KOMITETY FPP

 

KOMITET HR - PRZEWODNICZĄCA PROF. GRAŻYNA SPYTEK-BANDURSKA, ESKPERT PRAWA PRACY

          

Komitet HR jest organem doradczo-konsultacyjnym dla władz i ekspertów FPP w obszarze obejmującym prawo pracy, zatrudnienie i dialog społeczny. W skład Komitetu wchodzą, na zasadzie dobrowolności i bezpłatności, przedstawiciele firm członkowskich odpowiedzialni za sprawy personalne. Powołanie Komitetu jest odpowiedzią na pojawiające się nowe wyzwania i konieczność zintensyfikowania działań w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej, których istotnym elementem są stosunki pracy. Dzięki wymianie w ramach Komitetu informacji, poglądów i doświadczeń łatwiejsze jest budowanie argumentacji i przekonywanie decydentów o potrzebie dostosowania przepisów prawa do aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju. Dzięki aktywności Komitetu wzmocniona zostaje współpraca między członkami FPP, jak również możliwe jest nawiązanie bliższych relacji z przedstawicielami różnych instytucji i organów administracji państwowej oraz strony związkowej.

 

KOMITET ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – PRZEWODNICZĄCY GRZEGORZ LANG, DYREKTOR DS. PRAWNYCH

              
Komitet Zamówień Publicznych to forum wymiany poglądów i usystematywania prac FPP w obszarze zamówień publicznych. Stanowiska wypracowane w ramach komitetu stanowią podstawę stanowisk FPP do projektów aktów prawnych z zakresu zamówień publicznych. Członkami komitetu są wyznaczeni przez firmy członkowskie eksperci-praktycy, zarówno po stronie zmawiających jak i wykonawców. jest formułowanie propozycji konkretnych rozwiązań praktycznych, które poprawią warunki na rynku zamówień publicznych

           
 
KOMITET UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – PRZEWODNICZĄCY ŁUKASZ KOZŁOWSKI

             
 
To organ doradczo-konsultacyjny dla władz i ekspertów FPP w obszarze ubezpieczeń społecznych. W skład Komitetu wchodzą, na zasadzie dobrowolności i bezpłatności, przedstawiciele firm członkowskich Federacji odpowiedzialni za sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi. W trakcie swoich dotychczasowych prac, Komitet zajmował się m.in. zagadnieniami związanymi z zakresem i sposobem określania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, deklaracji ubezpieczeniowych w przypadku pracowników przystępujących do PPK oraz przebywających na zwolnieniu chorobowym, a także korekt deklaracji.