search
menu menu_open

Komitet HR

Komitet HR jest organem doradczo-konsultacyjnym dla władz i ekspertów FPP w obszarze obejmującym prawo pracy, zatrudnienie i dialog społeczny.

W skład Komitetu wchodzą, na zasadzie dobrowolności i bezpłatności, przedstawiciele firm członkowskich odpowiedzialni za sprawy personalne. Powołanie Komitetu jest odpowiedzią na pojawiające się nowe wyzwania i konieczność zintensyfikowania działań w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej, których istotnym elementem są stosunki pracy. Dzięki wymianie w ramach Komitetu informacji, poglądów i doświadczeń łatwiejsze jest budowanie argumentacji i przekonywanie decydentów o potrzebie dostosowania przepisów prawa do aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju. Dzięki aktywności Komitetu wzmocniona zostaje współpraca między członkami FPP, jak również możliwe jest nawiązanie bliższych relacji z przedstawicielami różnych instytucji i organów administracji państwowej oraz strony związkowej.