search
menu menu_open

FPP i Instytut Emerytalny: PPK pobudzi gospodarkę i giełdę w Polsce

19 czerwca 2018

Ważnym aspektem jest możliwość dziedziczenia środków z PPK

Środki wpłacane w ramach PPK będą co do zasady inwestowane w fundusze inwestycyjne zdefiniowanej daty, gdzie każdy uczestnik będzie automatycznie przypisany do funduszu odpowiedniego do jego daty urodzenia. Środki gromadzone w ramach PPK będą inwestowane w większości w Polsce, w polskie papiery dłużne oraz udziałowe. Federacja Przedsiębiorców Polskich i Instytut Emerytalny wskazują, że tym samym PPK przyczyni się do rozwoju rodzimej gospodarki i budowy polskiego kapitału oraz zwiększenia liczby miejsc pracy w Polsce. Szansę na silny bodziec wzrostowy ma także GPW w Warszawie, która będzie istotnym elementem systemu inwestowania środków z PPK.

Zgodnie z deklaracjami pomysłodawców PPK mają być adresowane do 11,4 mln zatrudnionych, a przyjęte założenia wskazują na oczekiwany 75% poziom partycypacji. Federacja Przedsiębiorców Polskich i Instytut Emerytalny wskazują, że czynnikiem sukcesu dla skutecznego wdrożenia PPK będzie zbudowanie szerokiej koalicji poparcia dla pomysłu.


„Dzięki konstrukcji systemu PPK wprowadzona zostanie rzeczywista możliwość budowania dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego Polaków.

Mają temu służyć także zasady wypłat środków z PPK, gdzie będzie nieopodatkowana możliwość wycofania środków po osiągnięciu wieku emerytalnego

lub nabyciu uprawnień emerytalnych, a wcześniejsze skorzystanie ze zgromadzonych zasobów możliwe będzie np. w razie zaistnienia poważnego zachorowania uczestnika PPK lub bliskiej mu osoby”mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

.


„Ograniczona do poziomu nie większego niż 0,5% opłaty stałej oraz do 0,1% opłaty zmiennej wysokość opłaty za zarządzanie PPK wraz z rozbudowanym systemem instytucjonalnego nadzoru nad PPK ze strony Komisji Nadzoru Finansowego oraz innych instytucji,

w połączeniu z możliwością dziedziczenia środków z PPK będą się przyczyniały do długoterminowego wzrostu gospodarczego

w naszym kraju. Bodziec do rozwoju otrzyma też giełda papierów wartościowych”


– podkreśla dr Marcin Wojewódka, członek zarządu Instytutu Emerytalnego

.

Zasadnym jest także rozważenie wprowadzenia w ramach PPK

dodatkowych bodźców skłaniających do oszczędzenia przez osoby najmniej zarabiające

. Tego rodzaju rozwiązanie mogłoby polegać na dodatkowych zachętach fiskalnych, np. w postaci wprowadzenia dodatkowej ulgi podatkowej polegającej na odliczaniu od podatku kwot wpłaconych przez uczestnika składek podstawowych, wpłacanych do PPK albo zastosowaniu mechanizmu degresywnej dopłaty rocznej.


Kluczowe założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK):

W pierwszej kolejności zostały przewidziane zasilenia obligatoryjne w postaci obowiązkowych składek podstawowych pracodawcy oraz pracownika, które zostały określone jako procent wynagrodzenia pracownika, odpowiednio na poziomie:

  • 1,5% dla pracodawcy
  • 2% dla pracownika.

    Natomiast składki dodatkowe będą dobrowolne, również finansowane przez:

  • pracodawcę – w wysokości do 2,5% wynagrodzenia
  • pracownika – w wysokości do 2% wynagrodzenia.


Oznacza to, że minimalna składka miesięczna do PPK wynosić będzie 3,5% wynagrodzenia uczestnika, a maksymalna może wynieść 8%

. W konsekwencji, w skali roku pracownik może odłożyć na PPK do 96% swojego miesięcznego wynagrodzenia, co razem z zasileniami ze strony państwa może oznaczać odłożenie na przyszłą dodatkową emeryturę jednomiesięcznego wynagrodzenia.