search
menu menu_open

FPP: konsultacje podatkowe szansą na tworzenie regulacji korzystnych dla przedsiębiorców

22 sierpnia 2017

Wkład Ministerstwa Rozwoju i Finansów w jakość dialogu społecznego

Polscy przedsiębiorcy dzięki zarządzeniu Ministerstwa Rozwoju i Finansów na temat konsultacji publicznych zyskali ważne narzędzie do kształtowania przepisów podatkowych oraz, co ważne, ich interpretacji. Resort wprowadzając taką możliwość przyczynia się do podnoszenia standardów transparentnego państwa prawa, a dodatkowo wspiera wypracowanie – wspólnie z podmiotami pozarządowymi – możliwie kompletnych i precyzyjnych wytycznych fiskalnych.


Federacja Przedsiębiorców Polskich zwraca uwagę, że jednolite stosowanie prawa według jasnych wykładni, które uwzględniają interesy każdej ze stron, to wymierna korzyść dla całej polskiej gospodarki. Stabilne otoczenie regulacyjne, zwłaszcza w aspekcie podatkowym, sprzyja rozwojowi krajowych przedsiębiorstw i potencjalnie przyniesie wzrost wpływów do budżetu.Zarządzenie Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dn. 22 czerwca 2017 r. w sprawie konsultacji podatkowych daje

podstawę prawną do prowadzenia konsultacji w procesie tworzenia objaśnień podatkowych oraz interpretacji ogólnych.

Pod uwagę brane będą

opinie organizacji gospodarczych i społecznych oraz instytucji, których regulacje mają dotyczyć.

W konsultacjach uczestniczyć może także

osoba prywatna,

która posiada wiedzę w danym temacie. Ministerstwo Finansów informację o rozpoczęciu konsultacji zamieszcza na stronie internetowej,

w zakładce „Konsultacje podatkowe”.


„Wszelkie działania służące poprawie jakości polskiego systemu prawnego to krok w stronę

zwiększenia bezpieczeństwa firm działających w naszym kraju.

Federacja Przedsiębiorców Polskich z uznaniem przyjmuje zarządzenie Ministerstwa Rozwoju i Finansów odnośnie

uwzględniania postulatów i uwag organizacji pozarządowych – zarówno przy tworzeniu projektów ustaw, jak też podczas kształtowania interpretacji przepisów.

Wspólne wypracowywanie reguł, które uwzględniają interesy każdej ze stron, to z pewnością

wsparcie rozwoju przedsiębiorstw

– zapisy będą lepiej dostosowane do realiów, w których funkcjonują podmioty gospodarcze.

Regulacje podatkowe przyjazne firmom pomogą w codziennym prowadzeniu biznesu

– stabilne i transparentne warunki są tutaj kluczowe. W rezultacie kondycja przedsiębiorstw może się poprawić, co pociągnie za sobą wzrost za trudnienia czy wpływów do budżetu państwa”

– mówi

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.Zarządzenie Ministerstwa Rozwoju i Finansów

formalizuje i szczegółowo określa zasady oraz tryb prowadzenia


konsultacji

z podmiotami zainteresowanymi:
  • poszczególnych założeń oraz projektów:
o
interpretacji podatkowycho
objaśnień podatkowych
  • zagadnień prawnych oraz zagadnień ekonomicznych


„Na skutek

uwzględniania opinii podmiotów zainteresowanych już na etapie tworzenia prawa oraz podczas interpretacji przepisów

może ulec zmniejszeniu liczba indywidualnych orzeczeń w kwestiach podatkowych, a ich

jakość podniesie się.

Organizacje gospodarcze, społeczne oraz inne instytucje będą

odpowiednio wcześnie

powiadamiane

o planowanych zmianach w legislacji,

które bezpośrednio dotyczą ich zakresu działalności. Dzięki temu adaptacja poszczególnych zapisów do potrzeb podmiotów przebiegać będzie

szybciej i sprawniej

– skróci się proces tworzenia najbardziej

optymalnych wytycznych”


– dodajeMarek Kowalski.

ogólny / FPP_konsultacje_podatkowe_szansą_na_tworzenie_regulacji_korzystnych_dla_przedsiębiorców.jpg

Konsultacje publiczne to wkład w kształtowanie

odpowiedzialnej, zrównoważonej polityki, która zapewni stabilny rozwój polskich przedsiębiorstw i zagwarantuje bezpieczeństwo osobom zatrudnionym.

Wśród korzyści z prowadzenia konsultacji istotna jest m.in.

poprawa rozwiązania

będącego przedmiotem konsultacji,

tworzenie nowych propozycji rozwiązań,

a także

upowszechnienie informacji

o prowadzonych działaniach i większa

akceptacja społeczna

danej regulacji.