Kick-off meeting 1.07.2020

 

 MigRight / Migright_partnerzy.jpg

 MigRight / kik1.jpg

 

Inauguracja projektu MIGRIGHT

 

W rod1 lipca Warszawie odbyło sipierwsze spotkanie organizacji partnerskich projektu „MIGRIGHT: Wzmocnienie dialogu społecznego na rzecz godnej pracy migrantów i uchodców w Polsce” zorganizowane przez FederacjPrzedsibiorców Polskich. Tym samym oficjalnie zainaugurowano realizacjtego przedsiwzicia.

 

Prócz przedstawicieli Federacji Przedsibiorców Polskich, która pełni funkcjlidera projektu, w spotkaniu udział wzili przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Zwizków Zawodowych (OPZZ), przedstawicielka Confederation of Norwegian Enterprise (NHO) oraz ekspertki Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE).

 

Głównym celem projektu MIGRIGHT jest zwikszenie zdolnoci partnerów społecznych w Polsce do uczestnictwa w dialogu społecznym poprzez transfer najlepszych praktyk norweskich na polski grunt oraz organizacjszkoledotyczcych wspierania praw migrantów i uchodców i zapewnienia tym grupom godnych warunków pracy. Spotkanie słuyło przede wszystkim przedyskutowaniu sposobów osignicia tego celu.

 

W pierwszej kolejnoci omówiono koncepcjregionalnych spotkaeksperckich i konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli dialogu społecznego w Polsce, władz publicznych i innych organizacji promujcych godnprac. Ustalono, e planowane trzy spotkania tego typu zostanzorganizowane w Warszawie, Wrocławiu i Lublinie. Nastpnie dyskusji poddano koncepcjszkolewarsztatowych, podczas których uczestnicy bdwypracowywawytyczne i rekomendacje dotyczce współpracy pomidzy uczestnikami dialogu społecznego, które złożą sina tzw. narzdziownik dialogu społecznego (MIGRIGHT Social Dialogue Toolkit). Cztery spotkania tego typu zostanzorganizowane w Warszawie. Krótko omówiono take wizytstudyjnw Norwegii planowanna 2021 r.

 

W trakcie spotkania omówiono równieharmonogram projektu do koca 2020 r. oraz przedyskutowano zagadnienia zwizane z zarzdzaniem projektem i funkcjonowaniem partnerstwa.

 

Projekt MIGRIGHT wspierany przez Norwegipoprzez Fundusze Norweskie 2014–2021 w ramach programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.

 


 MigRight / kik2.jpg