search
menu menu_open

FPP: ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstw osób fizycznych to wsparcie wolności gospodarczej

5 września 2017

Zmiana w legislacji korzystna dla polskiego biznesu

Oczekiwana przez środowisko biznesowe ustawa o zarządzie sukcesyjnym – jeden z elementów „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” i część pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” – to krok w stronę systematyzacji przepisów i ułatwienie dla wielu przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.


Według danych GUS zarejestrowanych jest ok. 2 mln mikroprzedsiębiorstw, które zatrudniają ponad 3,7 mln osób


1


– stanowi to niebagatelną część polskiej gospodarki. Federacja Przedsiębiorców Polskich wskazuje, że możliwość powołania zarządu sukcesyjnego wybranego przez samego przedsiębiorcę lub jego spadkobierców to szansa na zachowanie ciągłości funkcjonowania firm, a także zabezpieczenie tysięcy miejsc pracy.Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym według ministerstwa ma zostać przedstawiony na posiedzeniu

Komitetu Stałego Rady Ministrów i rządu

jeszcze na

jesieni 2017 r.

– po przeanalizowaniu uwag zgłoszonych w procesie konsultacji publicznych. W celu ułatwienia kontynuacji działalności firmy po śmierci właściciela niezbędna jest międzyresortowa współpraca i kompleksowa nowelizacja kilkudziesięciu ustaw.

Podczas tworzenia kompleksowej infrastruktury prawnej, która umożliwi zachowanie funkcjonowania istniejących firm, należy rozpatrywać prawa spadkobierców, bezpieczeństwo, pewność obrotu, prawa kontrahentów, osób trzecich, a także sytuację pracowników i bezpieczeństwo podatkowe.
„Uregulowanie zasad zarządzania firmą osoby fizycznej po śmierci właściciela jest

niezbędne do rozwiązania coraz bardziej powszechnego problemu w obliczu niezaprzeczalnego starzenia się społeczeństwa.

Obecnie brak jest możliwości kontynuacji funkcjonowania przedsiębiorstwa, co wiąże się z

utrudnieniami dla spadkobierców oraz pracowników zatrudnionych w mikrofirmach.

Do efektywnego wypracowania nowego porządku prawnego odnośnie sukcesji niezbędne są

kompleksowe zmiany w zakresie prawa cywilnego, handlowego, a także prawa administracyjnego i


podatkowego.

Nowe przepisy powinny być jak

najbardziej przejrzyste i elastyczne – kluczowe jest odformalizowanie kontynuacji prowadzenia działalności.

Przyjęcie uregulowań ułatwiających sukcesję przedsiębiorstw osób fizycznych jest w opinii FPP wyrazem

poszanowania dla wyboru formy prawnej

przyjętej przez właściciela, a więc niewątpliwie wzmacnia sferę

wolności gospodarczej”


– mówi

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.Istotą regulacji powinno być skupienie się na kilku

aspektach prawnych i ekonomicznych sytuacji przedsiębiorstwa

po śmierci właściciela, w szczególności dotyczących:

 1. zachowania przedsiębiorstwa jako całości składników wymienionych w art. 55

  1

  Kodeksu cywilnego (Kc)
 2. zapewnienia ciągłości zarządu przedsiębiorstwem od chwili śmierci do (najpóźniej) działu spadku
 3. utrzymanie ciągłości przedsiębiorstwa jako identyfikowalnego bytu na rynku, oraz w relacjach z władzami publicznymi
 4. zapewnienia ciągłości umów handlowych zawartych przez zmarłego
 5. kontynuacji stosunków pracy
 6. utrzymania uprawnień wynikających z decyzji administracyjnych potrzebnych do wykonywana działalności
 7. możliwie płynnego kontytuowania rozliczeń podatkowych

ogólny / FPP_ustawa_o_zarządzie_sukcesyjnym_przedsiębiorstw_osób_fizycznych_to_wsparcie_wolności_gospodarczej.jpg


Ministerstwo Rozwoju w ramach „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” i pakietu „100 zmian dla firm” planuje wdrożenie – obok sukcesji firm jednoosobowych – nowych rozwiązań w obszarach, które są szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw, m.in.: • nową

  Konstytucję Biznesu

  , czyli ustawę, która całościowo będzie regulować zasady prowadzenia biznesu w Polsce (zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej)
 • rozwiązania

  ułatwiające

  założenie i prowadzenie własnego

  biznesu
 • narzędzia ułatwiające firmom

  skuteczne dochodzenie wierzytelności

 • likwidacja zbędnych koncesji i zezwoleń


Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,

w obrębie której powstają kolejne rozwiązania służące popraw

ie sytuacji m.in. polskich przedsiębiorców

– w tym zapisy o

sukcesji firm

– określana jest jako najważniejszy dokument wskazujący

kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej.

Nowy model, którego celem jest „tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym”, kładzie nacisk na

włączenie w procesy rozwojowe wszystkich obszarów,

w tym małych miast i obszarów wiejskich oraz zakłada, że korzyści ze wzrostu gospodarczego powinny być dostępne dla wszystkich, bez względu na miejsce ich zamieszkania.

Plan przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju jest zestawem narzędzi dynamizujących rozwój Polski. Zawiera diagnozę sytuacji, kierunkuje działania rządu na najbliższych kilkanaście lat i wskazuje konkretne zadania.

[1]

Główny Urząd Statystyczny, „Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.”

http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5502/21/3/1/dzialalnosc_przedsiebiorstw_o_liczbie_pracujacych_do_9_osob_w_2015.pdf