Statut

 

STATUT

FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH

z dnia 17 grudnia 2015 r.

(tekst ujednolicony z dnia 24 maja 2018 r.)

Rozdział 1

Nazwa Federacji, siedziba i terytorialny zakres działania

§ 1

 1. Federacja Pracodawców, zwana dalej Federacją, nosi nazwę "Federacja Przedsiębiorców Polskich".
 2. Federacja używa jednocześnie nazwy w języku angielskim „Federation of Polish Entrepreneurs”.
 3. Federacja działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015 r. poz. 2029).

§ 2

 1. Federacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, zgodnie z obowiązującym prawem polskim i prawem kraju, w którym prowadzi działalność.
 2. Siedzibą Federacji jest Warszawa.
 3. Federacja może powoływać oddziały terenowe na terenie całego obszaru swego działania.
 4. Federacja może tworzyć lub przystępować do konfederacji pracodawców, a także do międzynarodowych organizacji pracodawców.

§ 3

Federacja jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

 

Rozdział 2

Cele i zadania Federacji oraz sposoby i formy ich realizacji

§ 4

Podstawowym celem i zadaniem Federacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów pracodawców zrzeszonych w Federacji, w szczególności przez:

1)         prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką i stosunkami pracy;

2)         występowanie do organów władzy publicznej i organów sądowych w sprawach dotyczących zrzeszonych organizacji oraz praw i interesów pracodawców;

3)         reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych pracodawców;

4)         prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców;

5)         prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców i organizacji pracodawców;

6)         organizowanie i popieranie szkoleń pracodawców, kadry zarządzającej i działaczy gospodarczych oraz organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń środowiska pracodawców oraz inicjowanie i popieranie działań w zakresie działalności wydawniczej i informacyjnej;

7)         prowadzenie działalności na rzecz rozwoju gospodarki oraz zwiększania jej konkurencyjności;

8)         podejmowanie inicjatyw mających na celu kształtowanie właściwej polityki społecznej, w tym polityki zatrudnienia, zabezpieczającej interesy pracowników i pracodawców;

9)         występowanie z inicjatywami do organów Unii Europejskiej, organów administracji rządowej i samorządowej w sprawach związanych z działalnością statutową Federacji;

10)     występowanie z wnioskami do właściwych organów  o podjęcie inicjatyw ustawodawczych z propozycjami uregulowań prawnych w zakresie objętym zadaniami Federacji oraz reprezentowanie interesów zrzeszonych członków w konsultacjach z właściwymi podmiotami dotyczących zmian takich uregulowań prawnych.

§ 5

Przy realizacji celów Federacja może współpracować z innymi organizacjami w szczególności innymi organizacjami pracodawców lub związkami zawodowymi.

§ 6

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i za granicą.
 2. Fundacja może zawiązywać i uczestniczyć w spółkach prawa handlowego.
 3. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Federację służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
 4. Federacja może przekazywać dotacje finansowe na rzecz osób fizycznych lub prawnych.

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki oraz sposób nabycia i utraty członkostwa

§ 7

 1. Członkami Federacji mogą być związki pracodawców, inne zrzeszenia organizacji lub pracodawcy.
 2. Prawa i obowiązki członka, będącego osobą prawną, wykonuje organ upoważniony do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Czynne i bierne prawo wyborcze wykonuje umocowany pełnomocnik reprezentujący organy statutowe członka Federacji lub inne delegowane osoby. Cofnięcie umocowania jest równoznaczne z odwołaniem z pełnionej w Federacji funkcji.
 3. Członek ma siedzibę lub zakład na terenie działania Federacji.

§ 8

 1. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Federacji, na pisemny wniosek kandydata, na najbliższym posiedzeniu po dniu złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Kandydat nabywa członkostwo Federacji z chwilą podjęcia uchwały o przyjęciu, pod warunkiem uiszczenia wpisowego oraz składki członkowskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotowej uchwały.
 3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków Federacji, kandydatowi przysługuje odwołanie do Zebrania Ogólnego Członków za pośrednictwem Przewodniczącego Zarządu.
 4. Odwołanie o którym mowa w ust. 3 wnosi się w formie pisemnej w terminie 14 dni od doręczenia uchwały Zarządu Federacji o odmowie przyjęcia.

