RDS

Federacja Przedsiębiorców Polskich od 2021 roku jest członkiem Rady Dialogu Społecznego  powołanej przez Prezydenta RP w dniu 22 października 2015 r., na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Instytucja ta stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym.

 

                                                                                                               

 


Strona pracodawców i strona pracowników zasiadająca w Radzie Dialogu Społecznego ma prawo:

 • wyrazić opinię do przygotowanych przez Radę Ministrów oraz jej członków  Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, projektów założeń projektów ustaw, projektów aktów prawnych, projektów strategii, projektów programów
 • przygotować i przekazać do właściwego ministra, w celu przedłożenia Radzie Ministrów, wspólnie uzgodnione projekty założeń projektów ustaw i projekty aktów prawnych,
 • wnioskować o przeprowadzenie wysłuchania publicznego do podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie projektu aktu normatywnego dotyczącego spraw objętych zakresem właściwości Rady,
 • wystąpić ze wspólnym zapytaniem do właściwego ministra w zakresie spraw należących do właściwości Rady,
 • wystąpić ze wspólnym wnioskiem o wydanie lub zmianę ustawy albo innego aktu prawnego dotyczącego spraw objętych zakresem właściwości Rady,
 • podjąć uchwałę o wystąpieniu przez Przewodniczącego Rady do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, jeżeli w orzecznictwie Sądu Najwyższego lub sądów powszechnych ujawniły się rozbieżności w wykładni prawa,
 • podjąć uchwałę o wystapieniu przez Przewodniczącego Rady do Sejmu i Senatu z wnioskiem o umozliwienie przedstawienia Sejmowi lub Senatowi informacji dotyczącej spraw o istotnym znaczeniu w zakresie właściwości Rady,
 • podjąć uchwałę o wystąpieniu przez Przewodnioczącego Rady do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej, w przypadku niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach.

Rada Dialogu Społecznego ma prawo:

 • brać czynny udział w przygotowaniu projektu budżetu państwa na rok następny,
 • uzgadniać projekt ustawy budżetowej.

Do zadań Rady Dialogu Społecznego należy  w szczególności:

 • wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk,
 • opiniowanie projektów założeń projektów ustaw oraz projektów aktów prawnych,
 • opiniowanie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, projektów strategii, projektów programów oraz projektów innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów, przygotowywanych przez Radę Ministrów oraz jej członków,
 • inicjowanie na zasadach określonych Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego procesu legislacyjnego.
 • uzgadnianie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok następny.
 • uzgadnianie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na rok następny.

Pozostałe gremia, w których zasiadają przedstawiciele reprezentatywnych organizacji:

 • Rada Nadzorcza ZUS
 • Rada Statystyki
 • Rada Nadzorcza PFRON
 • Krajowa Rada konsultacyjna ds. ON
 • Rada Ochrony Pracy (PIP Sejm)
 • Międzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN
 • Rada Rynku Pracy (przy Ministrze, wojewódzkie rady oraz powiatowe rady
 • Wojewódzkie rady Rynku Pracy
 • Zespół Trójstronny M. Zdrowia
 • Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników
 • Zespół Trójstronny ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa

Na mocy ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w poszczególnych komitetach monitorujących zasiadają przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców:

           

A. Programy krajowe

 1. PROGRAM Inteligentny Rozwój - wsparcie na badania, rozwój, innowacje
 2. PROGRAM Infrastruktura i Środowisko - wspieranie inwestycji infrastrukturalnych przyjaznych środowisku
 3. PROGRAM Wiedza Edukacja Rozwój - rozwój szkolnictwa wyższego, wsparcie osób młodych, innowacje społeczne, współpraca ponadnarodowa.
 4. PROGRAM Polska Cyfrowa - rozwój szybkiego internetu, e-administracji i wsparcie osób wykluczonych cyfrowo
 5. PROGRAM Polska Wschodnia - innowacje, przedsiębiorczość, infrastruktura transportowa
 6. PROGRAM Pomoc Techniczna - zapewnienie sprawnego systemu wdrażania polityki spójności w latach 2014-2020
 7. PROGRAMY Europejskiej Współpracy Terytorialnej - wsparcie dla rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza i współpracy z partnerami z całego obszaru UE.
 8. PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich  - wsparcie rolnictwa
 9. PROGRAM Rybactwo i Morze - wsparcie rybołówstwa

B. Programy regionalne