search
menu menu_open

FPP: Równe traktowanie wykonawców kluczowe dla prawidłowego przeprowadzania przetargów

25 lipca 2017

Naruszanie zasady uczciwej konkurencji problemem na rynku zamówień publicznych

Wzorcowe postępowanie przetargowe musi uwzględniać interesy wszystkich stron – podstawą do zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia publicznego jest równe traktowanie podmiotów. Niedopuszczalne są sytuacje, w których składanie oferty w przetargu wiąże się z nieracjonalnie wysokim ryzykiem, a postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są dowolnie kształtowane, w oderwaniu od celowości i efektywności wydatkowania środków publicznych. Regulacje zawarte w nowelizacji Prawa zamówień publicznych miały poprawić sytuację przedsiębiorców i zabezpieczyć im swobodne warunki do rozwoju działalności, jednak jak pokazuje raport FPP „Niewłaściwe stosowanie wybranych klauzul umownych i dokumentów przez zamawiających w ochronie zdrowia”, nadal istnieją liczne zagrożenia płynące z udziału w przetargach.

Podmioty przygotowujące przetargi w ramach zamówień publicznych bezwzględnie muszą przestrzegać

zasady równego traktowania wykonawców z uwzględnieniem reguły proporcjonalności i przejrzystości

– to jedne z

elementarnych

norm systemu zamówień publicznych. Muszą być one respektowana

w momencie tworzenia SIWZ, w trakcie postępowania oraz podczas wyboru najkorzystniejszej oferty.

Niedopuszczalne jest preferowanie czy też utrudnianie złożenia oferty jednemu z wykonawców – aby eliminować patologie z rynku zamówień publicznych niezbędne jest prawidłowe konstruowanie SIWZ.


„Niepokojący jest fakt, że mimo nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych oraz debacie publicznej o konieczności unormowania sytuacji związanej z przetargami,wykonawcy nadal napotykają na liczne problemy.W trakcie procedury wyboru podmiotówzamawiający nie mogą faworyzować przedsiębiorców czy ograniczać możliwości uczestnictwa niektórych z nich w postępowaniu.

Publiczne finanse muszą być wydatkowane w sposóbrozważny i zgodnie z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów.Należy pamiętać, że tylkowłaściwe zarządzanie umowami pozwala na racjonalne planowanie zamówień w przyszłości i terminowe ich udzielanie,

co ma niebagatelny wpływ na cały system zamówień i finansów publicznych. Postępowanie zgodne z intencjami Ustawodawcy to również element mający na celu zagwarantowanie swobody prowadzenia działalności gospodarczej”

– mówi

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.Zgodnie z brzmieniem

art. 7 ust.1 PZP

zamawiający ma obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający

zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Uwzględnienie zasady proporcjonalności w polskiej ustawie PZP nastąpiło w ślad za dyrektywami, które czerpią z orzecznictwa

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE).


ogólny / 2017-07-25_FPP_Naruszanie_zasady_uczciwej_konkurencji_problemem_na_rynku.jpg


Przykłady niewłaściwych zapisów SIWZ i praktyk zamawiających w sektorze ochrony zdrowia:

  • Brak proporcjonalności wskazanej w prawie zamówień publicznych
  • Nienegocjowalny charakter umowy o zamówienie publiczne
  • Nadużywanie instytucji kary umownej
  • Niejasne przesłanki naliczania kar umownych
  • Terminy dostaw jako pozorne kryteria oceny ofert
  • Wymuszanie zrzeczenia się odsetek ustawowych
  • Bezzasadny zakaz cesji wynagrodzenia w umowach o zamówienie publiczne
  • Błędna interpretacja kwestii Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia


Sektor


zamówień publicznych

z uwagi na wielkość –

w 2015 r. jego wartość wynosiła ponad 116 mld zł1
– powinien pozostawać pod szczególnym nadzorem. Jak wynika z raportu FPP nadal istnieją duże wyzwania dla wykonawców i zamawiających, dlatego

szczególną uwagę należy przywiązywać do przeprowadzania przetargów w oparciu o prawidłowo skonstruowane zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodne z intencją Ustawodawcy.[1]

Źródło: Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2015 r.