§ 9

1.  Członkowie Federacji mają prawo do:

1)         uczestniczenia w pracach Federacji i jej organach;

2)         korzystania ze wsparcia Federacji we wszelkich sprawach należących do zakresu jej działalności;

3)         dostępu i korzystania z informacji dotyczących działalności Federacji; każdy z członków może zwrócić się za pośrednictwem Przewodniczącego Zarządu z wnioskiem do Zebrania Ogólnego Członków w sprawie podjęcia uchwały regulującej wykonywanie tego prawa;

4)         zgłaszania wniosków dotyczących działalności Federacji.

2.  Członkom przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Federacji.

§ 10

Członkowie Federacji są obowiązani:

1)         przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał władz Federacji;

2)         uiszczać terminowo składki w wysokości ustalonej uchwałą właściwych władz Federacji;

3)         uczestniczyć w wykonywaniu zadań statutowych Federacji;

4)         udzielać organom Federacji informacji niezbędnych dla jej działalności.

§ 11

 1. Członkostwo w Federacji ustaje w razie:

1)         wypowiedzenia członkostwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi Federacji, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego;

2)         rozwiązania Federacji;

3)         wykluczenia z Federacji w razie:

a)         rażącego naruszenia postanowień statutu, regulaminu lub uchwał Federacji,

b)         uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres 12 miesięcy, pomimo dwukrotnego upomnienia w formie pisemnej lub elektronicznej wysłanej na wskazany przez członka adres poczty elektronicznej; 

c)          likwidacji lub ogłoszenia upadłości członka Federacji,

d)         utraty statusu, o którym mowa w § 7 ust. 1 przez okres dłuższy niż 90 dni;

 1. Wykluczenie członka Federacji następuje na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd.
 2. Od uchwały w sprawie wykluczenia członka przysługuje pisemne odwołanie wniesione w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały - do Zebrania Ogólnego Członków Federacji, którego rozpoznanie nastąpi na najbliższym posiedzeniu Zebrania. 
 3. W okresie od podjęcia uchwały o wykluczeniu członka Federacji do czasu rozpatrzenia odwołania w przedmiotowej sprawie przez Zebranie Ogólne Członków Federacji, członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach.
 4. W związku z utratą członkostwa w Federacji nie przysługuje żadne roszczenie do majątku Federacji.

 

Rozdział 4

Władze Federacji

§ 12

1.  Władzami Federacji są:

1)         Zebranie Ogólne Członków Federacji;

2)         Zarząd Federacji;

3)         Komisja Rewizyjna Federacji;

2.  Kadencja władz Federacji trwa 4 lata.

§ 13

 1. Wybory do władz Federacji odbywają się w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Wybory odbywają się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do uczestnictwa w wyborach z tym, że wybór Przewodniczącego Federacji oraz Wiceprzewodniczącego/-cych Federacji dokonywany jest bezwzględną większością głosów.
 3. W przypadku braku quorum do podjęcia uchwały o której mowa w ust. 2, wybory mogą się odbyć w drugim terminie po upływie ½ godziny w obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do uczestnictwa w wyborach.
 4. Członkowie władz Federacji mogą być odwołani przez władzę, która dokonała ich wyboru lub powołania w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
 5. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Pierwszy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Federacji wybiera Zgromadzenie Założycielskie zwykłą większością głosów.

§ 14

 1. Władze Federacji wyrażają swoją wolę przez podejmowanie uchwał.
 2. Uchwały władz Federacji w sprawach należących do ich zakresu działania są wiążące dla innych władz Federacji oraz członków Federacji.
 3. Uchwały sprzeczne z prawem lub postanowieniami statutu podlegają uchyleniu przez Zebranie Ogólne Federacji.
 4. Uchwały władz Federacji podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, chyba że przepisy statutu stanowią inaczej.

