Rada Zamówień Publicznych

Rada Zamówień Publicznych jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - art. 157 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

              

Rada jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urzędu. Do kompetencji Rady należy m.in. wyrażanie opinii w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień, opiniowanie projektów aktów normatywnych, opiniowanie rocznego sprawozdania Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień, a także ustalanie etyki zawodowej osób wykonujących zadania w systemie zamówień określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. Obecna Rada Zamówień Publicznych liczyć będzie 15 członków – specjalistów z zakresu zamówień publicznych.

 

https://uzp.bip.gov.pl/rada-zamowien-publicznych/sklad/sklad-rady-zamowien-publicznych.html

                  

Do zadań Rady należy:

 1. wyrażanie opinii w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień publicznych, przedstawionych jej przez Prezesa Urzędu;
 2. opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień;
 3. opiniowanie rocznego sprawozdania Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień;
 4. ustalanie zasad etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie zamówień.

 

Na Przewodniczącego Rady Zamówień Publicznych został powołany Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich - Marek Kowalski.

               

Skład Rady:

 1. Marek Adam Kowalski - Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych
 2. prof. dr hab. Przemysław Drapała
 3. Przemysław Grosfeld
 4. Mariusz Haładyj
 5. Balbina Kacprzyk
 6. Dariusz Paweł Koba
 7. dr Paweł Henryk Nowicki
 8. Agnieszka Olszewska
 9. Jerzy Pieróg
 10. Michał Rogalski
 11. Jan Styliński
 12. Anna Szymańska
 13. Ewa Wiktorowska
 14. prof. dr hab. Tadeusz Włudyka
 15. Arkadiusz Zieliński