search
menu menu_open

Rada Rynku Pracy

FPP, jako reprezentatywna organizacja pracodawców ma prawo wskazać swoich przedstawicieli do Rady Rynku Pracy. Aktualnie są nimi: Grażyna Spytek-Bandurska – Ekspert FPP ds. Prawa Pracy oraz Antonio Carvelli – Wiceprezes Gi Group Holding.

Rada Rynku Pracy  to organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw pracy, w sprawach polityki rynku pracy oraz organ stanowiący w zakresie ustalania priorytetów wydatkowania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Tam, gdzie FPP posiada związku regionalne, wskazuje także swoich przedstawicieli do terenowych gremiów, czyli wojewódzkich i powiatowych rad rynku pracy. Wojewódzkie rady rynku pracy są organami opiniodawczo-doradczymi marszałka województwa w sprawach polityki rynku pracy, a powiatowe rady rynku pracy są organami opiniodawczo-doradczymi w tym obszarze – dla starosty.