Regulamin

REGULAMIN KONKURSU FPP

#StrefaBezpiecznaOdCOVID19

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Federacja Przedsiębiorców Polskich z siedzibą w Warszawie (adres biura ul. Pl. Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa) działająca na podstawie na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015 r. poz. 2029, z późn. zm.).
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. Konkurs ma na celu propagowanie należytego przygotowania przedsiębiorstw do prowadzenia działalności wymienionej w pkt 4 w warunkach epidemii przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznej ochrony dla pracowników i klientów.
 4. Uczestnikami konkursu mogą być przedsiębiorcy prowadzący na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej następujące rodzaje działalności gospodarczej
  • salon kosmetyczny lub salon fryzjerski
  • restauracja
  • hotel lub inne miejsce noclegowe z całodobową obsługą na miejscu
 5. Uczestnikami konkursu nie mogą być członkowie Zarządu Federacji Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz pracownicy i współpracownicy Federacji Przedsiębiorców Polskich.

 

Zgłoszenia

 1. Zgłoszenie do konkursu mogą przesłać:
  1. przedsiębiorcy prowadzący działalność wymienioną w pkt 4;
  2. inne pełnoletnie osoby („klient”), jeżeli przedsiębiorca prowadzący działalność wymienioną w pkt 4, którego dotyczy zgłoszenie, wyraźnie wyrazi na to zgodę, najpóźniej w chwili przesłania zgłoszenia.
  3. Zgłoszenia musi zawierać:
   • dane identyfikujące przedsiębiorcę (firmę, adres, siedziba),
   • numer telefonu kontaktowego i adres e-mail przedsiębiorcy,
   • opis podjętych przez przedsiębiorcę działań zabezpieczających pracowników oraz klientów przed ryzykiem zakażeń, przy czym opisowi może towarzyszyć dokumentacja fotograficzna
   • imię i nazwisko osoby zgłaszającej
   • zgodę przedsiębiorcy, w przypadku zgłoszenia, o którym mowa w pkt 6.2
   • zapewnienie, że przestawione w zgłoszeniu działania zabezpieczające są stałe i nieprzerwanie stosowane w stanu epidemii, co najmniej od dnia 10 maja 2020 r. lub dnia udostępnienia lokalu przedsiębiorstwa dla klientów, i zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i innych władz publicznych
   • oświadczenie, że przedsiębiorca w swojej działalności gospodarczej stosuje się do przepisów prawa dotyczących stanu epidemii, w szczególności przestrzega wprowadzonych na ten czas zakazów i ograniczeń działalności gospodarczej, w szczególności rozporządzeń Rady Ministrów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.).
   • Zgłoszenia nie mogą zawierać jakiekolwiek wizerunku osób.
   • Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 31 lipca 2020 r. jedynie drogą mailową na adres: konkurs@federacjaprzedsiebiorcow.pl. Zgłoszenia przesłane w inny sposób podlegają zniszczeniu.
   • Koszt przygotowania i przesłania zgłoszenia ponosi przesyłający zgłoszenie.
   • W przypadku przesłania zgłoszenia przez klienta, organizator zastrzega sobie prawo zwrócenia się bezpośrednio do przedsiębiorcy o potwierdzenie zgody na udział w konkursie. W przypadku nie uzyskania zgody, zgłoszenie podlega zniszczeniu, o czym organizator niezwłocznie poinformuje w mailu wysłanym na adres, z którego zgłoszenie zostało przysłane.
   • W przypadku przesłania więcej niż jednego zgłoszenia dotyczącego tego samego przedsiębiorcy, wszystkie takie zgłoszenia uznaje się za jedno zgłoszenie.

