STATUT

 

STATUT
FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH
z dnia 17 grudnia 2015 r.
tekst ujednolicony z dnia 14 września 2021 r.

 

Rozdział 1
Nazwa Federacji, siedziba i terytorialny zakres działania

     §1

 1. Federacja Pracodawców, zwana dalej „Federacją”, nosi nazwę "Federacja Przedsiębiorców Polskich".

 2. Federacja używa jednocześnie nazwy w języku angielskim „Federation of Polish Entrepreneurs”.

 3. Federacja działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015 r. poz. 2029).

  §2

 1. Federacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, zgodnie z obowiązującym prawem polskim i prawem kraju, w którym prowadzi działalność.

 2. Siedzibą Federacji jest Warszawa.

 3. Federacja może powoływać oddziały terenowe na terenie całego obszaru swego działania.

 4. Federacja może tworzyć lub przystępować do konfederacji pracodawców, a także do międzynarodowych organizacji pracodawców.

  §3

Federacja jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

 

Rozdział 2
Cele i zadania Federacji oraz sposoby i formy ich realizacji

      §4

Podstawowym celem i zadaniem Federacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów pracodawców zrzeszonych w Federacji, w szczególności poprzez:

1)  prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką i stosunkami pracy;

2)  występowanie do organów władzy publicznej i organów sądowych w sprawach dotyczących zrzeszonych organizacji oraz praw i interesów pracodawców;

3)  reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych pracodawców;

4)  prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców;

5)  prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców i organizacji pracodawców;

6)  organizowanie i popieranie szkoleń pracodawców, kadry zarządzającej i działaczy gospodarczych oraz organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń środowiska pracodawców oraz inicjowanie i popieranie działań w zakresie działalności wydawniczej i informacyjnej;

7)  prowadzenie działalności na rzecz rozwoju gospodarki oraz zwiększania jej konkurencyjności;

8)  podejmowanie inicjatyw mających na celu kształtowanie właściwej polityki społecznej, w tym polityki zatrudnienia, zabezpieczającej interesy pracowników i pracodawców;

9)  występowanie z inicjatywami do organów Unii Europejskiej, organów administracji rządowej i samorządowej w sprawach związanych z działalnością statutową Federacji;

10)  występowanie z wnioskami do właściwych organów o podjęcie inicjatyw ustawodawczych z propozycjami uregulowań prawnych w zakresie objętym zadaniami Federacji oraz reprezentowanie interesów zrzeszonych członków w konsultacjach z właściwymi podmiotami dotyczących zmian takich uregulowań prawnych.

     §5

Przy realizacji celów Federacja może współpracować z innymi organizacjami w szczególności innymi organizacjami pracodawców lub związkami zawodowymi.

     §6

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i za granicą.

 2. Fundacja może zawiązywać i uczestniczyć w spółkach prawa handlowego.

 3. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Federację służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

 4. Federacja może przekazywać dotacje finansowe na rzecz osób fizycznych lub prawnych. 


  Rozdział 3
  Członkowie, ich prawa i obowiązki oraz sposób nabycia i utraty członkostwa

  §7

 1. Członkami Federacji mogą być pracodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, związki pracodawców, inne zrzeszenia organizacji lub pracodawcy.

 2. Prawa i obowiązki członka, będącego osobą prawną, wykonuje organ upoważniony do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Czynne i bierne prawo wyborcze wykonuje umocowany pełnomocnik reprezentujący organy statutowe członka Federacji lub inne delegowane osoby. Cofnięcie umocowania jest równoznaczne z odwołaniem z pełnionej w Federacji funkcji.

 3. Członek ma siedzibę lub zakład na terenie działania Federacji.

    § 7a

 1. Członkami wspierającymi Federacji mogą być pracodawcy, związki pracodawców, inne zrzeszenia organizacji lub pracodawcy prowadzący działalność na terytorium Polski lub świadczący usługi na terytorium Polski korzystając ze swobody świadczenia usług w Europejskim Obszarze Gospodarczym albo na postawie ustaw lub umów międzynarodowych.

