Dobre praktyki

Dobre praktyki w zamówieniach publicznych

 

Zamawiający posiada szczególnie uprzywilejowaną pozycję w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jednakże mimo, iż jego sytuacja przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza,  powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były zrównoważone. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy powinien być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, a ono z kolei musi być jednoznaczne i zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

 

Wszelkie istotne prawa i obowiązki stron umowy o zamówienie publiczne powinny być definitywnie sprecyzowane przez obie strony. Nie mogą być oznaczone w sposób ramowy, z nadzieją późniejszego ich dookreślenia, już w trakcie realizacji umowy. W związku z ochroną interesu publicznego niedopuszczalnym jest w świetle przepisów ustawy PZP zawieranie dodatkowych umów realizacyjnych i towarzyszących im uzgodnień renegocjacyjnych co do wzajemnych świadczeń stron, tworzących – znany niekiedy w obrocie zawodowym – zespół umów sprzężonych generujący indywidualny stosunek umowny. Klauzule umowne nie mogą być nieprecyzyjne. 

 

FPP - we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych opracowuje i wdraża Dobre Praktyki dla poszczególnych branż.

 

 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/dobre-praktyki

           

                         

Dobre praktyki dla branży czystości

 

 

Gwarant Czystości i Higieny

              

                       

Dobre praktyki dla branży ochrony

 

 

Dobre praktyki dla branży tekstylnej