 

Nagrody

 1. Nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach:
  1. salon kosmetyczny lub salon fryzjerski;
  2. restauracja
  3. hotel lub inne miejsce noclegowe
  4. Laureaci konkursu będą wybrani przez 3-osobową kapitułę konkursu składającą się z przedstawicieli Federacji Przedsiębiorców Polskich.
  5. Kapituła ocenia zabezpieczenia w przedsiębiorstwie wyłączenie na podstawie zgłoszenia.
  6. Wybór laureatów odbędzie się do dnia 31 września 2020.
  7. Laureaci otrzymają tytuł #StrefaBezpiecznaOdCOVID19 oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł w każdej z kategorii wymienionych w pkt. 4.
  8. Wręczenie dyplomów nastąpi osobiście do rąk laureatów lub ich upoważnionych przedstawicieli odbędzie się do dnia 15 listopada 2020 r..
  9. Wynik konkursu ustalony przez kapitułę jest ostateczny.  Motywy wyboru laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Federacji Przedsiębiorców Polskich.
  10. Nagroda będzie wypłacona pod warunkiem uprzedniego przekazania Federacji Przedsiębiorców Polskich, nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r., danych wymaganych do rozliczenia podatkowego i numeru rachunku bankowego.

 

Publikacja wyniku konkursu

 1. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację informacji o udziale i wynikach konkursu, w tym imieniu, nazwisku, firmie i miejscu położenia przedsiębiorstwa.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych podanych przez uczestnika konkursu jest Federacja Przedsiębiorców Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Śmiała 26.
 2. Przetwarzanie danych osobowych uczestników obejmować będzie: imię i nazwisko, firmę (w przypadku osób fizycznych), adres e-mail, numer telefonu, adresu prowadzonej działalności przez osoby fizyczne.
 3. Dane osobowe podane przez zgłaszającego będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji o laureatach konkursu oraz ich osiągnięć na stronie internetowej Federacji Przedsiębiorców Polskich, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej „RODO”.
 4. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu, opublikowanie informacji o laureatach i archiwizację dokumentów.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a RODO.
 6. Osoby, których dane osobowe przetwarza administrator, mają prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; elektronicznej
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia; ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością edukacyjno-informacyjną Federacji Przedsiębiorców Polskich.
  • Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  • Zgłoszenia dotyczące przedsiębiorców, którzy nie zostali laureatami konkursu zostaną zniszczone niezwłocznie po wyborze laureatów konkursu..

 

Postanowienia końcowe

 1. Poprzez wysłanie zgłoszenia albo wyrażeniem zgody na zgłoszenie uczestnicy i klienci akceptują niniejszy regulamin i potwierdzają zapoznanie się z nim.
 2. W sprawach dotyczących konkursu, można się kontaktować na adres e- mailem: konkurs@federacjaprzedsiebiorcow.pl.
 3. Organizator może w każdym momencie trwania konkursu i po jego zakończeniu odmówić wydania nagrody uczestnikowi, jeżeli powziął wiadomość lub poważne podejrzenie, że ten uczestnik, lub inna osoba działająca na jego rzecz, dopuścił się naruszenia niniejszego regulaminu, w szczególności przez przedstawienie w zgłoszeniu nieprawdziwych informacji, przekazaniu zdjęć nie swojego przedsiębiorstwa, lub dopuścił się innego bezprawnego, nieetycznego lub sprzecznego z dobrymi obyczajami wpływu na wynik konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • skutki nie otrzymania zgłoszenia z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu
  • szkody majątkowe lub niemajątkowe poniesione przez uczestnika Konkursu w wyniku wzięcia udziału w konkursie lub w wyniku przyznania bądź nieprzyznania nagrody, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązującego prawa;
  • naruszenie praw osób trzecich, praw autorskich, prawa do wizerunku osób trzecich wynikających z przesłania zgłoszenia, udziału uczestnika w konkursie i publikacji wyniku konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  • pominięcia zgłoszenia, które system komputerowy organizatora zidentyfikuje jako zagrożenie bezpieczeństwa teleinformatycznego
  • zmiany terminów wyboru laureatów i wręczenia nagród i zmiany liczby i członków kapituły  
  • odwołania konkursu, z przyczyn niezależnych od organizatora, w szczególności awarii technicznej, orzeczenia sądu, innego aktu władzy publicznej, zmiany prawa
  • Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2018, poz. 165 z późn. zm.).
  • Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z nim związanych z konkursem jest sąd właściwy ze względu na siedzibę organizatora.