search
menu menu_open

FPP: Recepta jak obniżyć inflację

5 października 2022

Można obniżyć inflację o 2,3 pp. w ciągu 6 miesięcy

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) przygotowała propozycję rozwiązania, które w ciągu 6 miesięcy pozwoliłoby na obniżenie wskaźnika inflacji (CPI) w ujęciu rok do roku o 2,3 punktu procentowego. Mechanizm polegałby na zrekompensowaniu wzrostu cen energii dla przedsiębiorstw produkujących i sprzedających wyroby spożywcze – które w ramach umowy utrzymałyby ceny swoich produktów. Udział w systemie wsparcia byłby dobrowolny – na podstawie indywidualnej decyzji każdej firmy. Dzięki temu system wsparcia dla przedsiębiorstw – obecnie zakładający objęcie jedynie 250 podmiotów – dotyczyłby szerokiego grona firm z różnych branż, a jednocześnie miałby charakter ograniczający inflację. To ważny aspekt, ponieważ dotychczasowe mechanizmy pomocowe były proinflacyjne i kosztowały finanse publiczne już ponad 70 mld zł. Ceny żywności stanowią istotny element koszyka inflacyjnego (26,6%), a tym samym ich ograniczenie może istotnie pomóc obniżyć całościowy wskaźnik inflacji.

Proponowane rozwiązanie zakłada przyznanie przedsiębiorcom wytwarzającym i sprzedającym podstawowe artykuły konsumpcyjne dobrowolnego wsparcia finansowego na pokrycie zwiększonych kosztów energii i jej nośników pod warunkiem utrzymania cen sprzedawanych produktów pośrednikom i odbiorcom końcowym na niezmienionym poziomie przez okres korzystania z rządowego programu. System mógłby być obsługiwany przez Polski Fundusz Rozwoju, a pomoc byłaby przyznawana w ramach umowy zawieranej z przedsiębiorcą. Tymczasowe ograniczenie podwyżek cen przez konkurencyjne podmioty byłoby naturalną zachętą do partycypacji w systemie wsparcia. W przypadku naruszenia warunków umowy przez przedsiębiorcę poprzez podniesienie cen dla kontrahentów i konsumentów, przyznane wsparcie podlegałoby zwrotowi, wraz z kwotą doliczonej kary. Szacunkowy koszt wdrożenia proponowanego rozwiązania wyniósłby ok. 11,3 mld zł.


„Polska gospodarka znajduje się pod presją rosnących cen energii elektrycznej i gazu, które silnie ciążą na ogólnej ocenie koniunktury wśród przedsiębiorców oraz stają się jednym z czynników wywołujących, z jednej strony, wysoką inflację, a jednocześnie również głębokie spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego lub nawet recesję. Zdecydowana większość rządowego wsparcia łagodzącego skutki drogiej energii oraz wysokich cen innych dóbr i usług była ukierunkowana na ochronę konsumentów.

Przyjęty przez Sejm projekt ustawy o działaniach osłonowych skierowanych do firm w swym założeniu ma obejmować jedynie ok. 250 podmiotów. Obecna sytuacja wymaga jednak wsparcia skierowanego również do mniejszych przedsiębiorstw oraz szerszego grona branż

, dla których udźwignięcie ciężaru gwałtownie rosnących kosztów także staje się coraz poważniejszym wyzwaniem. Jednocześnie wprowadzane mechanizmy powinny oddziaływać w kierunku ograniczania inflacji, zamiast jej dalszego podsycania. W związku z powyższymi wyzwaniami, Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) przedstawiła propozycję szerszego mechanizmu wsparcia firm w obecnym kryzysie. Projekt FPP zakłada przyznanie przedsiębiorcom wytwarzającym i sprzedającym podstawowe artykuły konsumpcyjne (tj. żywność i napoje) wsparcia finansowego rekompensującego zwiększone koszty zakupu energii i jej nośników. Firmy uczestniczące w programie jednocześnie zobowiązałyby się do utrzymania przez okres jego obowiązywania, zakładany na 6 miesięcy, do utrzymania dotychczasowych cen oferowanych ich odbiorcom. Dzięki temu, realizowane byłby jednocześnie dwa cele – wsparcie sektora przedsiębiorstw w obecnych trudnych warunkach oraz ograniczenie inflacji konsumenckiej”

– podkreśla

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)

.

Aby system był możliwie najprostszy zarówno z punktu widzenia beneficjentów, jak również podmiotów odpowiedzialnych za jego obsługę, propozycja FPP zakłada odgórne określenie wartości wsparcia w relacji do poziomu przychodów firmy korzystającej ze wsparcia. Wartość ta byłaby obliczana z uwzględnieniem zmiany średniej ceny kontraktów na Towarowej Giełdzie Energii na dostawy energii elektrycznej i gazu ziemnego w przyszłym roku w stosunku do poziomu obowiązującego w analogicznym okresie 2021 r. oraz uśredniony udział kosztów energii w przychodach ogółem przedsiębiorstw w gałęziach objętych systemem wsparcia.