§ 15

 1. Zebranie Ogólne Członków jest najwyższym organem Federacji.
 2. Posiedzenia Zebrania Ogólnego członków Federacji co najmniej odbywają się raz w roku.
 3. Zebranie Ogólne zwoływane jest przez Przewodniczącego Federacji.
 4. Zawiadomienie o Zebraniu Ogólnym powinno być doręczone co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Zebrania z podaniem porządku obrad drogą pisemną lub elektroniczną na wskazany przez członka adres do korespondencji.
 5. Zebranie Ogólne jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, po upływie ½ godziny, bez względu na liczbę obecnych, z wyjątkiem spraw dotyczących wyboru władz, zmiany statutu lub rozwiązania Federacji.
 6. W Zgromadzeniu ogólnym mogą uczestniczyć członkowie Federacji lub zaproszeni goście.

§ 16

 1. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Członków Federacji jest zwoływane przez Zarząd Federacji  z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.
 2. Zarząd Federacji na pisemny wniosek złożony przez co najmniej 1/5 członków Federacji zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Członków Federacji w terminie 6 tygodni od wpłynięcia wniosku przy zachowaniu terminów powiadomienia członków określonych w § 15 ust. 4.
 3. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 17

Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy:

1)         uchwalanie programu działania Federacji oraz regulaminu Zebrania Ogólnego Członków;

2)         wybór składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

3)         uchwalanie statutu i jego zmian w trybie o którym mowa w § 35 ust. 1 i 2;

4)         rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

5)         rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;

6)         określenie zasad ustalania składek i ich wysokości;

7)         rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Dyrektora Biura;

8)         udzielanie absolutorium Zarządowi;

9)         zatwierdzanie sprawozdań finansowych;

10)     zatwierdzanie uchwały Zarządu Federacji w sprawie przystąpienia do konfederacji pracodawców, a także do międzynarodowych organizacji pracodawców;

11)     podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Federacji i przeznaczenia jego majątku.

§ 18

 1. Przewodniczący Federacji kieruje działalnością Federacji, reprezentuje Federację na zewnątrz oraz przewodniczy Zarządowi Federacji.
 2. Wiceprzewodniczący Federacji zastępuje Przewodniczącego oraz kierują powierzonymi dziedzinami pracy.

§ 19

1.  W skład Zarządu Federacji wchodzą:

1)         Przewodniczący Federacji;

2)         Wiceprzewodniczący Federacji wybrani przez Zebranie Ogólne Członków w liczbie od 1 do 4, ustalonej przez Zebranie Ogólne;

3)         Sekretarz Federacji;

2.  Mandat członka Zarządu wygasa wskutek:

1)         upływu kadencji;                                              

2)         rezygnacji z pełnienia funkcji złożonej na piśmie Zarządowi;

3)         śmierci;

4)         odwołania przez członka Federacji upoważnienia do reprezentowania go w Zarządzie;

5)         odwołania przez Zebranie Ogólne Członków podjętej bezwzględną większością głosów w obecności połowy członków uprawnionych do głosowania.

 1. Członek Zarządu może z ważnych powodów zawiesić, za zgodą Zarządu, wykonywanie swojej funkcji na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. W okresie zawieszenia członek Zarządu nie uczestniczy w posiedzeniach Zarządu.
 2. Przewodniczący Zarządu może z ważnych powodów zawiesić, za zgodą Zarządu, wykonywanie swojej funkcji na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. W okresie zawieszenia kompetencje, o których mowa w § 16, Przewodniczący przekazuje, za zgodą Zarządu, Wiceprzewodniczącemu.
 3. W razie utraty mandatu o którym mowa w ust. 2, Zarząd może dokooptować nowego członka większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4 składu z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2.

§ 20

 1. Posiedzenia Zarządu winny odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 2. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Przewodniczącego Federacji z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu.
 3. Zarząd może uchwalić regulamin pracy Zarządu.
 4. W przypadkach niecierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze korespondencji lub przy pomocy innych środków bezpośredniej komunikacji w szczególności w drodze telekonferencji.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy:

1)         wykonywanie uchwał Zebrania Ogólnego Członków;

2)         przyjmowanie i odwoływanie członków Federacji oraz prowadzenie ewidencji członków;

3)         zajmowanie stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania Federacji;

4)         uchwalanie budżetu Federacji;

5)         przygotowanie projektów i planów działania Federacji;

