search
menu menu_open

Rada Przedsiębiorczości apeluje do kandydatów na Prezydenta RP

1 lipca 2020

Ustawy podatkowe powinny być zatwierdzone 3/5 głosów

Członkowie Rady Przedsiębiorczości postulują podjęcie przez kandydatów na urząd Prezydenta RP szeregu zobowiązań – których realizacja gwarantowałaby, że podpisywane ustawy spełniałyby wysoki standard stanowienia prawa. Dotyczą one także inicjatywy legislacyjnej i konstytucyjnego zagwarantowania, by zmiany przepisów podatkowych wymagały większości 3/5 głosów w Sejmie. Organizacje uważają, że takie rozwiązanie jest potrzebne w obecnej sytuacji – kiedy po wyjściu z okresu najdalej idącego zamrożenia aktywności ekonomicznej gospodarka jest bardzo podatna na wszelkiego rodzaju negatywne szoki. Każda nowelizacja przepisów zmierzająca do zwiększenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców ma daleko sięgający wpływ na sektor MŚP, które zatrudniają ponad 68% ogólnej liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw oraz odpowiadają za tworzenie niecałych 50% PKB w skali całej polskiej gospodarki.


Rada Przedsiębiorczości zwraca się do kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o złożenie następującej deklaracji:

„W przypadku wygrania wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuję się do kierowania się następującymi nadrzędnymi zasadami dbałości o wysoki standard stanowienia prawa przy podejmowaniu decyzji w sprawie podpisania ustaw gospodarczych uchwalonych w parlamencie:

1.    ustawa nie może pogarszać warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej (co nie wyklucza regulacji w nowych sferach);

2.    konieczne jest zachowanie vacatio legis umożliwiającego przedsiębiorcom wdrożenie legislacji, przy czym nigdy nie krótszego niż 3 miesiące;

3.    niedochowanie obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu z Radą Dialogu Społecznego dyskwalifikuje ustawę do podpisu.

Ponadto podejmuję zobowiązanie do podjęcia inicjatywy legislacyjnej w zakresie wprowadzenia konstytucyjnej gwarancji, iż wprowadzanie nowych i podnoszenie obecnych podatków i parapodatków będzie wymagało większości 3/5 głosów w Sejmie.”


„Podniesienie progu wymaganej większości sejmowej do uchwalenia zmiany w żadnej mierze nie wyklucza możliwości wprowadzania podwyżek podatków w sytuacji, kiedy jest to niezbędne – np. dla zachowania stabilności sektora finansów publicznych. Konieczność budowy szerszego konsensusu wokół zmian w tym zakresie powoduje jednak, że przedstawiony projekt ustawy musi zostać dobrze dopracowany, uwzględniać zasadne uwagi zgłoszone w toku uprzednio przeprowadzonych konsultacji, a także zawierać rzetelnie przygotowane, obszerne uzasadnienie wraz z wiarygodną oceną skutków regulacji. Wprowadzenie postulowanej reguły niosłoby więc ze sobą konieczność dochowywania od samego początku wysokich standardów procesu stanowienia prawa przez projektodawcę. Dzięki temu zyskalibyśmy pewność, że wprowadzane rozwiązania nie przyniosą nieprzewidzianych skutków ubocznych – wymagających późniejszej pilnej poprawy już uchwalonego prawa – a także w wyważony i sprawiedliwy sposób dzielą dodatkowe obciążenia fiskalne między poszczególnych interesariuszy”

– podkreśla

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE)

.


„Wierzymy, że podjęcie oraz wypełnienie takiego zobowiązania przez Prezydenta RP w znaczący sposób przyczyniłoby się do poprawy standardów legislacyjnych w Polsce, a tym samym zagwarantowałoby przewidywalność i stabilność prawną tworzącą korzystne warunki do dalszego rozwoju ekonomicznego naszego kraju. Wszelkie zmiany skutkujące wzrostem obciążeń podatkowych lub parapodatkowych powinny – przed ich wprowadzeniem – zostać szeroko przedyskutowane w gronie zarówno rządzącej koalicji, jak również i parlamentarnej opozycji, pracodawców, przedsiębiorców oraz związków zawodowych”

– mówi

Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan

.

W apelu do kandydatów Rada Przedsiębiorczości podkreśla, że jednym z najważniejszych determinantów stabilnego i harmonijnego rozwoju gospodarczego kraju, na który bezpośrednio oddziałują władze publiczne, jest jakość procesu stanowienia prawa. Jak wynika z badań – niejasne, trudne w interpretacji przepisy prawa od lat wskazywane są przez przedsiębiorców jako jedna z głównych barier dla rozwoju ich działalności. Niepewność odnośnie do kształtu możliwych zmian legislacyjnych, ograniczony zakres konsultacji oraz krótki czas między uchwaleniem nowych przepisów a terminem ich wejścia w życie stanowi poważny hamulec dla procesów inwestycyjnych w firmach, które wiążą się z tworzeniem nowych miejsc pracy.

Organizacje zwracają uwagę, że Polska stoi obecnie przed ogromnymi wyzwaniami związanym z odbudową gospodarki po pandemii koronawirusa – a międzynarodowe stosunki handlowe, przepływy kapitałowe i globalne łańcuchy wartości w nowej rzeczywistości nie będą wyglądały już w taki sam sposób, jak u progu 2020 roku. W celu ochrony, a nawet umocnienia pozycji naszego kraju w tym turbulentnym zewnętrznym otoczeniu ekonomicznym konieczne jest wykorzystanie wszelkich dostępnych źródeł konkurencyjnych przewag i motorów wzrostu.