 2. Członkowie wspierający mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie związku, z wyjątkiem:

1)  biernego i czynnego prawa wyborczego do Zarządu Federacji i Komisji Rewizyjnej;

2)  prawa głosu w sprawach:

a)  zmian statutu (§ 17 pkt 3),

b)  rozpatrywania odwołań w sprawach członkowskich (§ 17 pkt 5),

c)  udzielenia absolutorium Zarządowi Federacji (§ 17 pkt 8),

d)  zatwierdzania sprawozdań finansowych (§ 17 pkt 9),

e)  rozwiązania Federacji i przeznaczenia majątku Federacji (§ 17 pkt 11).

                 §8

 1. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Federacji, na pisemny wniosek kandydata, na najbliższym posiedzeniu po dniu złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 2. Kandydat nabywa członkostwo Federacji z chwilą podjęcia uchwały o przyjęciu, pod warunkiem uiszczenia wpisowego oraz składki członkowskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotowej uchwały.

 3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków Federacji, kandydatowi przysługuje odwołanie do Zebrania Ogólnego Członków Federacji za pośrednictwem Przewodniczącego Federacji.

 4. Odwołanie, o którym mowa w ust. 3 wnosi się w formie pisemnej w terminie 14 dni od doręczenia uchwały Zarządu Federacji o odmowie przyjęcia.

  §9

1. Członkowie Federacji mają prawo do:

1)  uczestniczenia w pracach Federacji i jej organach;

2)  korzystania ze wsparcia Federacji we wszelkich sprawach należących do zakresu jej działalności;

3)  dostępu i korzystania z informacji dotyczących działalności Federacji; każdy z członków może zwrócić się za pośrednictwem Przewodniczącego Federacji z wnioskiem do Zebrania   Ogólnego Członków Federacji w sprawie podjęcia uchwały regulującej wykonywanie tego prawa;

4)  zgłaszania wniosków dotyczących działalności Federacji.

2. Członkom przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Federacji.

   § 10

Członkowie Federacji są obowiązani:
1) przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał władz Federacji;

2)  uiszczać terminowo składki w wysokości ustalonej uchwałą właściwych władz Federacji;

3)  uczestniczyć w wykonywaniu zadań statutowych Federacji;

4)  udzielać organom Federacji informacji niezbędnych dla jej działalności.

    § 11

Członkostwo w Federacji ustaje w razie:

1)  wypowiedzenia członkostwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi Federacji, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego;

2)  rozwiązania Federacji;

3)  wykluczenia z Federacji w razie:

a)  rażącego naruszenia postanowień statutu, regulaminu lub uchwał Federacji,

b)  uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres 12 miesięcy, pomimo dwukrotnego upomnienia w formie pisemnej lub elektronicznej wysłanej na wskazany przez członka adres poczty elektronicznej;

c)  likwidacji lub ogłoszenia upadłości członka Federacji,

d)  utraty statusu, o którym mowa w § 7 ust. 1 przez okres dłuższy niż 90 dni;

 1. Wykluczenie członka Federacji następuje na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd.

 2. Od uchwały w sprawie wykluczenia członka przysługuje pisemne odwołanie wniesione w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały - do Zebrania Ogólnego Członków Federacji, którego rozpoznanie nastąpi na najbliższym posiedzeniu Zebrania.

 3. W okresie od podjęcia uchwały o wykluczeniu członka Federacji do czasu rozpatrzenia odwołania w przedmiotowej sprawie przez Zebranie Ogólne Członków Federacji, członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach.

 4. W związku z utratą członkostwa w Federacji nie przysługuje żadne roszczenie do majątku Federacji.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Rozdział 4
  Władze Federacji
    

  § 12

1. Władzami Federacji są:

1)  Zebranie Ogólne Członków Federacji;

2)  Zarząd Federacji;

3)  Komisja Rewizyjna Federacji;

2. Kadencja władz Federacji trwa 4 lata.

     § 13

1. Wybory do władz Federacji odbywają się w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 1. Wybory odbywają się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do uczestnictwa w wyborach z tym, że wybór Przewodniczącego Federacji oraz Wiceprzewodniczących Federacji dokonywany jest bezwzględną większością głosów.

 2. W przypadku braku quorum do podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 2, wybory mogą się odbyć w drugim terminie po upływie 1⁄2 godziny w obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do uczestnictwa w wyborach.

 3. Członkowie władz Federacji mogą być odwołani przez władzę, która dokonała ich wyboru lub powołania w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

 4. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu Federacji i Komisji Rewizyjnej Federacji.

 5. Pierwszy skład Zarządu Federacji i Komisji Rewizyjnej Federacji wybiera Zgromadzenie Założycielskie zwykłą większością głosów.

  § 14

 1. Władze Federacji wyrażają swoją wolę przez podejmowanie uchwał.

 2. Uchwały władz Federacji w sprawach należących do ich zakresu działania są wiążące dla innych władz Federacji oraz członków Federacji.

 3. Uchwały sprzeczne z prawem lub postanowieniami statutu podlegają uchyleniu przez Zebranie Ogólne Członków Federacji.

 4. Uchwały władz Federacji podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, chyba że przepisy statutu stanowią inaczej.

  § 15

 1. Zebranie Ogólne Członków Federacji, zwane dalej „Zebraniem Ogólnym”, jest najwyższym organem Federacji.

 2. Posiedzenia Zebrania Ogólnego odbywają się co najmniej raz w roku.

 3. Zebranie Ogólne zwoływane jest przez Przewodniczącego Federacji.

 4. Zawiadomienie o Zebraniu Ogólnym powinno być doręczone co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Zebrania z podaniem porządku obrad drogą pisemną lub elektroniczną na wskazany przez członka adres do korespondencji.

 5. Zebranie Ogólne jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, po upływie 1⁄2 godziny, bez względu na liczbę obecnych, z wyjątkiem spraw dotyczących wyboru władz, zmiany statutu lub rozwiązania Federacji.

 6. W Zgromadzeniu Ogólnym mogą uczestniczyć członkowie Federacji lub zaproszeni goście. Członkowie Zebrania Ogólnego mogą uczestniczyć w posiedzeniu i oddawać głos za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

  § 16

 1. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne jest zwoływane przez Zarząd Federacji z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.

 2. Zarząd Federacji na pisemny wniosek złożony przez co najmniej 1/5 członków Federacji zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Ogólne w terminie 6 tygodni od wpłynięcia wniosku przy zachowaniu terminów powiadomienia członków określonych w § 15 ust. 4.

          3. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

      § 17

Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy:

1)  uchwalanie programu działania Federacji oraz regulaminu Zebrania Ogólnego;

2)  wybór składu Zarządu Federacji i Komisji Rewizyjnej Federacji;

3)  uchwalanie statutu i jego zmian w trybie § 35 ust. 1 i 2;

4)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Federacji;

5)  rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;

6)  określenie zasad ustalania składek i ich wysokości;

7)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Federacji, Komisji Rewizyjnej Federacji i Dyrektora Biura;

8)  udzielanie absolutorium Zarządowi Federacji;

9)  zatwierdzanie sprawozdań finansowych;

10) zatwierdzanie uchwały Zarządu Federacji w sprawie przystąpienia do konfederacji pracodawców, a także do międzynarodowych organizacji pracodawców;

11) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Federacji i przeznaczenia jego majątku.

    § 18

Przewodniczący Federacji kieruje działalnością Federacji, reprezentuje Federację na zewnątrz oraz przewodniczy Zarządowi Federacji.

Wiceprzewodniczący Federacji zastępuje Przewodniczącego Federacji oraz kierują powierzonymi dziedzinami pracy.

    § 19

1. W skład Zarządu Federacji, zwanego dalej „Zarządem”, wchodzą:

1) Przewodniczący Federacji;

1b) Pierwszy Wiceprzewodniczący Federacji;

2) Wiceprzewodniczący Federacji wybrani przez Zebranie Ogólne w liczbie od 1 do 5, ustalonej przez Zebranie Ogólne.

2. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek:

1)  upływu kadencji;

2)  rezygnacji z pełnienia funkcji złożonej na piśmie Zarządowi;

3)  śmierci;

4)  odwołania przez członka Federacji upoważnienia do reprezentowania go w Zarządzie;

5)  odwołania przez Zebranie Ogólne podjętej bezwzględną większością głosów w obecności połowy członków uprawnionych do głosowania.

