search
menu menu_open

FPP: Program gospodarczy dla Polski – gwarancja stabilności rozwoju gospodarczego

4 kwietnia 2019

Nie ma zgody na zadłużanie Polski w imię zwycięstwa wyborczego

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) opracowały program gospodarczy dla Polski. Przygotowane rozwiązania pozwolą na zabezpieczenie zarówno transferów socjalnych, jak i wpływów do budżetu państwa. Eksperci szacują, że wpływ z realizacji proponowanego programu gospodarczego na saldo sektora finansów publicznych wyniesie +4,6 mld zł rocznie.


Program zakłada wpływy z wzrostów dochodów i ograniczenia wydatków na poziomie 13,7 mld zł z tytułu:


• wprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców proporcjonalnych do dochodu (+7,8 mld zł)

• uporządkowania zbiegów tytułów do ubezpieczenia społecznego (+3,2 mld zł)

• ograniczenia szarej strefy w obszarze zakładów wzajemnych (+0,5 mld zł)

• efektów poprawy jakości ochrony zdrowia i ograniczenia absencji chorobowych oraz rent z tytułu niezdolności do pracy (+2,2 mld zł)

Koszt realizacji programu gospodarczego wyniósłby 9,1 mld zł – przewiduje się wzrost wydatków z tytułu restytucji ubezpieczeń społecznych (0,2 mld zł), wprowadzenia zachęt dla uczestników proponowanych Pracowniczych Planów Zdrowotnych (2,4 mld zł) oraz finansowania przez FUS całości kosztów związanych z absencją chorobową pracowników (6,5 mld zł).
Przygotowany przez nas program gospodarczy jest efektywnym narzędziem służącym poprawie warunków działalności przedsiębiorców

oraz chroniącym dobro obywateli, także w przypadku pogorszenia koniunktury. Proponujemy wprowadzenie zmian, które nie tylko uporządkują otoczenie prawne działalności gospodarczej na przyszłość, ale również naprawią błędy przeszłości i spowodowane przez nie szkody– mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Uporządkowanie ubezpieczeń społecznych

FPP opracowała trzy główne działania dla uporządkowania ubezpieczeń społecznych:


1. wprowadzenie składek proporcjonalnych do dochodu

2. likwidacja zbiegu tytułów do ubezpieczenia społecznego

3. restytucja ubezpieczeń społecznych

Wprowadzenie proporcjonalnych do dochodu składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców oraz uporządkowanie zbiegów tytułów do ubezpieczenia społecznego przyniosą odpowiednio wpływ 7,8 mld zł i 3,2 mld zł do budżetu państwa.
Dzięki wprowadzeniu rekomendowanych zmian deficyt FUS zostałby ograniczony o 11 mld zł rocznie.

Ponadto wyeliminowane zostałyby bodźce do stosowania niestandardowych form zatrudnienia oraz oddalona zostałaby perspektywa narastającego kryzysu społecznego w związku z gwałtownym wzrostem liczby emerytów pozbawionych prawa do najniższego świadczenia, która

w ciągu kilku lat mogłaby wzrosnąć do 0,5 mln osób


wskazuje

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Dofinansowanie systemu ochrony zdrowiaPolski system ochrony zdrowia jest głęboko niedofinansowany

. FPP rekomenduje wprowadzenie Pracowniczych Planów Zdrowotnych

– główne założenia to:

• dobrowolne uczestnictwo z automatycznym zapisem i bazowa składka w wysokości 0,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej

• zwiększenie odliczenia składki zdrowotnej z 7,75% do 8,00% podstawy wymiaru partycypującym w PPZ

• możliwość korzystania z PPZ również przez osoby nie pozostające w stosunku pracy (np. przedsiębiorcy)

• odliczanie składek przeznaczonych na dodatkowy zakres ubezpieczenia w PPZ zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika

Koszt wprowadzenia zachęt fiskalnych w postaci Pracowniczych Planów Zdrowotnych wyniósłby 2,4 mld zł.


