MIGRIGHT – opis projektu

Projekty norweskie

Głównym celem projektu MIGRIGHT jest zwiększenie zdolności partnerów społecznych w Polsce do uczestnictwa w dialogu społecznym poprzez transfer najlepszych praktyk norweskich na polski grunt oraz organizację szkoleń dotyczących wspierania praw migrantów i uchodźców i zapewnienia tym grupom godnych warunków pracy. Spotkanie służyło przede wszystkim przedyskutowaniu sposobów osiągnięcia tego celu.

W pierwszej kolejności omówiono koncepcję regionalnych spotkań eksperckich i konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli dialogu społecznego w Polsce, władz publicznych i innych organizacji promujących godną pracę. Ustalono, że planowane trzy spotkania tego typu zostaną zorganizowane w Warszawie, Wrocławiu i Lublinie. Następnie dyskusji poddano koncepcję szkoleń warsztatowych, podczas których uczestnicy będą wypracowywać wytyczne i rekomendacje dotyczące współpracy pomiędzy uczestnikami dialogu społecznego, które złożą się na tzw. narzędziownik dialogu społecznego (MIGRIGHT Social Dialogue Toolkit).

Cztery spotkania tego typu zostaną zorganizowane w Warszawie. Krótko omówiono także wizytę studyjną w Norwegii planowaną na 2021 r.

W trakcie spotkania omówiono również harmonogram projektu do końca 2020 r. oraz przedyskutowano zagadnienia związane z zarządzaniem projektem i funkcjonowaniem partnerstwa.

Projekt MIGRIGHT wspierany przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014–2021 w ramach programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.