 1. Członek Zarządu może z ważnych powodów zawiesić, za zgodą Zarządu, wykonywanie swojej funkcji na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. W okresie zawieszenia członek Zarządu nie uczestniczy w posiedzeniach Zarządu.

 2. Przewodniczący Federacji może z ważnych powodów zawiesić, za zgodą Zarządu, wykonywanie swojej funkcji na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. W okresie zawieszenia kompetencje, o których mowa w § 16, Przewodniczący Federacji przekazuje, za zgodą Zarządu, Wiceprzewodniczącemu.

 3. W razie utraty mandatu, o którym mowa w ust. 2, Zarząd może dokooptować nowego członka większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4 składu z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2.

 4. Jeżeli Przewodniczący Federacji nie może wykonywać obowiązków wskutek choroby lub innej dłuższej przeszkody albo zmarł, obowiązki Przewodniczącego do czasu ustania przeszkody, najpóźniej do końca kadencji Zarządu, sprawuje Pierwszy Wiceprzewodniczący Federacji, chyba że zwyczajne Zebranie Ogólne wcześniej wybierze nowego Przewodniczącego.

  § 20

 1. Posiedzenia Zarządu winny odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

 2. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Przewodniczącego Federacji z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu.

 3. Zarząd może uchwalić regulamin pracy Zarządu.

 4. W przypadkach niecierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze korespondencji lub przy pomocy innych środków bezpośredniej komunikacji w szczególności w drodze telekonferencji.

  § 21

Do kompetencji Zarządu należy:

1)  wykonywanie uchwał Zebrania Ogólnego;

2)  przyjmowanie i odwoływanie członków Federacji oraz prowadzenie ewidencji członków;

3)  zajmowanie stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania Federacji;

4)  uchwalanie budżetu Federacji;

5)  przygotowanie projektów i planów działania Federacji;

6)  prowadzenie bieżących spraw Federacji;

7)  zarządzanie zasobami Federacji;

8)  prowadzenie negocjacji z pracownikami i ich organizacjami na temat układów zbiorowych pracy i innych porozumień, uczestniczenie w rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracy;

9)  delegowanie przedstawicieli Federacji do instytucji administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych instytucji publicznych;

10)  powoływanie Dyrektora Biura;

11)  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do konfederacji pracodawców, a także do międzynarodowych organizacji pracodawców;

12)  podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia, funkcjonowania i rozwiązywania oddziałów terenowych i branżowych;

13)  podejmowanie uchwał w sprawie powoływania oddziałów terenowych Federacji;

14)  rozpatrywanie odwołań od decyzji władz oddziału terenowego Federacji;

15)  przedkładanie Zebraniu Ogólnemu Członków sprawozdań z działalności Federacji;

16)  zwoływanie Zwyczajnego Zebrania Ogólnego;

17)  reprezentowanie Federacji na zewnątrz;

18)  uchylanie uchwał innych władz Federacji lub oddziałów terenowych Federacji sprzecznych z prawem lub postanowieniami statutu.

  § 22

 1. Do składania w imieniu Federacji oświadczeń woli i podpisywania dokumentów uprawnieni są Przewodniczący Federacji, Pierwszy Wiceprzewodniczący, lub Wiceprzewodniczący. Osoby te mogą ustalić pełnomocnika uprawnionego do działania w zakresie i na warunkach ustalonych w pełnomocnictwie.

 2. Zarząd może ustanowić prokurenta.

 3. Zobowiązanielubrozporządzenieprawem,któregowartośćprzekracza20.000złwymagałącznego działania dwóch członków Zarządu Federacji albo łącznego działania członka Zarządu i prokurenta.

  § 23

 1. Pracą Biura, w zakresie określonym przez Zarząd i zgodnie ze statutem oraz uchwałami innych władz Federacji, kieruje Dyrektor Biura, jeżeli zostanie powołany zgodnie z § 21 pkt 10.

 2. Dyrektor Biura działa na podstawie pełnomocnictwa, udzielonego przez Zarząd Federacji.

 3. Dyrektor Biura ma prawo brać udział w posiedzeniach organów Federacji z głosem doradczym i prawem zgłaszania wniosków.

  § 24

 1. Komisja Rewizyjna Federacji, zwana dalej „Komisją Rewizyjną”, jest organem kontrolnym Federacji i co najmniej raz do roku bada całokształt działalności Federacji z uwzględnieniem działalności finansowej.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Zebranie Ogólne.

 3. Kadencja Komisji nie może zakończyć się przed corocznym Zebraniem Ogólnym.

 4. Na pierwszym posiedzeniu Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego. Komisja może uchwalić regulamin pracy Komisji.

 5. W razie rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej lub niemożności jej sprawowania z innych przyczyn - uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej dokonuje Komisja w formie uchwały. Uzupełnienie może dotyczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. Uchwała taka wymaga zatwierdzenia przez Zebranie Ogólne Członków na jego najbliższym posiedzeniu.

  § 25

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.

 2. Komisja Rewizyjna przedkłada Zebraniu Ogólnemu sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli i występuje z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.

  3. Komisja Rewizyjna może zgłaszać wniosek o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków.


Rozdział 5
Oddziały terenowe Federacji

      § 26

 1. Zarząd może powołać oddziały terenowe Federacji, zwane także „oddziałami”.

 2. Oddziały, o których mowa w ust. 1 powinny skupiać co najmniej 3 członków.

 3. W uchwale o powołaniu oddziału Zarząd ustala jego siedzibę, terytorialny zakres działalności oraz ramowy plan działania.

  § 27

 1. Zarząd może swą uchwałą rozwiązać oddział, którego funkcjonowanie uzna za niecelowe.

 2. Od uchwały, o której mowa w ust. 1 władzom rozwiązanego oddziału przysługuje prawo odwołania się do Zebrania Ogólnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotowej uchwały.

  § 28

 1. Władzami oddziału z zastrzeżeniem przepisów poniższych są:

  1)  Zebranie Członków Oddziału,

  2)  Przewodniczący Oddziału,

  3)  Zarząd Oddziału,

  4)  Komisja Rewizyjna Oddziału.

  Kadencja władz oddziału trwa 4 lata:

 1. W oddziałach liczących mniej niż 5 członków nie powołuje się Komisji Rewizyjnej Oddziału, a jej funkcje sprawuje w stosunku do oddziału bezpośrednio Komisja Rewizyjna Federacji.

 2. Liczbę członków Zarządu Oddziału ustala każdorazowo przy wyborze, Zebranie Członków Oddziału, jednak nie więcej niż 4 osoby.

 3. W sprawach zwoływania Zebrania Członków Oddziału, podejmowania uchwał i wyboru władz oddziału stosuje się odpowiednio przepisy §§ 15-17 statutu.

  § 29

Najwyższą władzą oddziału jest Zebranie Członków Oddziału.

Do kompetencji Zebrania Członków Oddziału należy:

1)  uchwalanie kierunków i form działalności oddziału w sposób zgodny z postanowieniami statutu oraz uchwałami władz Federacji,

2)  powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,

3)  rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału,

4) podejmowanie uchwał w sprawie udzielania Zarządowi Oddziału absolutorium.

     § 30

Do kompetencji i obowiązków Zarządu Oddziału należy:

1)  reprezentowanie oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na terenie działania Oddziału;

2)  przyjmowanie i skreślenie członków zgodnie z § 7 i § 8 statutu;

3)  zarządzanie majątkiem w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Federacji;

4)  składanie Zarządowi Federacji okresowych miesięcznych sprawozdań z działalności Oddziału w sprawach i terminach określonych uchwałą Zarządu Federacji.

  § 31

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrola całokształtu działania Oddziału oraz wykonywanie kontroli zleconych przez Komisję Rewizyjną Federacji.

2. W sprawie składu oraz zasad funkcjonowania Komisji stosuje się odpowiednio przepisy § 24, w sprawie przekładania sprawozdań pokontrolnych stosuje się odpowiednio przepisy § 25.

     § 32

Szczegółowy zakres działania Zarządu Oddziału lub Komisji Rewizyjnej Oddziału może określić regulamin przyjęty w formie uchwały przez Zebranie Członków Oddziału.

     § 33

 1. Uchwały władz oddziału sprzeczne z prawem lub postanowieniami statutu mogą zostać uchylone przez Zebranie Ogólne, na wniosek Zarządu, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub członków oddziału. Wniosek składa się w formie pisemnej do Przewodniczącego Federacji.

