search
menu menu_open

Grażyna Spytek-Bandurska

Expert in the field of labour relationships, social dialogue and labour market

Ekspert ds. stosunków pracy, dialogu społecznego i rynku pracy w Federacji Przedsiębiorców Polskich. Prawnik i politolog, doktor habilitowany; pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2002-2016 członek zespołów problemowych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych: Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Pracy, Rozwoju Dialogu Społecznego, Współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy, Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej; uczestnik posiedzeń Naczelnej Rady Zatrudnienia; członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP X kadencji; konsultant i wykładowca na seminariach i szkoleniach organizowanych dla przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Obecnie z ramienia FPP: członek Rady Dialogu Społecznego, Rady Rynku Pracy, Rady Interesariuszy ZSK, Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Posiada bogate doświadczenie w opiniowaniu projektów aktów prawnych oraz udziału w procesie legislacyjnym. Prowadzi szkolenia i konsultacje merytoryczne; przygotowuje opinie i ekspertyzy; opracowuje strategie i raporty; realizuje projekty badawcze, doradcze oraz edukacyjne.

W ramach działalności badawczo-naukowej realizuje własne projekty empiryczne w następujących obszarach: zatrudnianie osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie bezrobociu osób powracających na rynek pracy, rola pracowników mobilnych w społeczeństwie informacyjnym.

Realizuje także projekty międzynarodowe z ramienia FPP: projekty norweskie: „MIGRIGHT 1 i 2: Wzmocnienie dialogu społecznego na rzecz godnej pracy migrantów i uchodźców w Polsce”; projekty europejskie: „Start and Go! Partnerzy społeczni w kierunku skutecznych procesów tworzenia i zarządzania Europejskimi Radami Zakładowymi”; „Zachęcanie pracowników nietypowych do uczestnictwa: na przykładzie sektora transportu i handlu”; „NOWA NORMALNOŚĆ: zarządzanie ryzykiem w celu zapewnienia ciągłości działalności biznesowej przy znaczącym zaangażowaniu pracowników”; „ODNOWA zaangażowania pracowników – kształtowanie ERZ przyszłości”.