6)         prowadzenie bieżących spraw Federacji;

7)         zarządzanie zasobami Federacji;

8)         prowadzenie negocjacji z pracownikami i ich organizacjami na temat układów zbiorowych pracy i innych porozumień, uczestniczenie w rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracy;

9)         delegowanie przedstawicieli Federacji do instytucji administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych instytucji publicznych;

10)     powoływanie Dyrektora Biura Federacji;

11)     podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do konfederacji pracodawców, a także do międzynarodowych organizacji pracodawców;

12)     podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia, funkcjonowania i rozwiązywania oddziałów terenowych i branżowych;

13)     podejmowanie uchwał w sprawie powoływania oddziałów terenowych  Federacji;

14)     rozpatrywanie odwołań od decyzji władz oddziału terenowego Federacji;

15)     przedkładanie Zebraniu Ogólnemu Członków sprawozdań z działalności Federacji;

16)     zwoływanie Zwyczajnego Zebrania Ogólnego Członków Federacji;

17)     reprezentowanie Federacji na zewnątrz;

18)     uchylanie uchwał innych władz Federacji lub oddziałów terenowych Federacji sprzecznych z prawem lub  postanowieniami statutu.

§ 22

 1. Do składania w imieniu Federacji oświadczeń woli i podpisywania dokumentów są Przewodniczący Federacji lub Wiceprzewodniczący. Osoby te mogą ustalić pełnomocnika uprawnionego do działania w zakresie i na warunkach ustalonych w pełnomocnictwie.
 2. Zobowiązanie lub rozporządzenie prawem, którego wartość przekracza 20.000 zł wymaga łącznego działania dwóch członków Zarządu Federacji.

§ 23

 1. Pracą Biura, w zakresie określonym przez Zarząd i zgodnie ze statutem oraz uchwałami innych władz Federacji, kieruje Dyrektor Biura, jeżeli zostanie powołany zgodnie z § 21 pkt 10.
 2. Dyrektor Biura działa na podstawie pełnomocnictwa, udzielonego przez Zarząd Federacji.
 3. Dyrektor Biura ma prawo brać udział w posiedzeniach organów Federacji z głosem doradczym i prawem zgłaszania wniosków.

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Federacji i co najmniej raz do roku bada całokształt działalności Federacji z uwzględnieniem działalności finansowej.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Zebranie Ogólne Członków.
 3. Kadencja Komisji nie może zakończyć się przed corocznym Zebraniem Ogólnym Członków.
 4. Na pierwszym posiedzeniu Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego. Komisja może uchwalić regulamin pracy Komisji.
 5. W razie rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej lub niemożności jej sprawowania z innych przyczyn - uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej dokonuje Komisja w formie uchwały. Uzupełnienie może dotyczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. Uchwała taka wymaga zatwierdzenia przez Zebranie Ogólne  Członków na jego najbliższym posiedzeniu.

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
 2. Komisja Rewizyjna przedkłada Zebraniu Ogólnemu Członków sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli i występuje z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu Federacji.
 3. Komisja Rewizyjna może zgłaszać wniosek o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków.

Rozdział 5

Oddziały terenowe Federacji

§ 26

 1. Zarząd Federacji może powołać oddziały terenowe Federacji, zwane także „oddziałami”.
 2. Oddziały, o których mowa w ust. 1 powinny skupiać co najmniej 3 członków.
 3. W uchwale o powołaniu oddziału Zarząd ustala jego siedzibę, terytorialny zakres działalności oraz ramowy plan działania.

§ 27

 1. Zarząd Federacji może swą uchwałą rozwiązać oddział, którego funkcjonowanie uzna za niecelowe.
 2. Od uchwały o której mowa w ust. 1 władzom rozwiązanego oddziału przysługuje prawo odwołania się do Zebrania Ogólnego Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotowej uchwały.

§ 28

 1. Władzami oddziału z zastrzeżeniem przepisów poniższych są:

1)         Zebranie Członków Oddziału,

2)         Przewodniczący Oddziału,

3)         Zarząd Oddziału,

4)         Komisja Rewizyjna Oddziału.

 1. Kadencja władz oddziału trwa 4 lata:
 2. W oddziałach liczących mniej niż 5 członków nie powołuje się Komisji Rewizyjnej Oddziału, a jej funkcje sprawuje w stosunku do oddziału bezpośrednio Komisja Rewizyjna Federacji.
 3. Liczbę członków Zarządu Oddziału ustala każdorazowo przy wyborze, Zebranie Członków Oddziału, jednak nie więcej niż 4 osoby.
 4. W sprawach zwoływania Zebrania Członków Oddziału, podejmowania uchwał i wyboru władz oddziału stosuje się odpowiednio przepisy §§ 15-17 statutu.

§ 29

 1. Najwyższą władzą oddziału jest Zebranie Członków Oddziału.
 2. Do kompetencji Zebrania Członków Oddziału należy:

1)         uchwalanie kierunków i form działalności oddziału w sposób zgodny z postanowieniami statutu oraz uchwałami władz Federacji,

2)         powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,

3)         rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału,

4)         podejmowanie uchwał w sprawie udzielania Zarządowi Oddziału absolutorium.

§ 30

Do kompetencji i obowiązków Zarządu Oddziału należy:

1)         reprezentowanie oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na terenie działania Oddziału;

2)         przyjmowanie i skreślenie członków zgodnie z § 7 i § 8 statutu;

3)         zarządzanie majątkiem w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Federacji;

4)         składanie Zarządowi Federacji okresowych miesięcznych sprawozdań z działalności Oddziału w sprawach i terminach określonych uchwałą Zarządu Federacji.

§ 31

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrola całokształtu działania Oddziału oraz wykonywanie kontroli zleconych przez Komisję Rewizyjną Federacji.
 2. W sprawie składu oraz zasad funkcjonowania Komisji stosuje się odpowiednio przepisy § 24, w sprawie przekładania sprawozdań pokontrolnych stosuje się odpowiednio przepisy § 25.

§ 32

Szczegółowy zakres działania Zarządu Oddziału lub Komisji Rewizyjnej Oddziału może określić regulamin przyjęty w formie uchwały przez Zebranie Członków Oddziału.

§ 33

 1. Uchwały władz oddziału sprzeczne z prawem lub postanowieniami statutu mogą zostać uchylone przez Zebranie Ogólne Federacji, na wniosek Zarządu Federacji, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub członków oddziału. Wniosek składa się w formie pisemnej do Przewodniczącego Federacji.
 2. Do czasu podjęcia uchwały przez Zebranie Ogólne, Zarząd Federacji może zawiesić wykonywanie uchwały, o której mowa w ust. 1.
 3. Od uchwał Zarządu Oddziału lub Zebrania Członków Oddziału przysługuje zainteresowanym odwołanie do Zarządu Federacji.
 4. Od uchwał Zarządu Federacji podjętych wskutek odwołania, o którym mowa w ust. 3 przysługuje odwołanie do Zebrania Ogólnego Członków Federacji.

 

Rozdział 6

Majątek Federacji

§ 34

 1. Majątek Federacji powstaje ze:

1)         składek członkowskich;

2)         spadków;

3)         darowizn;

4)         zapisów;

5)         działalności gospodarczej;

6)         uczestnictwa w spółkach;

7)         dochodów z majątku organizacji.

 1. Zasady gospodarki finansowej Federacji określają regulaminy, uchwalone przez Zarząd.

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 35

 1. Statut i jego zmiany uchwalane są przez Zebranie Ogólne Członków Federacji większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku braku quorum do podjęcia uchwały o której mowa w ust. 1,  uchwała może zostać podjęta w drugim terminie po upływie ½ godziny w obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do uczestnictwa.

§ 36

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Federacji, połączeniu z inną organizacją oraz o przeznaczeniu jego majątku i powołaniu komisji likwidacyjnej podejmuje Zebranie Ogólne Członków Federacji większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku braku quorum do podjęcia uchwały o której mowa w ust. 1,  uchwała może zostać podjęta w drugim terminie po upływie ½ godziny w obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do uczestnictwa.
 3. Uchwała, o której mowa w ust. 1 wskazuje cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Federacji.
 4. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.