Stanowiska FPP

 

 

2020-03 Stanowisko w sprawie projektu wytycznych dotyczących systemu rekompensat kosztów pośrednich w ramach Systemu Handlu Emisjami UE na lata 20212030  

2020-02 Stanowisko w sprawie zmiany projektu ustawy o ochronie osób i mienia

2020-02 Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie obowiązków informacyjnych płatników składek

2020-02 Stanowisko w sprawie nieprawidłowości na wykonywanie umowy o zamówienie publiczne na usługi ochrony osób i mienia

2020-02 Podziękowania dla Prezes BGK za sukces w pozyskiwaniu środków na gwarancje kredytowe dla polskich firm

2020-01 Stanowisko w sprawie ujednolicenia prawa w sprawach licencji na przewóz osób

2020-01 Stanowisko w sprawie rozporządzenia Ministra Rozwoju o przekazywaniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych

2019-12 Stanowisko w sprawie zmian do ustawy O ochronie osób i mienia

2019-12 Stanowisko  w sprawie zapewnienia szczepień ochronnych u pracowników zagranicznych

2019-11 Stanowisko w sprawie uwag do projektu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej

2019-10 Stanowisko w sprawie projektu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej

2019-10 Pytanie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zbiegu tytułów do ubezpieczenia społecznego

2019-08 Stanowisko w sprawie ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie waloryzacji wynagrodzeń dla wykonawców

2019-08 Stanowisko w sprawie zaproszenia do udziału w Radzie Biznesu Społecznej Akademii Nauk

2019-08 Pismo do Ministerstwa Finansów w sprawie kampanii informacyjnej "Bezpieczna transakcja"

2019-08 Stanowisko w sprawie waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówień publicznych

2019-08 Wniosek o zmianę interpretacji przepisów dotyczących przedawnienia prawa dochodzenia zwrotu pomocy publicznej

2019-07 Stanowisko w sprawie zmian do ustawy o waloryzacji minimalnego wynagrodzenia za pracę

2019-07 Pismo do Ministerstwa Finansów w sprawie zwolnienia z VAT usługodawców na rzecz Służby Zdrowia

2019-06 Stanowisko w sprawie projektu ustawy o przeniesieniu środków z OFE do IKE

2019-06 Stanowisko w sprawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

2019-06 Stanowisko w sprawie projektu ustawy z dnia 14 maja 2019 o podatku od towarów i usług

2019-05 Stanowisko w sprawie projektu ustawy o przeciwdziałaniu lichwie

2019-05 Pismo do Marszałka Sejmu w sprawie zmiany ustawy o PPK

2019-05 Pismo do Minister Przedsiębiorczości i Innowacji w sprawie zmiany ustawy o PPK

2019-04 Stanowisko w sprawie zwolnienia z VAT w sektorze usług medycznych (na podstawie Dyrektywy VAT oraz orzecznictwa TSUE)

2019-04 Stanowisko w sprawie ustawy o działalności leczniczej 

2019-04 Stanowisko w sprawie obniżania wpłat na PFRON

2019-04 Stanowisko w sprawie fiskalizacji sprzedaży biletów podróżnym

2019-03 Stanowisko w sprawie ograniczenia szarej strefy w zakładach bukmacherskich i kasynach on-line - domeny internetowe

2019-03 Stanowisko w sprawie ograniczenia szarej strefy w zakładach bukmacherskich i kasynach on-line - domeny internetowe

2019-03 Stanowisko w sprawie ograniczenia szarej strefy w zakładach bukmacherskich i kasynach on-line

2019-03 Stanowisko w sprawie projektu ustawy o przeciwdziałaniu lichwie

2019-03 Stanowisko w sprawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

2019-02 Stanowisko w sprawie rozporządzenia MF w sprawie kas rejestrujących

2019-02 Stanowisko w sprawie projektu ustawy Prawo zamówień publicznych

2019-02 Stanowisko w sprawie przyjęcia projektu ustawy o ochronie zdrowia

2019-02 Stanowisko w sprawie waloryzacji kontraktów budowlanych

2019-02 Stanowisko w sprawie przyjęcia projektu ustawy o ochronie zdrowia

2019-02 Stanowisko w sprawie zmiany ustawy Kodeks karny skarbowy

2019-01 Stanowisko w sprawie podatku akcyzowego

2019-01 Stanowisko w sprawie zmiany ustawy o KPC

2019-01 Stanowisko w sprawie zmiany ustawy o ochronie zdrowia

2019-01 Stanowisko w sprawie projektu ustawy o ograniczeniu zatorów płatniczych

2018-12 Stanowisko w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

2018-11 Stanowisko w sprawie zmiany ustawy o ochronie zdrowia

2018-11 Stanowisko w sprawie ustawy o ograniczeniu zatorów płatniczych

2018-11 Stanowisko w sprawie przyspieszenia prac nad ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

2018-11 Stanowisko w sprawie prac legislacyjnych na projektem ustawy o ograniczeniu zatorów płatniczych

2018-11 Stanowisko w sprawie projektu ustawy o podatku akcyzowym

2018-11 Stanowisko w sprawie zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

2018-10 Stanowisko w sprawie ustawy o ograniczeniu zatorów płatniczych

2018-09 Stanowisko w sprawie ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika

2018-09 Stanowisko w sprawie powołania Rady Przedsiębiorców

2018-09 Stanowisko w sprawie dokumentu "Zatory płatnicze w Polsce. Zielona Księga"

2018-07 Stanowisko w sprawie projektu ustawu o rynku pracy

2018-07 Stanowisko w sprawie koncepcji projektu ustawy nowe Prawo Zamówień Publicznych

2018-06 Stanowisko w sprawie projektu zmian w ustawie Prawo Zamówień Publicznych

2018-06 Stanowisko w sprawie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych - waloryzacja

2018-06 Stanowisko w sprawie projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym art. 4a

2018-05 Stanowisko w sprawie nowego Prawa zamówień publicznych

2018-05 Stanowisko w sprawie przepisów wprowadzających mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment)

2018-05 Stanowisko w sprawie zatorów płatniczych w Polsce. Zielona Księga

2018-05 Stanowisko w sprawie projektu ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych

2018-05 Stanowisko w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego

2018-01 Stanowisko w sprawie nowej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

2018-01 Stanowisko w sprawie nowych instrumentów UE

2017-12 Stanowisko w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych

2017-11 Stanowisko w sprawie Konsultacji Społecznych do projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

2017-11 Stanowisko w sprawie zatorów płatniczych

2017-10 Stanowisko w sprawie zmiany ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

2017-10 Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

2017-08 Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

2017-08 Stanowsko w sprawie odwołania usług społecznych

2017-06 Stanowisko w sprawie wydłużonych terminów zapłaty