search
menu menu_open

Inteligentny transport usprawni siatkę połączeń

4 maja 2017

Inteligentny transport usprawni siatkę połączeń
System inteligentnego transportu obejmuje wdrożenie nowych technologii. Efektem może być poprawa jakości korzystania z infrastruktury transportowej w miastach i obniżenie cen przy wzroście jakości usług. Dodatkowo system zapewni stymulację rynku pracy przy uwzględnieniu elastycznych forma zatrudnienia. To wyzwania, które powinny zostać uwzględnione w dyskusji o nowelizacji Ustawy o transporcie drogowym.

– Obecnie nowoczesne technologie, infrastruktura, rynek pracy i wzrost gospodarczy są systemem naczyń połączonych. Efektywne wdrożenie technologii pozwala na tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości. Upowszechnienie nowych technologii, w szczególności Internetu i urządzeń mobilnych, zmienia dotychczasowy paradygmat posiadania na paradygmat współużytkowania. Wszystkie te czynniki – przy sprzyjających regulacjach legislacyjnych – wpływają na rozwój gospodarki i wzrost PKB – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.
Rozwiązania z zakresu inteligentnego transportu obejmują narzędzia tworzenia innowacji technologicznych i nie technologicznych; biznesowych, społecznych i organizacyjnych. Dotyczą one m.in. gospodarki współdzielenia (sharing economy) i gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy), pojęcia inteligentnego miasta (smart city) i inteligentnego transportu, koncepcji Internetu Rzeczy (Internet of Things) i jej wpływu na rozwiązania organizacyjne z zakresu inteligentnego transportu, poprawy sytuacji życiowej wybranych grup społecznych, zmian na rynku pracy, zmian form zatrudnienia i sposobów pracy, w związku z rozwojem technologii, zależności pomiędzy rozwojem platform zarobkowego współdzielenia przejazdów i rozwiązań z zakresu inteligentnego transportu oraz zmianą sytuacji życiowej wybranych grup społecznych, uzupełnienia publicznego transportu zbiorowego w wybranych jego aspektach, identyfikacji priorytetów przewozowych zgłaszanych przez pasażerów publicznego transportu zbiorowego, analizy komplementarności rozwiązań z zakresu inteligentnego transportu, a także analizy istniejących siatek połączeń transportowych.
– Prognozuje się, że w najbliższych latach polskie miasta staną przed wyzwaniem połączenia w sieć potrzeb mieszkańców, wzajemnych relacji mieszkańców, procesów podejmowania decyzji, procesów komunikacji służb publicznych i infrastruktury, których celem będzie zapewnienie obywatelom oczekiwanej jakości życia, rozumianej jako stopień zaspokojenia potrzeb, w tym zwiększania poziomu dostępności transportowej. Potencjalną odpowiedzią na te wyzwania może być tworzenie (lub wykorzystywanie już istniejących) narzędzi innowacji technologicznych i nie technologicznych biznesowych, społecznych i organizacyjnych – wskazują autorzy Raportu z Instytutu Sobieskiego.
Więcej:

http://manager.inwestycje.pl/rynek_manager/Inteligentny-transport-usprawni-siatke-polacze;301787;0.html
Źródło: Inwestycje.pl/Manager