search
menu menu_open

Przetargi z odwołaniami, ale w ograniczonym zakresie

28 września 2017

Przetargi z odwołaniami, ale w ograniczonym zakresie

Przy zamówieniach na tzw. usługi społeczne do 750 tys. euro wykonawcy mają prawo składać odwołania, ale w ograniczonym zakresie – uznał Sąd Okręgowy w Olsztynie.

o kolejny zwrot akcji w sprawie zamówień na tzw. usługi społeczne do 750 tys. euro (chodzi np. o usługi ochroniarskie, zdrowotne, hotelowe czy niektóre prawne). Przed niespełna miesiącem Federacja Przedsiębiorców Polskich wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju z prośbą o rozważenie zmiany przepisów, tak aby wprost umożliwiały korzystanie ze środków ochrony prawnej także w tych przetargach. Chodzi o wątpliwości interpretacyjne związane z art. 138 lit. o ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), który przewiduje uproszczoną procedurę udzielania tych zamówień. Wielu prawników uważa, że przepis ten wyłącza możliwość wnoszenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.

Resort odpowiedział, że nie ma potrzeby zmiany przepisów, gdyż obecne umożliwiają korzystanie ze środków ochrony prawnej, choć w zakresie ograniczonym do zamówień poniżej progów unijnych (art. 180 ust. 2 ustawy p.z.p.). Do takich samych wniosków doszedł Sąd Okręgowy w Olsztynie w postanowieniu, którego uzasadnienie właśnie opublikowano. Rozpoznawał on skargę na wyrok KIO, w którym stwierdzono bezpodstawne unieważnienie przetargu na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach. Orzeczenie to zaskarżył prezes Urzędu Zamówień Publicznych uznając, że sprawa w ogóle nie powinna zostać rozpoznana. Dożywianie, którego dotyczył przetarg, jest bowiem usługą społeczną, a przy zamówieniach na te usługi do kwoty 750 tys. euro środki odwoławcze w ogóle nie przysługują.

Sąd nie podzielił tej argumentacji, choć jednocześnie – z innych względów – zdecydował o odrzuceniu odwołania. Uznał, że intencją ustawodawcy wyrażoną w art. 138 lit. o ustawy p.z.p. było uproszczenie i przyspieszenie procedur udzielania zamówień, ale nie oznacza to całkowitego zamknięcia drogi odwoławczej. Zwrócił uwagę, że uproszczone procedury nie są niczym nowym w polskim prawie i wskazał na postępowanie upominawcze czy nakazowe.

„Jednakże w każdym z wymienionych postępowań – mimo uproszczenia i przyśpieszenia procedowania – ustawodawca przewidział możliwość wniesienia odwołania do sądu wyższej instancji albo organu wyższego stopnia (…) Zdaniem sądu okręgowego, nie sposób wyobrazić sobie sytuacji, w której sposób wydatkowania środków publicznych (w niniejszej sprawie 464 tys. zł), zostałby całkowicie wyłączony spod jakiejkolwiek kontroli” – podkreślono w uzasadnieniu, odwołując się do konstytucji i prawa międzynarodowego.

Więcej:

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1074146,przetarg-na-uslugi-spoleczne.html?r=11236

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna