search
menu menu_open

LEWIATAN: Wyższe koszty pracy od 1 stycznia 2017 muszą zostać uwzględnione przez administrację państwową w budżetach na usługi

20 września 2016

Zwiększenie wysokości minimalnej płacy oraz stawki godzinowej to wyższe koszty w kontraktach

Zapowiadany od 1 stycznia 2017 roku wzrost płacy minimalnej do 2.000 zł oraz ustanowienie najniższej stawki godzinowej na poziomie 13 zł oznacza zmiany, które wpłyną nie tylko na rynek pracy oraz sytuację przedsiębiorców, ale przede wszystkim budżet administracji państwowej i samorządów. Zmiany w zakresie płacy minimalnej i najniższej stawki godzinowej oznaczają, że od nowego roku zwiększy się m.in. koszt obsługi kontraktów realizowanych w ramach zamówień publicznych. Wcześniejsze zabezpieczenie odpowiednich środków w przyszłorocznych budżetach pozwoli nie tylko zapewnić płynność realizacji nowych postępowań przetargowych, ale także uniknąć dodatkowych kosztów związanych z ponownym rozpisaniem procesu przetargowego umów już trwających.


Nowe regulacje w zakresie minimalnego wynagrodzenia oraz najniższej stawki godzinowej dotyczą m.in. kontraktów, które będą rozpisywane po 1 stycznia 2017 roku.

Uwzględnienie tych

kosztów w przyszłorocznych budżetach i kalkulacjach

Zamawiających jest więc niezbędnym krokiem do właściwej realizacji ustaw: PZP, o minimalnym wynagrodzeniu i stawce 13 zł. Na zmianach w ustawodawstwie skorzystają

wszyscy uczestnicy sektora zamówień publicznych oraz rynku pracy

.

ogólny / 2016-09-20_INFOGRAFIKA.jpg

„Zamawiający powinien

wkalkulować w budżecie wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem podatków oraz składek na ubezpieczenia

– także w tej części, którą obowiązkowo odprowadza pracownik.

Z
miany w obszarze wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz minimalnego wynagrodzenia są wynikiem wspólnego

i konsekwentnego

działania zarówno związków zawodowych, jak i pracodawców

. Intencją Ustawodawcy było zabezpieczenie interesu pracowników.

Bez wcześniejszego zagwarantowania odpowiednich budżetów cel ten nie zostanie jednak osiągnięty.

Warto przy tym zauw


ażyć, że ewentualne

niedoszacowanie budżetów przeznaczonych na usługi

w takich podmiotach jak:

szpitale, lotniska czy obiekty wojskowe

, może nieść ze sobą

ogromne zagrożenie

. Nawet najlepiej wyposażone jednostki, posiadające wykwalifikowany personel i opierające swoją działalność na najnowszych technologiach,

nie będą funkcjonowały prawidłowo bez bazy, jaką stanowią pracownicy

odpowiedzialni za bezpieczeństwo i czystość obiektów”

– mówi

Przewodniczący Zespołu ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego, ekspe


rt LEWIATAN


.Nie bez znaczenia będzie również waloryzacja kontraktów długoterminowych.

Zwiększenie kosztów pracy – zgodnie z ustawowym obowiązkiem – nie może być ponoszone przez Wykonawcę.

Zamawiający jest zobowiązany do podjęcia renegocjacji i zwaloryzowania wynagrodzenia firmy realizującej kontrakt.

To nie tylko zabezpiecza poziom zatrudnienia, ale oddala widmo utraty płynności finansowej przez polskie firmy.
Nowe regulacje to szansa by wyeliminować patologie na rynku zamówień publicznych

, gdzie instytucje państwowe wybierały oferty ze stawkami w granicach 5-7 zł za godzinę brutto – czyli nawet połowę niższymi niż minimalne krajowe wynagrodzenie. Aby móc w pełni z niej skorzystać,

niezbędna jest jednak właściwa reorganizacja

, a także

kontynuacja obowiązujących kontraktów na warunkach korzystnych nie tylko dla Zamawiającego i Wykonawcy

, ale także

pracowników odpowiedzialnych w sposób bezpośredni za wykonanie powierzonego im zadania

. W tym celu niezbędna jest z kolei również

waloryzacja wszystkich umów

, których termin realizacji wykracza p

oza bieżący rok kalendarzowy

.