Kick-off meeting 1.07.2020

 

      MigRight / Migright_partnerzy.jpg

 

 

                                                                      Inauguracja projektu MIGRIGHT


 W środę 1 lipca Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie organizacji partnerskich projektu „MIGRIGHT: Wzmocnienie dialogu społecznego

na rzecz godnej pracy migrantów i uchodźców w Polsce” zorganizowane przez Federację Przedsiębiorców Polskich. Tym samym oficjalnie

zainaugurowano realizację tego przedsięwzięcia.

 

         

 

Prócz przedstawicieli Federacji Przedsiębiorców Polskich, która pełni funkcję lidera projektu, w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ), przedstawicielka Confederation of Norwegian Enterprise (NHO)

oraz ekspertki Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE).

 

              

 

Głównym celem projektu MIGRIGHT jest zwiększenie zdolności partnerów społecznych w Polsce do uczestnictwa w dialogu społecznym poprzez

transfer najlepszych praktyk norweskich na polski grunt oraz organizację szkoleń dotyczących wspierania praw migrantów i uchodźców i zapewnienia

tym grupom godnych warunków pracy. Spotkanie służyło przede wszystkim przedyskutowaniu sposobów osiągnięcia tego celu.

 

W pierwszej kolejności omówiono koncepcję regionalnych spotkań eksperckich i konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli dialogu społecznego w Polsce,

władz publicznych i innych organizacji promujących godną pracę. Ustalono, że planowane trzy spotkania tego typu zostaną zorganizowane w Warszawie,

Wrocławiu i Lublinie. Następnie dyskusji poddano koncepcję szkoleń warsztatowych, podczas których uczestnicy będą wypracowywać wytyczne i rekomendacje

dotyczące współpracy pomiędzy uczestnikami dialogu społecznego, które złożą się na tzw. narzędziownik dialogu społecznego (MIGRIGHT Social Dialogue Toolkit).

Cztery spotkania tego typu zostaną zorganizowane w Warszawie. Krótko omówiono także wizytę studyjną w Norwegii planowaną na 2021 r.

 

W trakcie spotkania omówiono również harmonogram projektu do końca 2020 r. oraz przedyskutowano zagadnienia związane z zarządzaniem projektem

i funkcjonowaniem partnerstwa.

Projekt MIGRIGHT wspierany przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014–2021 w ramach programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.