 2. Do czasu podjęcia uchwały przez Zebranie Ogólne, Zarząd może zawiesić wykonywanie uchwały, o której mowa w ust. 1.

 3. Od uchwał Zarządu Oddziału lub Zebrania Członków Oddziału przysługuje zainteresowanym odwołanie do Zarządu.

 4. Od uchwał Zarządu podjętych wskutek odwołania, o którym mowa w ust. 3 przysługuje odwołanie do Zebrania Ogólnego.

          

         Rozdział 6
         Majątek Federacji

    § 34

1. Majątek Federacji powstaje ze:

         1) składek członkowskich;

         2) spadków;

         3) darowizn;

         4) zapisów;

         5) działalności gospodarczej;

         6) uczestnictwa w spółkach;

         7) dochodów z majątku organizacji

2. Zasady gospodarki finansowej Federacji określają regulaminy, uchwalone przez Zarząd.

 

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

     § 35

 1. Statut i jego zmiany uchwalane są przez Zebranie Ogólne większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. W przypadku braku quorum do podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, uchwała może zostać podjęta w drugim terminie po upływie 1⁄2 godziny w obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do uczestnictwa.

  § 36

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Federacji, połączeniu z inną organizacją oraz o przeznaczeniu jego majątku i powołaniu komisji likwidacyjnej podejmuje Zebranie Ogólne Członków Federacji większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. W przypadku braku quorum do podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, uchwała może zostać podjęta w drugim terminie po upływie 1⁄2 godziny w obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do uczestnictwa.

 3. Uchwała, o której mowa w ust. 1 wskazuje cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Federacji.

 4. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 Uzasadnienie

uchwały nr 6 /2019 Zebrania Ogólnego Członków Federacji Przedsiębiorców Polskich z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany statutu Federacji Przedsiębiorców Polskich i ustalenia tekstu jednolitego statutu

przedstawiony projekt uchwały o zmianie Statutu FPP ma na celu dostosowanie struktury organizacji Federacji do jej rozwoju oraz poprawianie redakcji tekstu.

 1. W § 7 proponuje się jednoznacznie zaakcentować, że członkami Federacji mogą być pracodawcy będący przedsiębiorcami.

 2. W projektowanym nowym § 7a przewiduje się nowy typ członkostwa w Federacji, czyli członkostwo wspierające. Członkostwo wspierające to powszechnie przyjęte rozwiązanie, które umożliwia uczestnictwo w organizacji podmiotom, które nie angażują się w codzienną działalność organizacji, ale podzielają jej cele i chciałyby wpierać ich realizację.

  W celu odpowiedniego ukształtowania statusu członka wspierającego proponuje się, aby członkom wpierającym nie przysługiwało biernego i czynnego prawa wyborczego do Zarządu Federacji i Komisji Rewizyjnej oraz prawo głosu w sprawach organizacyjnych Federacji, tj. zmian statutu, rozpatrywania odwołań w sprawach członkowskich, udzielania absolutorium Zarządowi Federacji, zatwierdzania jego sprawozdań finansowych, a także w sprawie rozwiązania Federacji i przeznaczenia majątku Federacji. Takie ukształtowanie pozycji w członka wspierającego jest typowe dla rożnego rodzaju zrzeszeń i oddaje naturę tego rodzaju członkostwa.

 3. W § 19 ust. 1 pkt 2 zwiększa się liczbę członków zarządu – poza przewodniczącym – z 4 do 5. Ta zmiana oddaje wzrost organizacji, ale nie prowadzi do nadmiernego rozrostu zarządu.

 4. Nowe brzmienie § 22 wprost przewiduje możliwość ustanowienia prokurenta przez Zarząd. Prokurent, podobnie jest członek Zarządu będzie mógł podejmować czynności jednoosobowo, jeżeli wartość czynności nie przekroczy 20 tys. zł.

 5. Poza powyższymi zmianami, proponuje się ujednolicenie nazewnictwa w statucie, tj. konsekwentne używanie terminów: Zarząd Federacji, Przewodniczący Federacji oraz Zebranie Ogólne.