search
menu menu_open

Federacja Przedsiębiorców Polskich Regionu Opolskiego

FEDERACJA PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH Regionu Opolskiego podobnie jak inne organizacje zrzeszone w FPP:

  • Działa na rzecz integracji środowiska biznesu, w tym przedsiębiorców różnych branż, przedstawicieli firm małych, średnich i dużych oraz organizacji przedsiębiorców działających w gminach i powiatach na terenie województwa opolskiego, przy zachowaniu ich całkowitej autonomii.
  • Wspiera wymianę doświadczeń, szeroką współpracę ponadregionalną, prezentację najlepszych praktyk biznesowych oraz działa na rzecz przyjaznego otoczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Tworzy praktyczną platformę dialogu pomiędzy środowiskiem biznesu a administracją publiczną m.in. Administracją Skarbową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Okręgową Inspekcją Pracy, Urzędami Pracy itp. celem szerzenia wiedzy o aktualnych regulacjach prawnych oraz informowania o problemach wynikających z ich stosowania.
  • Reprezentuje interesy gospodarcze i społeczne zrzeszonych pracodawców wobec organów władzy i administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych a także innych organizacji i instytucji.
  • Propaguje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej oraz pozytywny wizerunek przedsiębiorców jako twórców miejsc pracy i płatników podatków do finansowania mi.in. sfery budżetowej.

Kontakt: