Wojak, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

 

Ustawy niezbędne do wdrożenia „Prawa przedsiębiorców”:

  1. ustawa o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców
  2. ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców
  3. ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym – kompleksowo regulująca zasady uczestnictwa podmiotów zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP, w tym integrująca dotychczasową ustawę o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

„Ograniczanie biurokracji – zakładane w propozycji resortu rozwoju – to ważny krok na drodze rozwoju polskiego biznesu. Istotną zmianą – w kierunku oczekiwanym przez FPP – jest postulat o odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa, a także założenie, że urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń. Korzystne będą również modyfikacje w zakresie prawa podatkowego, choćby likwidacja części obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych. Kompleksowe regulacje gwarantujące wolność gospodarczą oraz jasno sformułowane przepisy to wyznacznik nowoczesnego państwa prawa, co wskazuje dbałość ustawodawcy o interes społeczny i stabilność gospodarki. Doceniamy również fakt, że zostaną powołane podmioty, których zadaniem będzie nadzór nad tworzeniem i egzekwowaniem prawa – Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzecznik Przedsiębiorców” – dodaje Tomasz Wojak.

 

Więcej: http://managerplus.pl/fpp-regulacje-proponowane-w-konstytucji-biznesu-korzystne-dla-przedsiebiorcow/

 arrow powrót