„Szacujemy, że

przy 70% partycypacji w Pracowniczych Planach Zdrowotnych poziom finansowania polskiego systemu ochrony zdrowia wzrósłby o 6%

. Ponadto wprowadzenie PPZ potencjalnie zmniejszyłoby liczbę dni absencji chorobowych w roku o ponad 10 mln i ograniczyłoby koszt wynagrodzeń i zasiłków chorobowych o blisko 800 mln zł rocznie. Zakładamy, że bezpośrednim efektem przyjęcia rekomendowanych rozwiązań będzie

zwiększenie poziomu polskiego PKB o ok. 0,2%– mówi

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE

).


Zmiany w ubezpieczeniu chorobowym

Koszt wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez pracodawców wynosi 7 mld zł. W ubiegłym roku spośród 14,2 mln ubezpieczonych 47% skorzystało ze zwolnienia lekarskiego, którzy średnio spędzili 36 dni na zwolnieniach chorobowych. Obecnie składkę chorobową płacą pracownicy (2,45%), a za pierwsze 33 dni choroby pracownik otrzymuje 80% wynagrodzenia, które jest kosztem pracodawcy zatrudniającego na umowę o pracę. FPP proponuje wprowadzenie zmian w ubezpieczeniu chorobowym: za czas choroby pracownik powinien otrzymywać zasiłek chorobowy w wysokości 80% wynagrodzenia, finansowany w całości przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, a składki chorobowe płaciliby tylko pracodawcy.


„Efektem zmian w ubezpieczeniu chorobowym dla pracodawcy byłoby zmniejszenie ryzyka ekonomicznego związanego z zatrudnianiem na podstawie umowy o pracę, a dla pracownika  większenie szansy nawiązania takiego stosunku pracy”

– zauważa

Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

Poprawa jakości ochrony zdrowia i ograniczenia absencji chorobowych oraz rent z tytułu niezdolności do pracy przyniesie oszczędności oraz zwiększone wpływy do sektora finansów publicznych na poziomie łącznie 2,2 mld zł rocznie.


Stanowienie prawa w PolscePodstawą uporządkowania funkcjonowania systemu stanowienia prawa jest eliminacja negatywnych zjawisk.FPP rekomenduje:


1. traktowanie wprowadzania zmian w prawie jako ostateczność

2. przyjęcie obowiązku i zasad szczegółowego uzasadniania projektów oraz poprawek

3. wprowadzenie przeglądów obowiązującego prawa

4. wzmocnienie roli koordynatora oceny skutków regulacji

5. wprowadzenie systemu niezależnej, eksperckiej weryfikacji rządowej oceny skutków regulacji

6. zagwarantowanie proporcjonalności procedur legislacyjnych

7. przyjęcie zasady prostego prawa oraz przejrzystej publikacji


„Jakość prawa ma podstawowe znaczenie dla skuteczności realizacji polityk publicznych. Dochowanie wszystkich procedur powinno być warunkiem procedowania wszystkich projektów legislacyjnych. Rzeczywistość jest jednak inna – przekłada się to na nieefektywność przepisów i działań ustawodawcy”

– mówi

Grzegorz Lang, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich i Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE)

.


Ograniczenie szarej strefy

FPP postuluje działania mające na celu dalsze ograniczanie szarej strefy w polskiej gospodarce, której wartość w warunkach 2018 r. wynosi ok. 402 mld PLN.


Do najważniejszych sposobów walki z szarą strefą należą:


1. uproszczenie systemu podatkowego

2. ograniczenie obciążeń fiskalnych dla przedsiębiorców

3. zmniejszanie kosztów prowadzenia działalności

4. ograniczenie liczby regulacji, koncesji i pozwoleń

5. odchodzenie od represyjności na rzecz współpracy i wsparcia przedsiębiorców


„Szara strefa zaburza warunki konkurencji wśród przedsiębiorców i powoduje, że nieuczciwe podmioty zyskują przewagę nad uczciwymi. Wymienione rekomendacje, aby były skuteczne, muszą być realizowane przy udziale przedsiębiorców. Niewątpliwie sukcesem państwa jest stworzenie platformy „Głos Przedsiębiorców” oraz Zespołu na rzecz wsparcia przedsiębiorców przy Ministerstwie Finansów”

– zwraca uwagę

Mariusz Korzeb, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

.