search
menu menu_open

#GłosPrzedsiębiorcy: KAS przekaże do GUS dane statystyczne

26 listopada 2019

Kolejny postulat przedsiębiorców zrealizowany przez MPIT – nowelizacja art. 299e Ordynacji podatkowej

Federacja Przedsiębiorców Polskich wskazuje, że dzięki uchwalonej 31 lipca br. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, może zostać zmniejszony zakres sprawozdawczości statystycznej wymaganej wobec przedsiębiorców. Postulat ograniczenia obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych nakładanych na firmy był zgłaszany w ramach serwisu Głos Przedsiębiorcy. Za pośrednictwem formularza online Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii każdy przedsiębiorca może zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy ustawodawcze, które następnie są oceniane przez internautów oraz merytorycznie analizowane i przekazywane do prac legislacyjnych.

Wykonywanie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych angażuje zasoby przedsiębiorstw, które mogłyby zostać wykorzystane do prowadzenia ich podstawowej, produktywnej działalności. W związku z tym ich zakres nie powinien być szerszy, niż jest to niezbędne do sprawnej realizacji zadań organów administracji oraz statystyki publicznej.

Nowelizacja ustawy uzupełnia art. 299e Ordynacji podatkowej o § 2, zgodnie z którym

Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia służbom statystyki publicznej dane niezawarte w aktach spraw podatkowych w zakresie wynikającym z programu badań statystycznych, jeżeli znajdują się w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych

.
Niestety, często zdarza się, że wymaga się od przedsiębiorców informacji, które zostały już pozyskane i znajdują się w dyspozycji innych organów administracji publicznej.

Naturalnym rozwiązaniem opisanego problemu jest umożliwienie wymiany informacji między tymi organami. Oznacza to, że dane finansowe podmiotów gospodarczych na potrzeby statystyki publicznej mogą być pozyskiwane od administracji podatkowej – zamiast bezpośrednio od tych podmiotów. Dlatego pozytywnie przyjmujemy uchwalenie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r., której projekt został opracowany w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Takie rozwiązanie stanowi urzeczywistnienie zasady współdziałania organów, wprowadzonej w ramach Konstytucji Biznesu– mówi

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE)

.

FPP oczekuje, że stworzona przez ten przepis możliwość zostanie wykorzystana przez Główny Urząd Statystyczny do pozyskania danych niezbędnych do prowadzonych badań statystycznych bezpośrednio od organów administracji podatkowej, dzięki czemu ograniczony zostanie zakres sprawozdawczości statystycznej wymaganej wobec przedsiębiorców.

Już od ponad roku funkcjonuje aplikacja

Głos Przedsiębiorcy

– narzędzie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) na portalu

biznes.gov.pl

–  za pomocą której można zgłaszać propozycje uproszczeń przepisów w siedmiu kategoriach: rozwój działalności gospodarczej, prawa i obowiązki przedsiębiorcy, finansowanie, wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług na rynek, handel zagraniczny, informacje dla przedsiębiorców oraz inwestowanie w Polsce. Wdrażanie zgłoszonych pomysłów w poszczególnych resotrach odbywa się we współpracy z Rzecznikiem MŚP.

Serwis dostępny jest pod linkiem:

www.biznes.gov.pl/glos-przedsiebiorcy.Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo: