search
menu menu_open

FPP popiera rządowy projekt Konstytucji Biznesu

13 marca 2017

FPP popiera rządowy projekt Konstytucji Biznesu

Wchodzący w skład pakietu Konstytucji Biznesu projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców ma za zadanie realne wdrożenie konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej – co jest od dawna oczekiwane przez polskich przedsiębiorców. Podstawowym środkiem do realizacji tego celu będzie ustawa Prawo Przedsiębiorców, która zastąpi obowiązującą od 2004 r. ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Nowe przepisy wprowadzą szereg norm o charakterze gwarancyjnym dla przedsiębiorców, a także zasady ograniczające możliwość nadmiernej ingerencji organów władzy publicznej w konstytucyjnie przewidzianą wolność gospodarczą. W projekcie ustawy Prawo Przedsiębiorców wyraźnie podkreślono zasadę „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” oraz nakazano urzędom stosowanie reguły domniemania uczciwości przedsiębiorców, jak również rozstrzyganie wątpliwości na ich korzyść.
Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) podkreśla, że proponowane rozwiązania – w tym eliminacja biurokracji i niepotrzebnych obowiązków formalnych – spotykają się z aprobatą środowiska biznesu i stanowią krok w kierunku dynamizacji polskiego PKB.
Nową formą współpracy ma być proponowana w ustawie Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców. Ma ona stanowić forum dialogu w celu wypracowywania wspólnego stanowiska Rządu i przedstawicieli biznesu w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na drodze konsultacji programów i innych projektów rządowych na wstępnych etapach prac. Zadaniem Komisji Wspólnej ma być również identyfikowanie i sygnalizowanie rządowi potencjalnych problemów w relacjach między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej, które mogą wynikać z przestrzegania zapisów Prawa Przedsiębiorców. Wobec tak skonstruowanego rozwiązania nie należy mieć obaw względem funkcjonowania – istniejącej od ponad roku – Rady Dialogu Społecznego, której podstawowym celem jest opiniowanie projektów ustaw przygotowanych przez rząd, natomiast nie współtworzenie ich. Oceniając pozytywnie przedłożony przez Ministerstwo Rozwoju pakiet zmian Konstytucja Biznesu, należy zgodzić się jednak z faktem, że w toku konsultacji niektóre zapisy projektów wymagają wspólnego dopracowania oraz uszczegółowienia.
Pakiet Konstytucji Biznesu ma na celu uproszczenie istniejących procedur oraz zagwarantowanie przedsiębiorcom trwałych podstaw prawnych, aby mogli oni bez obaw prowadzić działalność. Założenia, które przyświecały twórcom obejmują m.in.:

 • Drobną działalność bez rejestracji
 • Ulgę na start
 • Prostsze podatki
 • Załatwienie spraw nie tylko na papierze
 • Prawo pisane prostym językiem
 • Utworzenie stanowiska Rzecznika Przedsiębiorców
 • Powołanie Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców
 • Likwidację numeru REGON
 • Odświeżenie prawa


„Jak uczy doświadczenie, nawet najdoskonalsze przepisy pozbawione procedur kontroli ich realizacji mogą okazać się nieskuteczne. Projektodawca przewidując taką ewentualność proponuje – nieznane dotąd w Polsce – mechanizm zabezpieczający, w postaci Rzecznika Przedsiębiorców. Ma on stać na straży zasad, na których powinny opierać się relacje między przedsiębiorcami a organami władzy publicznej. Tylko takie rozwiązanie może instytucjonalnie zagwarantować rzeczywiste stosowanie zapisów zawartych w Prawie Przedsiębiorców. Polscy przedsiębiorcy mają świadomość, że kolejne rządy dążyły do tworzenia zapisów korzystnych dla podmiotów gospodarczych, ale nie spełniały one swojej roli w zderzeniu z aparatem urzędniczym. Przykładem może być ostatnia zmiana wprowadzona przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego, której zadaniem było rozstrzyganie na korzyść przedsiębiorców wszelkich wątpliwości w interpretacji prawa skarbowego. Okazało się jednak, że przez cały okres obowiązywania ustawy, do dziś urzędnicy nigdy „nie mieli wątpliwości”, w wyniku czego przedsiębiorcy pozbawieni byli realnej możliwości dochodzenia swoich praw”

– mówi

Marek Kowalski,

przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.
Ustawy niezbędne do wdrożenia „Prawa przedsiębiorców”:

 • ustawa o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców
 • ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców
 • ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym – kompleksowo regulująca zasady uczestnictwa podmiotów zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP, w tym integrująca dotychczasową ustawę o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W Prawie Przedsiębiorców znajdą się zasady, które wszystkie urzędy będą musiały wziąć pod uwagę podczas rozpatrywania spraw z udziałem firm, m.in.:

 • Zasada wolności działalności gospodarczej
 • Zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”
 • Zasada uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów
 • Zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy
 • Zasada przyjaznej interpretacji przepisów
 • Prawo do oceny jakości obsługi w urzędzie
 • Zasada proporcjonalności
 • Zasada pogłębiania zaufania, bezstronności i równego traktowania
 • Zasada odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa
 • Zasada pewności prawa
 • Zasada udzielania informacji
 • Zasada polubownego rozwiązywania kwestii spornych
 • Zasada szybkości działania
 • Zasada współdziałania organów

Jednocześnie przygotowane zostały projekty ustaw wspomagających realizację nowych założeń rządu:

 • Projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców
 • Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców
 • Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym
 • Projekt ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców
 • Projekt ustawy o uproszczeniu procedur wydatkowania funduszy UE
 • Projekt uchylenia ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium PRL działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne
 • Podręcznik Liczenia Kosztów Regulacyjnych

Więcej:

https://log4.pl/fpp-popiera-rzadowy-projekt-konstytucji-biznesu,367,14680.htm

Źródło: Log4.pl