search
menu menu_open

DEBATA RZECZYPOSPOLITEJ I FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH

5 października 2016

„100 ZMIAN DLA FIRM” WESPRZE ODBUDOWĘ ZAUFANIA MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCĄ A ORGANAMI PAŃSTWA

Ministerstwo Rozwoju przygotowuje pakiet ułatwień dla przedsiębiorców pod nazwą „100 zmian dla firm”, który jest pierwszym etapem realizacji „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Zawiera on szereg propozycji, których celem ma być m.in. redukcja obowiązków administracyjnych i zmniejszenie uciążliwości kontroli przedsiębiorców. Zmiany obejmą zapisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy, Prawa budowlanego, Kodeksu spółek handlowych i wiele innych ustaw. Federacja Przedsiębiorców Polskich wskazuje na dobry kierunek proponowanych zmian, które wyeliminują biurokrację i niepotrzebne obowiązki formalne dla przedsiębiorców, pozwalając im na znaczące oszczędności.


PRELEGENCI:
 1. Mariusz Haładyj

  – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 2. Leszek Skiba

  – Podsekretarz Stanu, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych 3. Paweł Jaroszek

  – Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedzialnym za obszar finansów, Wiceprezes ZUS

 4. Rafał Zgorzelski

  – Zastępca Dyrektora Departament Zakupów PGNiG SA

 5. Marek Kowalski

  – Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

 6. Grzegorz Dzik

  – Federacja Przedsiębiorców Polskich

ogólny / Debata_czysta.jpg


Ważne zapisy dotyczą ułatwień dla przedsiębiorców w zakresie kontroli administracyjnych. Obejmą one przede wszystkim zakaz powtórnej kontroli w tym samym zakresie, a także m.in:

 • Możliwość złożenia skargi do sądu na postanowienie organu kontroli oraz sprzeciwu wobec przedłużania czasu kontroli
 • Możliwość prowadzenia kontroli wyłącznie po identyfikacji prawdopodobieństwa naruszania prawa (analizy ryzyka)
 • Obowiązek organów kontroli do zamieszczania na swoich stronach internetowych informacji o procedurach kontroli
 • Umożliwienie przeprowadzania wspólnych kontroli organów administracji publicznej, jeżeli przedmiot kontroli jest ten sam, a przeprowadzenie kontroli jest obligatoryjne (np. kontrola obiektu budowlanego przed dopuszczeniem do użytkowania)
 • Uregulowanie mechanizmu ochrony przedsiębiorcy przed ponoszeniem negatywnych skutków wynikających ze zmiany wykładni przepisów prawa przez organy państwowe
 • Regulację trybu pobierania próbek i dokonywania oględzin w ramach kontroli


Wśród zapisów Federacja Przedsiębiorców Polskich docenia planowane zmiany w ustawie o rachunkowości i Kodeksie Spółek Handlowych (KSH). Obejmą one poprawę warunków działania dla małych przedsiębiorców, a także wsparcie dla mniejszościowych udziałowców spółek kapitałowych. Wzrosną limity dla księgi podatkowej i podatku ryczałtowego, wprowadzone zostaną także zapisy zwiększające prawa mniejszościowych akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.


Wśród projektów 100 zmian dla firm proponowane jest wprowadzenie:

 • wzrostu limitu dla księgi podatkowej z 1,2 mln do 2 mln euro (ma ułatwić działalność tysiącom przedsiębiorców oraz pozwolić na znaczące oszczędności w obszarze obsługi księgowej)
 • zsumowanie czasookresów trwania postępowania w I instancji w 3-miesięczny termin (ma korzystnie wpłynąć na szybkość i jakość prowadzonych postępowań podatkowych)
 • zmianę limitu ze 150 tys. euro do 250 tys. euro w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (ma zmniejszyć obciążenia administracyjne dla najmniejszych podmiotów i uprościć procedury podatkowe)
 • zniesienie zasady, że bezterminowe powołanie członka zarządu powoduje wygaśnięcie mandatu po pełnym roku obrotowym (usunięcie rozwiązania powodującego sprzeczność z wolą wspólników)
 • żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad dla wspólników reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału z 1/10 obecnie (obniżenie minimalnego progu uprawniającego do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad)
 • zmiana terminu ogłoszenia o WZA dla spółek publicznych z 26 do 30 dni (ochrona mniejszościowych akcjonariuszy i zapewnienie standardów porównywalnych z najlepiej ocenianymi europejskimi systemami prawnymi)
 • usunięcie obowiązku opatrywania akcji obligatoryjną pieczęcią (obowiązek ten nie powoduje obecnie podniesienia wiarygodności dokumentu, ze względu na powszechną łatwość uzyskania pieczęci o dowolnej treści)


Federacja Przedsiębiorców Polskich podkreśla także znaczenie propozycji w ramach nowelizacji Kodeksu Pracy, które zmierzają m.in. w kierunku zwiększenia wiarygodności w selekcji pracowników „wrażliwego” sektora finansowego. Ponadto wychodzą naprzeciw oczekiwaniom małego i średniego biznesu, postulującego zmiany w kierunku uproszczenia i większej elastyczności działalności rozwijających się przedsiębiorstw. Projektodawca dąży również do zwiększenia ochrony praw pracowników.


Nowelizacja Kodeksu Pracy obejmuje następujące propozycje:

 • prawo żądania zaświadczenia o niekaralności przez pracodawcę podlegającego nadzorowi KNF (pracodawca podlegający nadzorowi KNF będzie miał prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania informacji w zakresie skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo)
 • wprowadzenie regulaminu wynagradzania w przedsiębiorstwie powyżej 50 pracowników (wobec dotychczas powyżej 20)
 • wprowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w przedsiębiorstwie powyżej 50 pracowników (wobec dotychczas powyżej 20)
 • likwidacja obowiązku wydania świadectwa pracy pracownikowi po 24 miesiącach zakładowego stażu pracy
 • wydłużenie do 14 dni (z 7 dni obecnie) terminu na wniesienie odwołania do sądu pracy przez pracownika (obecne funkcjonowanie dwóch terminów odwołań powoduje pomyłki, których skutki są dotkliwe dla pracowników. Termin 7-dniowy wydaje się zbyt krótki na prawidłowe sformułowanie pozwu)