search
menu menu_open

Rada Dialogu Społecznego

Federacja Przedsiębiorców Polskich jest reprezentatywną organizacją pracodawców, w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Reprezentatywność ta została potwierdzona postanowieniem sądu w sierpniu 2020 r. Na jego podstawie FPP jest członkiem Rady Dialogu Społecznego.

RDS jest krajową instytucją dialogu trójstronnego. Na jej forum prowadzony jest dialog pomiędzy stroną rządową, stroną pracodawców i stroną pracowników. Ma on na celu zapewnienie warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. RDS działa na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia oraz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk i strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu partnerów społecznych z rządem.

Przedstawiciele FPP po raz pierwszy zostali powołani w skład RDS przez Prezydenta RP w styczniu 2021 r.

Członkowie RDS:

 • Marek Kowalski – Wiceprzewodniczący RDS
 • Grażyna Spytek-Bandurska
 • Łukasz Kozłowski
 • Piotr Soroczyński
 • Sekretarz – Arkadiusz Pączka

FPP ma swoich przedstawicieli w stałych i doraźnych zespołach problemowych oraz podzespołach i grupach roboczych działających w ramach RDS. Są to:

 • Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy
 • Podzespół ds. reformy polityki rynku pracy
 • Zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych
 • Zespół ds. prawa pracy
 • Zespół ds. rozwoju dialogu społecznego
 • Grupa robocza ds. europejskiego dialogu społecznego
 • Zespół ds. ubezpieczeń społecznych
 • Zespół ds. usług publicznych
 • Podzespół ds. Krajowej Administracji Skarbowej
 • Podzespół ds. służb mundurowych
 • Zespół ds. funduszy europejskich
 • Zespół ds. międzynarodowych
 • Doraźny Zespół ds. ochrony zdrowia