search
menu menu_open

FPP: szansa dla Polski na odbudowę Ukrainy

22 lutego 2023

Rozwój eksportu, inwestycje zagraniczne i transformacja energetycznaFederacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że projektowana nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa ułatwi polskim firmom zaangażowanie się w odbudowę Ukrainy oraz wzmocni zachęty do inwestycji m.in. w OZE. Nowy projekt skierowany do konsultacji przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii to bardzo potrzebne regulacje, które pozwolą na znacznie skuteczniejsze wykorzystanie instrumentów gwarancyjnych zapewnianych przez Skarb Państwa do długofalowego wspierania rozwoju eksportu, inwestycji zagranicznych. To także odpowiedź na najpoważniejsze wyzwania polskiej gospodarki związane z odbudową Ukrainy oraz transformacją w obszarze energetyki.

 

Projektowana ustawa wprowadza rozwiązania prawne umożliwiające zapewnienie przez KUKE polskim eksporterom i inwestorom kompleksowej ochrony w szczególnych warunkach, jakie są związane z działaniem na rynku ukraińskim w związku z toczącymi się działaniami wojennymi. Obejmują one m.in. wprowadzenie możliwości ubezpieczenia zwrotu zaliczki – co pozwoli polskim przedsiębiorcom na zakup materiałów po niższych cenach, a tym samym poprawi ich konkurencyjność na rynkach zagranicznych. Przewiduje się również techniczne zmiany umożliwiające wydzielenie osobnego rachunku do rozliczeń związanych z ubezpieczeniem podmiotów działających na terenie Ukrainy – co jest o tyle istotne, że pozwala na sprawniejsze zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym związanym z działalnością w tym kraju, a tym samym

udzielanie przedsiębiorcom potrzebnych im gwarancji na większą skalę. Prowadzenie wymiany handlowej z Ukrainą ułatwi również uruchomienie programu reasekuracji ubezpieczycieli udzielających ochrony polskim firmom transportowym

.


„Dzięki projektowanym zmianom możliwe będzie zapewnianie polskim firmom ubezpieczenia od niestandardowego ryzyka związanego ze skutkami wojennymi, bez którego trudna byłoby w obecnych warunkach dalsza realizacja usług transportowych. Istotną zmianą jest wprowadzenie możliwości udzielania gwarancji przez KUKE również dla polskich oddziałów przedsiębiorców zagranicznych. W wielu przypadkach takie podmioty również prowadzą zakrojoną na szeroką skalę działalność eksportową – w związku z czym nie ma uzasadnienia dla dalszego ograniczania ich dostępu do gwarancji w sytuacji, w której tworzą one w Polsce miejsca pracy oraz podlegają polskiemu prawu i opodatkowaniu. Rozwiązanie to bez wątpienia będzie miało pozytywny wpływ na klimat inwestycyjny w Polsce oraz może pomóc przyciągnąć dodatkowe inwestycje zagraniczne do naszego kraju, stymulując wzrost zatrudnienia i eksportu, a w konsekwencji również dochodów budżetu państwa. Zmiana ta ma również niebagatelne znaczenie z punktu widzenia ukraińskich przedsiębiorstw, które z uwagi na obecną sytuacją rozważają przeniesienie swojej działalności do Polski – nowe przepisy mogą znacząco ułatwić im eksport ich produktów na Ukrainę w przypadku podjęcia takiej decyzji”

– podkreśla

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)

.

Projektowana nowelizacja otwiera ponadto możliwość wspierania przez KUKE gwarancjami kredytowymi nowych inwestycji związanych z transformacją energetyczną polskiej gospodarki. Ma to szczególne znaczenie w obliczu bardzo znaczącej wartości środków, które będą musiały zostać zaangażowane w nieodległej przyszłości w rozwój OZE, co wynika zarówno z celów strategii Europejskiego Zielonego Ładu oraz celów redukcji CO2, jak również pilnej potrzeby wzmocnienia niezależności energetycznej Polski w obliczu ograniczenia dostaw surowców energetycznych z Rosji.

Koszt transformacji polskiej energetyki, zgodnie z założeniami Polityki Energetycznej Polski, ma wynieść na przestrzeni 20 lat ok. 1,6 bln zł.

Stąd niezbędne jest zaangażowanie szerokiego zakresu instrumentów finansowych oraz instytucji finansujących. Dzięki instrumentom gwarancyjnym możliwe jest pozyskanie odpowiedniego wolumenu finansowania dłużnego niezbędnego do osiągnięcia zakładanego poziomu dźwigni finansowej w ramach realizowanych projektów inwestycyjnych.