Porozumienie FPP, NSZZ Solidarność i IZZP

FPP, NSZZ Solidarność i Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych zawarły porozumienie w sprawie monitoringu zamówień publicznych

               

Ważne stosowanie godziwych stawek wynagrodzenia pracowników oraz klauzul społecznych

                              

Partnerzy społeczni – NSZZ Solidarność, Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych – zawiązały porozumienie w sprawie monitorowania przebiegu zamówień publicznych w Polsce. Dotyczy ono w szczególności stosowania godziwych stawek wynagrodzenia pracowników – nie niższych niż minimalne, ustawowe wynagrodzenie obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku na poziomie 2.000 zł brutto oraz nie niższych niż minimalna stawka płacy za godzinę w umowach zleceniach w wysokości 13 zł brutto. Dodatkowo, partnerzy społeczni poddadzą monitoringowi stosowanie klauzul społecznych w przetargach publicznych – przede wszystkim obowiązek zatrudniania pracowników w oparciu o umowy o pracę kiedy charakter pracy tego wymaga.

                       

Partnerzy społeczni aktywnie uczestniczą w kreowaniu warunków zatrudnienia w Polsce i ponoszą szczególną odpowiedzialność – podobnie jak administracja rządowa i samorządowa. Obejmuje ona również wdrażanie właściwych wzorców, piętnowanie złych praktyk oraz nadzorowanie przebiegu procesów zamówień publicznych w zgodzie z literą prawa i intencją Ustawodawcy. Tym samym sygnatariusze porozumienia będą analizować i upubliczniać postępowania w ramach zamówień publicznych, które uchybiają wskazanym regulacjom.

 

„W ostatnich latach podjęto szereg działań mających na celu uzdrowienie polskiego rynku pracy. Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej na poziomie 13 zł, ustanowienie minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2000 zł oraz nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych jest wyrazem troski o najmniej zarabiających Polaków, którzy są szczególnie narażeni na patologie rynku pracy czy trwałe wykluczenie do szarej strefy. Nowe regulacje, oprócz pozytywnego wpływu na sytuację finansową i bezpieczeństwo zatrudnienia pracowników, niosą ze sobą także wyzwania dla pracodawców oraz Zamawiających w sektorze zamówień publicznych. Regulacje dotyczące minimalnych zarobków muszą mieć odzwierciedlenie w budżetach kontraktów długoterminowych oraz waloryzacji. Tylko w ten sposób możliwe jest zabezpieczenie tysięcy miejsc pracy, utrzymanie profesjonalizmu usług oraz podwyższenie jakość zleceń wykonywanych na rzecz Zamawiających. Przed sektorem zamówień publicznych stoi jeszcze wiele wyzwań, jednak monitoring ich przebiegu z pewnością przyczyni się do wdrażania pożądanych praktyk”powiedział Marek Kowalski, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

 

Bezpieczeństwo na rynku pracy, stabilizacja poziomu zatrudnienia, uatrakcyjnienie jego warunków oraz wzrost poziomu wynagrodzeń to kluczowe cele, jakie osiągnąć można za sprawą prawidłowo realizowanych zamówień publicznych. Nowe regulacje to szansa na wyeliminowanie patologii w tym sektorze, gdzie instytucje państwowe wybierały oferty ze stawkami w granicach 5-7 zł za godzinę brutto – czyli nawet połowę niższymi niż minimalne krajowe wynagrodzenie. Istotne jest jak najwcześniejsze przygotowanie się do waloryzacji umów w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego oraz minimalnej stawki godzinowej. Dlatego też tak ważne jest uwzględnienie w budżetach administracji państwowej oraz samorządów kosztów podwyższenia wynagrodzeń, dzięki czemu skorzystają wszyscy uczestnicy rynku pracy. Właściwa reorganizacja, a także kontynuacja obowiązujących kontraktów na warunkach korzystnych nie tylko dla Zamawiającego i Wykonawcy, ale także pracowników odpowiedzialnych w sposób bezpośredni za wykonanie powierzonego im zadania pozwoli w pełni skorzystać z nowych zapisów. W tym celu niezbędne jest także stosowanie klauzul społecznych zapewniających – jeśli rodzaj wykonywanej pracy na to wskazuje – zatrudnienie na umowę o pracę”dodała Sylwia Szczepańska, ekspert ds. zamówień publicznych NSZZ „Solidarność”.

                             

„Poprawę polskiego rynku pracy należy rozpocząć od zniwelowania złych praktyk stosowanych w zamówieniach publicznych, również przez wzmacnianie pozytywnych przykładów. Instytucje takie jak urzędy miast, uniwersytety czy sądy powinny podlegać szczególnemu nadzorowi w zakresie stosowania klauzul społecznych i środowiskowych, który prowadzimy w ramach monitoringu dzięki dotacji z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Urzędy publiczne powinny wyznaczać standard postępowania w kwestiach społecznych i środowiskowych oraz stanowić wzór dla prywatnych przedsiębiorców. Dotyczy to zwłaszcza godnych warunków zatrudnienia, w tym uwzględniania minimalnej stawki wynagrodzenia i obowiązku zatrudnienia na etacie, gdy charakter pracy na to wskazuje  – ocenił Grzegorz Piskalski, prezes Zarządu Fundacji CentrumCSR.PL, prowadzącej Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych.

                   

Nowe regulacje w zakresie minimalnego wynagrodzenia oraz najniższej stawki godzinowej dotyczą m.in. kontraktów, które będą rozpisywane po 1 stycznia 2017 roku. Uwzględnienie tych kosztów w przyszłorocznych budżetach i kalkulacjach Zamawiających jest więc niezbędnym krokiem do właściwej realizacji ustaw: PZP, o minimalnym wynagrodzeniu i stawce 13 zł. Na zmianach w ustawodawstwie skorzystają wszyscy uczestnicy sektora zamówień publicznych oraz rynku pracy.