Komunikaty FPP

14 grudnia 2016
FPP: regulacje proponowane w Konstytucji Biznesu korzystne dla przedsiębiorców
Nowe zasady w relacji państwo – przedsiębiorstwo

Konstytucja Biznesu – pakiet dokumentów opracowany przez Ministerstwo Rozwoju – ma za zadanie wsparcie polskiej przedsiębiorczości bazując na konstytucyjnej zasadzie wolności działalności gospodarczej. Priorytetem dla rządu jest wprowadzenie nowego Prawa Przedsiębiorców, gdzie zawarte są podstawowe regulacje systematyzujące zasady współpracy urzędów z firmami.


Federacja Przedsiębiorców Polskich dostrzega, że proponowana przez Ministerstwo największa reforma legislacji po roku 1989 niesie ze sobą obietnice poprawy funkcjonowania polskiego biznesu. Najważniejsze aspekty zmian to domniemanie uczciwości przedsiębiorcy i przyjazna interpretacja przepisów, zasada proporcjonalności, a także założenie: „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”. Normy te – razem z pakietem „100 zmian dla firm” – sprzyjać będą zrównoważonemu rozwojowi postulowanemu przez rząd.


Naczelną zasadą, na której oparta jest Konstytucja Biznesu jest zagwarantowanie praw przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą z poszanowaniem dobrych obyczajów oraz uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłego rozwoju i ochrony konkurencji. Kluczowe uproszczenia zawarte w propozycji Ministerstwa Rozwoju to m.in.: umożliwienie prowadzenia drobnej działalności bez rejestracji, prostsze zasady rozliczania się, a także zapewnienie ulgi w składkach na ZUS. Planowana jest również możliwość załatwiania spraw bez konieczności wizyty w urzędzie, a ponadto likwidacja numeru REGON. Ustawodawcy przewidują odświeżenie przepisów i wprowadzenie prawa pisanego prostym językiem. Utworzone zostaną: stanowisko Rzecznika Przedsiębiorców i Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców, która ma być stałym forum dyskusji.

 

„Rozwiązania proponowane przez Ministerstwo Rozwoju w Konstytucji Biznesu są odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby polskich przedsiębiorców. To także sygnał, że rząd rozumie postulaty osób prowadzących działalność gospodarczą i dąży do aktywnego tworzenia warunków, które będą najbardziej korzystne dla rozwoju firm. Dyrektywy Prawa Przedsiębiorców stanowią pozytywny przełom w relacjach między administracją a przedsiębiorcami, jak również wyznaczają nowe standardy działań organów publicznych w sprawach przedsiębiorców. Ustanowienie przejrzystych podstaw prawnych pozwoli zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, co korzystnie wpłynie na aktywność gospodarczą Polaków” mówi Tomasz Wojak, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.


Ustawy niezbędne do wdrożenia „Prawa przedsiębiorców”:

 1. ustawa o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców
 2. ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców
 3. ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym – kompleksowo regulująca zasady uczestnictwa podmiotów zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP, w tym integrująca dotychczasową ustawę o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

„Ograniczanie biurokracji – zakładane w propozycji resortu rozwoju – to ważny krok na drodze rozwoju polskiego biznesu. Istotną zmianą – w kierunku oczekiwanym przez FPP – jest postulat o odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa, a także założenie, że urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń. Korzystne będą również modyfikacje w zakresie prawa podatkowego, choćby likwidacja części obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych. Kompleksowe regulacje gwarantujące wolność gospodarczą oraz jasno sformułowane przepisy to wyznacznik nowoczesnego państwa prawa, co wskazuje dbałość ustawodawcy o interes społeczny i stabilność gospodarki. Doceniamy również fakt, że zostaną powołane podmioty, których zadaniem będzie nadzór nad tworzeniem i egzekwowaniem prawa – Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzecznik Przedsiębiorców” – dodaje Tomasz Wojak.


Prace nad nowymi regulacjami prawnymi Ministerstwo Rozwoju prowadziło wspólnie z zespołem ekspertów prawa gospodarczego, przedstawicieli nauki prawa, jak również praktykami – prawnikami z bogatym doświadczeniem zawodowym oraz przy znaczącym współudziale środowisk przedsiębiorców.


W Prawie przedsiębiorców znajdą się zasady, które wszystkie urzędy będą musiały wziąć pod uwagę podczas rozpatrywania spraw z udziałem firm, m.in.:

 1. Zasada wolności działalności gospodarczej
 2. Zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”
 3. Zasada uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów
 4. Zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy
 5. Zasada przyjaznej interpretacji przepisów
 6. Prawo do oceny jakości obsługi w urzędzie
 7. Zasada proporcjonalności
 8. Zasada pogłębiania zaufania, bezstronności i równego traktowania
 9. Zasada odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa
 10. Zasada pewności prawa
 11. Zasada udzielania informacji
 12. Zasada polubownego rozwiązywania kwestii spornych
 13. Zasada szybkości działania
 14. Zasada współdziałania organów

Jednocześnie przygotowane zostały projekty ustaw wspomagających realizację nowych założeń rządu:

 • Projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców
 • Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców
 • Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym
 • Projekt ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców
 • Projekt ustawy o uproszczeniu procedur wydatkowania funduszy UE
 • Projekt uchylenia ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium PRL działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne
 • Podręcznik Liczenia Kosztów Regulacyjnych
 arrow powrót