search
menu menu_open

Wydłużenie ważności orzeczeń po 30.12.2023 r.

4 stycznia 2024

Jako Federacja uważamy, że nowa ustawa pozwoli osobom z niepełnosprawnościami oraz ich pracodawcom zachować na bieżąco przywileje, pozwalające korzystać z dodatkowych uprawnień wynikających z ustawy o rehabilitacji. Pracodawcy osób z niepełnosprawnościami w dalszym ciągu będą mogli wnioskować o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami oraz udzielać ulg we wpłatach na PFRON i nie utracić statusu zakładu pracy chronionej. – mówi Edyta Sieradzka, Ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich ds. Zatrudniania Osób z Niepełnosprawnościami

Z dniem 30 grudnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U z 2023 r., poz. 2768), na mocy której wydłużona została ważność orzeczeń o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności. Dotyczy to orzeczeń, których ważność skończyła się w czasie pandemii koronawirusa, albo których ważność upłynęła po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r. Orzeczenia te zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń, karty parkingowe zachowują ważność na ten okres, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Tym samym z dniem 30.12.2023 r. w całości został uchylony art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, z którego wynikało wydłużenie orzeczeń, które kończyły się w okresie pandemii i stanu zagrożenia epidemicznego.

1) do 31 grudnia 2023 r. – gdy ich pierwotna ważność kończyła się do 31 grudnia 2020 r. (pierwszy roku pandemii).

2) do 31 marca 2024 r. – gdy ich pierwotna ważność kończyła się w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (drugi rok pandemii),

3) do 30 września 2024 r. – gdy ich pierwotna ważność kończyła się w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r.

Jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności.

Reasumując, obecnie orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, które kończyły się w 2020 roku, 2021, 2022, 2023 oraz będą się kończyły przed 30 września 2024 r. – zachowują ważność do 30.09.2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia, tj. orzeczenia, które po odwołaniu do orzeczenia wydanego przez powiatowy/miejski zespół ds. orzekania wyda wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.