search
menu menu_open

Przedsiębiorco pamiętaj – po 30 dniach od wystawienia faktury można naliczać ustawowe odsetki

12 stycznia 2016

Nieterminowe płatności niszczą sektor MŚP – średni czas zapłaty faktury to 3 miesiące i 12 dni

Termin płatności dla podmiotów publicznych – zgodnie z nowelizacją ustawy z 9 października 2015 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

1

, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r.  – wynosi 30 dni od dnia zakupu lub zrealizowania usługi oraz przekazania za nią faktury

2

. W transakcjach z podmiotami niepublicznymi termin ten wynosi 60 dni. Zatem, gdy po tym okresie wykonawca nadal nie otrzyma zapłaty od zamawiającego za zrealizowane zamówienie, może – a nawet powinien na podstawie ustawowo przysługującego mu prawa – zacząć naliczać ustawowe odsetki. Wysokość odsetek od przeterminowanych należności ustalono od 1 stycznia do końca czerwca 2016 r. na poziomie 9,5% rocznie.


Nieterminowe rozliczanie płatności oznacza dla firm z sektora MŚP problemy z płynnością finansową – średni czas zapłaty faktury to aż 3 miesiące i 12 dni

3

. Sposób odprowadzania składki ZUS od umów zleceń po objęciu ich ubezpieczeniem od 2016 roku także negatywnie odbija się na kondycji firm MŚP. Zagrożone mogą być miliony miejsc pracy, bo to sektor zatrudniający najwięcej osób w Polsce.„Problem z terminową płatnością dotyczy całej gospodarki, w tym rynku zamówień publicznych. Z danych wynika, że

61% polskich przedsiębiorców z sektora MŚP ma problem z terminowym otrzymywaniem płatności od swoich kontrahentów

3

.

Co więcej,

aż 22,7% wystawionych przez nich faktur jest wciąż nieopłaconych

3

.

To są zatrważające wskaźniki, które powinny alarmować, gdyż mogą przełożyć się na ewentualne problemy z płynnością finansową tego sektora firm, który zatrudnia największą liczbę Polaków. Dla przedsiębiorcy nieterminowe płatności stanowią jedną z największych barier prowadzenia biznesu. Na każdą firmę przypada przeciętnie 50 tys. zł nieuregulowanych należności, a średni czas zapłaty faktury to 3 miesiące i 12 dni3. Należy zaznaczyć, że ten problem może wywołać reakcję łańcuchową – przenoszenie nieterminowego rozliczania płatności z jednego przedsiębiorstwa na drugie wywołuje niebezpieczne reperkusje dla całej gospodarki. Zatem niejednokrotnie jedyną możliwością wywarcia presji na kontrahencie jest naliczanie odsetek za przeterminowaną fakturę”


– mówi Tomasz Wojak, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich.Wielu polskich przedsiębiorców – szczególnie z branży usługowej – odczuwa negatywne zmiany w płynności finansowej, które są wynikiem ozusowania umów zleceń.„Po 1 stycznia 2016r. wraz z wejściem w życie nowych przepisów o ubezpieczeniu społecznym, które skutkują odprowadzeniem składki do ZUS z tytułu umów zleceń, pogorszyła się płynność finansowa wielu przedsiębiorstw. Odprowadzanie składek ma bowiem miejsce dużo wcześniej niż otrzymanie zapłaty za usługi od klienta. To powoduje, że firmy poszukują pieniędzy, które pozwolą na kontynuowanie bieżącej działalności. Przedsiębiorcy są zatem zmuszani do pożyczenia pieniędzy na uregulowanie zobowiązań wobec budżetu państwa z banków, a to niestety wiąże się z dużymi kosztami. Wiele małych i średnich przedsiębiorstw może znaleźć się w trudnej sytuacji, gdy nie spełni rygorystycznych wymogów banków przy udzielaniu kredytów na działalność gospodarczą”

– dodaje Tomasz Wojak.1

Dz.U. 2013 poz. 403 ze zm.2

Jedynie w wyjątkowych przypadkach – gdy zamawiającym jest podmiotem leczniczym – termin płatności, zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, może zostać przedłużony do 60 dni.3

http://finansetak.blog.pl/2015/07/23/nieterminowe-platnosci-zmora-polskich-przedsiebiorcow/