Komunikaty FPP

25 lutego 2020
FPP i CALPE: Opóźnienia inwestycji drogowych i kolejowych – koszty społeczne
Waloryzacja kontraktów na prace budowlane szansą na uzdrowienie rynku

Opóźnienia oraz utrudnienia związane z realizacją kontraktów infrastrukturalnych nie tylko wpływają na wzrost kosztów ponoszonych przez skarb państwa, stwarzają zagrożenie niewykorzystania całości środków z funduszy europejskich oraz wywołują niekorzystny efekt gospodarczy – mają też negatywne oddziaływanie społeczne. FPP i CALPE przedstawiły analizę braku waloryzacji kontraktów na prace budowlane – wynika z niej, że problemy rynku budowlanego prowadzą do m.in. tworzenia się zatorów płatniczych, mają negatywny wpływ na środowisko i poziom bezpieczeństwa drogowego. Koszty społeczne i środowiskowe to m.in. wyemitowanie dodatkowych ponad 510 tys. ton dwutlenku węgla do atmosfery oraz strata z powodu opóźnień w transporcie osób i towarów o ekwiwalentej wartości 2,1 mld zł.

więcej  arrow
18 lutego 2020
FPP i CALPE: Polacy mają prawo znać prawo
Obowiązkiem Państwa jest zapewnienie realnej możliwości zapoznania się z przepisami

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) wskazują, że polscy przedsiębiorcy nie mają dzisiaj dostępu do nowoczesnego i przejrzystego źródła wiedzy o obowiązujących przepisach. Pilnym zadaniem dla Państwa staje się w tej sytuacji zapewnienie adresatom przepisów efektywnej możliwości zapoznania się z ich treścią. Federacja Przedsiębiorców Polskich postuluje rozbudowę Publicznego Portalu Informacji o Prawie i publikację w nim na bieżąco ujednoliconych tekstów wszystkich obowiązujących aktów prawnych wraz z możliwością porównywania między wersjami tekstów.

więcej  arrow
11 lutego 2020
FPP i CALPE: Prostota stanowionego prawa powinna być priorytetem
7 rekomendacji na rzecz dobrego prawa

Należy wprowadzić bardziej przejrzyste zasady formułowania aktów legislacyjnych. Lepiej używać krótkich zdań i bardziej przejrzystej struktury tekstu, unikać języka nadmiernie odległego od języka potocznego oraz ograniczyć liczbę odesłań, przez konsekwentne stosowanie całych pojęć. Docelowo powinno być jedno źródło urzędowe o aktach prawnych. Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) opracowały program gospodarczy dla Polski, który zabezpiecza zarówno transfery socjalne, jak i wpływy do budżetu państwa. W ramach rekomendacji upubliczniono także raport wskazujący na 7 rekomendacji na rzecz dobrego prawa.

więcej  arrow
6 lutego 2020
Konferencja BGK „Partnerska współpraca gwarancją sukcesu”
Wystąpienie Marka Kowalskiego - Przewodniczącego FPP

W dniu 6 lutego br. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Partnerska współpraca gwarancją sukcesu”  organizowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem konferencji było przedstawienie efektów realizowanych przez BGK od 2013 r. programów wsparcia przedsiębiorców w postaci udzielanych gwarancji kredytowych. Jednym z prelegentów był Marek Kowalski, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), który omówił determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W trakcie konferencji nastąpiło uroczyste podpisanie aneksu do umowy między BGK a Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, w wyniku którego do polskich przedsiębiorców trafi dodatkowe wsparcie o wartości 10,5 mld zł.

więcej  arrow
4 lutego 2020
FPP i CALPE: Czy postępowanie PFRON przerywa bieg przedawnienia?
Przepisy o przedawnieniu roszczeń nie mogą być stosowane wybiórczo

W dotychczasowej praktyce zdarzało się, że PFRON przy wydawaniu decyzji pomijał badanie kwestii przedawnienia lub stał na stanowisku, że sama czynność wszczęcia postępowania spowodowała przerwanie biegu przedawnienia – wskazując jako podstawę prawną przepisy kodeksu cywilnego. Jednak zdaniem Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) przepisy kodeksu cywilnego nie mogą być stosowane do roszczeń PFRON wobec pracodawców. Właściwą podstawą prawną jest art. 70 Ordynacji podatkowej, który określa nie tylko termin przedawnienia, ale również zasady przerwania lub zawieszenia biegu przedawnienia.

więcej  arrow