Fundacja Po Drugie

www.podrugie.pl

Profil na Facebooku: https://www.facebook.com/podrugie

Profil na Instagramie: @po_DRUGIE

Profil na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fundacja-po-drugie

 

Pracuje z młodzieżą (18-25 lat), która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej i doświadcza jednego z największych kryzysów, który może spotkać człowieka – BEZDOMNOŚCI.

 

Zdecydowana większość podopiecznych organizacji to osoby opuszczające pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, domy dziecka), ale również placówki resocjalizacyjne dla nieletnich. Coraz częściej odbiorcami pomocy są młodzi ludzie, którzy wychowywali się w rodzinie, ale była ona nią tylko z nazwy.   

 

Wszyscy odbiorcy naszych działań nie mają bliskich, pozytywnych, wspierających dorosłych i nie mogą liczyć na pomoc mamy czy taty. Wywodzą się ze środowisk defaworyzowanych, z domów, w których była przemoc, alkohol, rodzice przebywali w zakładach karnych, ale również z rodzin dotkniętych chorobami (głównie zaburzeniami psychicznymi).

 

Podopieczni fundacji zwykle mają niskie kwalifikacje, zdecydowana większość ma jedynie ukończone gimnazjum. Nie mają doświadczenia pracy zawodowej.

 

Mają trudności w funkcjonowaniu społecznym, nie radzą sobie z emocjami, zmagają się z zaburzeniami, są uzależnieni (głównie dopalacze i alkohol), mają nieuregulowaną sytuację prawną (alimenty, zadłużenia, również sprawy karne).

 

Wreszcie są BEZDOMNI, choć mają dopiero 18, 20 lat…

            

Są bardzo młodzi i są gotowi do pracy nad sobą i przy odpowiednim wsparciu potrafią podjąć pracę, kontynuować naukę i integrować się ze społeczeństwem.

Jaką pomoc oferuje?

 • Po pierwsze zakwaterowanie:
  • od 2015 roku prowadzimy w Warszawie mieszkania treningowe dla młodzieży i sukcesywnie rozwijamy ich sieć (obecnie dysponujemy 20 miejscami dla kobiet, mężczyzn i osób LGBTQ+);
  • w tym roku uruchamiamy dom dla młodzieży, w którym przygotowujemy miejsce dla kolejnych co najmniej 15 osób.
 • Po drugie rozwiązywanie trudnej sytuacji życiowej:
  • młodzież jest objęta wsparciem asystentów, którzy pomagają jej w codziennych sprawach i ustalają plan działań mający na celu trwałe rozwiązanie sytuacji mieszkaniowej, ale również aktywizację społeczną i zawodową;
  • może korzystać z pomocy specjalistów (prawnika, psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty uzależnień);
  • realizujemy szereg innych działań mających na celu aktywizację i budowanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego i odpowiedzialnego życia (warsztaty, wyjścia edukacyjne, grupa wsparcia, zajęcia sportowe, wolontariat).

Uczestnikom wsparcia zatem w pierwszej kolejności pomaga w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb (mieszkanie, jedzenie, środki higieny), a w kolejnych etapach dodatkowe formy pomocy, których celem jest usamodzielnienie i uniezależnienie od instytucji pomocy społecznej.

 

Ze wsparcia fundacji korzysta coraz więcej młodych osób. Ich liczba wzrosła dwukrotnie od czasu wybuchu pandemii i w 2021 roku z naszego wsparcia skorzystało blisko 300 uczestników.

 

Fundacja po DRUGIE działa na terenie Warszawy od 10 lat, posiada status organizacji pożytku publicznego. W dużej mierze działalność organizacji finansowana jest ze środków budżetu państwa (samorząd, środki rządowe) oraz Funduszy Europejskich. Coraz częściej w finansowanie działalności włącza się sektor prywatny.

 

Dom dla młodzieży, który niebawem zostanie otwarty, jest inicjatywą finansowaną ze środków pochodzących od partnerów biznesowych.