Cele i Projekty

Podstawowym celem i zadaniem Federacji jest ochrona praw oraz reprezentowanie interesów pracodawców i pracowników zrzeszonych w Federacji w szczególności w odniesieniu do prowadzonej przez członków działalności m.in. przez:

  1. prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką i stosunkami pracy;
  2. występowanie do organów władzy publicznej i organów sądowych w sprawach dotyczących zrzeszonych organizacji oraz praw i interesów pracodawców;
  3. reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych pracodawców;
  4. prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców;
  5. prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców i organizacji pracodawców;
  6. organizowanie i popieranie szkoleń pracodawców, kadry zarządzającej i działaczy gospodarczych oraz organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń środowiska pracodawców, a także inicjowanie i popieranie działań w zakresie działalności wydawniczej i informacyjnej;
  7. prowadzenie działalności na rzecz rozwoju gospodarki oraz zwiększania jej konkurencyjności;
  8. podejmowanie inicjatyw mających na celu kształtowanie właściwej polityki społecznej, w tym polityki zatrudnienia, zabezpieczającej interesy pracowników i pracodawców;
  9. występowanie z inicjatywami do organów Unii Europejskiej, organów administracji rządowej i samorządowej w sprawach związanych z działalnością statutową Federacji;
  10. występowanie z wnioskami do właściwych organów o podjęcie inicjatyw ustawodawczych z propozycjami uregulowań prawnych w zakresie objętym zadaniami Federacji oraz reprezentowanie interesów zrzeszonych członków w konsultacjach z właściwymi podmiotami dotyczących zmian takich uregulowań prawnych.

Przy realizacji celów Federacja może współpracować z innymi organizacjami w szczególności innymi organizacjami pracodawców lub związkami zawodowymi.