Program Budowy Kapitału

Nowy trzeci filar zagwarantuje realne emerytury

          

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – Program Budowy Kapitału (PBK) – opracowany przez Ministerstwo Rozwoju – ma za zadanie wsparcie rodzimego biznesu przez stworzenie kapitału na inwestycje, przy jednoczesnym zagwarantowaniu obywatelom realnych oszczędności na czas emerytury. Jest on częścią Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który ma ułatwić reindustrializację, wspomóc rozwój innowacyjnych firm, a także zintensyfikować ekspansję zagraniczną i rozwój społeczny oraz regionalny. W ramach programu zaimplementowane zostaną kluczowe dla wzrostu oszczędności Polaków mechanizmy, przede wszystkim III filar emerytalny w postaci Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) lub Indywidualnego Planu Kapitałowego (IPK) w połączeniu z istniejącymi elementami trzeciego filaru (IKZE, IKE), które zostaną odbiurokratyzowane. Dodatkowo, Polacy będą mogli inwestować w ramach kilku nowoczesnych programów oszczędnościowych.

                

Głównym celem programu jest zagwarantowanie bezpieczeństwa finansowego Polaków oraz rozwój społeczno-gospodarczy, który przełoży się jednocześnie na długoterminową stabilność finansów publicznych i bilansu płatniczego. Powstanie efektywny, dobrowolny, kapitałowy system emerytalny, który będzie wspierany przez Państwo i umożliwi podniesienie jakości życia Polaków po przejściu na emeryturę.

 

Program – w tym nowatorskie w Polsce podejście do III filaru emerytalnego – zaproponowany przez Ministerstwo Rozwoju w realny sposób powinien przyczynić się do wzrostu zamożności Polaków i zabezpieczenia ich bytu na okres po zakończeniu aktywności zawodowej, kiedy to zwykle ich jakość życia obniża się zauważalnie. Dzięki programowi, którego uruchomienie planowane jest jeszcze w 2018 roku, osoba uczestnicząca w programie 25 lat przy średnich zarobkach w wysokości 4313 zł brutto powinna otrzymywać miesięczne świadczenie w wysokości 1068 zł, natomiast osoba oszczędzająca w ten sposób kapitał 40 lat otrzyma aż 2446 zł, co stanowi znaczącą pozycję w budżecie domowym. 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA przyjęte w PBK:

 • 3% realna roczna stopa zwrotu z inwestycji
 • 2% realne roczne tempo wzrostu wynagrodzenia
 • Obliczenia dla osoby zarabiającej średnie wynagrodzenie w kwocie 4 313 zł
 • Istotne podniesienie bezpieczeństwa oraz dochodu w okresie emerytalnym.
 • Blisko 30% wkładu w postaci atrakcyjnych dla pracownika i pracodawcy zachęt ze strony Państwa

Dodatkowe programy oszczędnościowe w ramach Programu Budowy Kapitału:

 • Inwestowanie w nieruchomości w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) działającego na zasadach funduszy inwestycyjnych zajmujących się nieruchomościami (odpowiednik REIT).
 • Obligacje Skarbu Państwa – premiowe i infrastrukturalne
 • Niższy podatek od dochodów z inwestycji powyżej 12 miesięcy.

Ministerstwo zapowiada jeszcze jedno bardzo ważne udogodnienie w kwestii oszczędzania na przyszłą emeryturę, a mianowicie centralną elektroniczną ewidencję przy ZUS. Ta funkcjonalność jest czymś zupełnie nowym i z pewnością motywującym do oszczędzania. Wszystkie zgromadzone w ramach III filaru środki będzie można na bieżąco śledzić w panelu przypiętym do standardowego konta bankowego. Co istotne, zgromadzone środki będą mogły wspomagać Polaków w codziennym życiu, nie tylko na emeryturze. Ustawodawca zaplanował m.in., że do 15% środków będzie można wykorzystać w przypadku problemów zdrowotnych, czy też użyć ich jako wymagany udział własny przy zakupie mieszkania. Takie elastyczne podejście zdaniem FPP jest godnym pochwały, nowoczesnym myśleniem o zabezpieczeniu bytu polskich obywateli.

Pracownicze Plany Kapitałowe – świadczenia:

 • swobodne dysponowanie środkami – jednorazowa wypłata 25% środków po osiągnięciu wieku emerytalnego
 • minimum 75% środków przeznaczone na rentę terminową lub wieczystą po osiągnięciu wieku emerytalnego
 • do 15% środków można wykorzystać w przypadku problemów zdrowotnych – z orzeczeniem o niezdolności do pracy
 • możliwość wykorzystania środków na wpłatę wymaganego udziału własnego przy kupnie mieszkania – po 5 latach karencji jest okres 5 lat spłaty wykorzystanych środków z rachunku Pracowniczego Planu Kapitałowego
 • przy wcześniejszej likwidacji planu lub innego rozdysponowania środków ustawodawca zobowiązuje do zwrotu uzyskanych korzyści fiskalnych
 • składka w części pochodzącej z funduszu pracy będzie doliczana do emerytury minimalnej