search
menu menu_open

Gospodarcza Nagroda Roku 2023

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Gospodarczych Nagród FPP roku 2023. Termin nadsyłania zgłoszeń to 30 sierpnia 2023 roku na adres: news@federacjaprzedsiebiorcow.pl

Zgłoszenia mogą być dokonywane przez:

 1. Członków FPP
 2. Przedstawicieli Zarządu FPP
 3. Przedstawicieli Rady FPP
 4. Komitety FPP

Kategorie:

 1. FPP – GOSPODARCZA OSOBOWOŚĆ ROKU /dla osób/
  • Administracja państwowa
  • Biznes
  • Aktywność społeczna / pozarządowa
  • Parlamentarzysta
 2. FPP – GOSPODARCZY LIDER ROKU /dla firm/
  • Lider inwestycji
  • Lider aktywizacji zawodowej
  • Lider zrównoważonego rozwoju
  • Lider innowacji i technologii
  • Lider cyfrowej transformacji
  • Lider małej przedsiębiorczości

Uzasadnienia kategorii:

 • Lider inwestycji i infrastruktury

Firma realizująca inwestycje istotne dla Polski, regionu, rynku pracy, przyczyniająca się do rozwoju gospodarczego Polski i w sposób długoterminowy budująca swoją działalność w Polsce lub firma realizująca istotne inwestycje w obszarze budownictwa i/lub infrastruktury. Posiada udokumentowane efekty pozytywnego wpływu swoich inwestycji na bliskie i dalsze otoczenie biznesowe.

 • Lider aktywizacji zawodowej

Firma aktywnie budująca przewagi na rynku pracy, oferująca atrakcyjne warunki zatrudnienia i wdrażająca nowatorskie rozwiązania propracownicze i socjalne. Stanowi wzór zatrudnienia i posiada udokumentowane efekty pozytywnego wpływu na rynek pracy lub podejmuje działania zmierzające do zwiększania możliwości podjęcia pracy na rynku zatrudnienia.

 • Lider zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej

Firma, która z sukcesem łączy biznes z ideą zrównoważonego rozwoju i/lub i odpowiedzialności społecznej biznesu. Wdraża dobre praktyki rozumiane jako działania, produkty lub usługi, które z jednej strony są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, wytycza nowe standardy i wzorce w tej dziedzinie, posiada udokumentowane efekty pozytywnego wpływu na otoczenie i środowisko, realizuje konkretne działania i rezultaty, które sprowadzają koncepcję zrównoważonego rozwoju na poziom operacyjny i realnych korzyści biznesowych.

 • Lider innowacji i technologii

Firma innowacyjna technologicznie, wdrażająca najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji, aplikacji czy produkcji. Działa w poszanowaniu środowiska naturalnego i posiada udokumentowane efekty wpływu technologii na rozwój biznesu, regionu, gospodarki.

 • Lider cyfrowej transformacji

Firma będąca wzorem cyfryzacji, wdrażająca unikatowe, nowatorskie rozwiązania, posiadająca udokumentowane efekty cyfryzacji, w poszanowaniu prawa, regulacji RODO oraz praw społecznych i obywatelskich.

 • Lider małej przedsiębiorczości

Firma mała lub średnia, dynamicznie rozwijająca się w swoim regionie / branży, posiadające udokumentowane osiągnięcia – wzrost biznesu, innowacje, nowe technologie, inwestycje, etc.

Marek Kowalski

Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

Arkadiusz Pączka

Pierwszy Wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

Adam Góral

Prezes ASSECO SA

Krystyna Aldridge-Holc

Prezes Fundacji Polsat

Olgierd Cieślik

Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego

Jerzy Kozicz

Prezes Zarządu, CMC Poland

Sylwia Bilska

Prezes Zarządu Edenred

Mariusz Mielczarek

Dyrektor Regionalny w Amazon

Artur Popko

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Budimeksu SA

Katarzyna Borucka

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju, Coca-Cola HBC

8 grudnia 2021 r

Regulamin przyznawania nagród „Gospodarcza Nagroda Roku” Federacji Przedsiębiorców Polskich

§ 1.

 1. Nagrody „Gospodarcza Nagroda Roku”, zwana dalej „Nagrodą”, przyznawana jest przez Federację Przedsiębiorców Polskich, organizacji pracodawców z siedzibą w Warszawie.
 2. Celem Nagrody jest docenienie przez Federację Przedsiębiorców Polskich wkładu laureatów w rozwój gospodarczy i społeczny Polski lub wsparcie realizacji celów statutowych Federacji Przedsiębiorców Polskich.
 3. Nagroda przyznawana jest nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

§ 2.

 1. Nagroda przyznawana jest osobom, zespołom osób i przedsiębiorcom, którzy wyróżnili się w swojej działalności gospodarczej lub działalności politycznej, społecznej i naukowej związanej z gospodarką.
 2. Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:
  1. Gospodarcza Osobowość Roku, która przyznawana jest osobom wyróżniającym się w następujących obszarach aktywności:
   1. administracja publiczna,
   2. działalność gospodarcza,
   3. działalność społeczna, w tym w sektorze pozarządowym,
   4. parlamentarzysta,
  2. Gospodarczy Lider Roku. która przyznawana jest osobom i przedsiębiorcom w następujących kategoriach:
   1. Lider Inwestycji, która przyznawana za pobudzenie, zainicjowanie lub zakończenie znaczących inwestycji,
   2. Lider Aktywizacji Zawodowej, która przyznawana jest za znaczący wkład w aktywizację zawodową,
   3. Lider Zrównoważonego Rozwoju, która przyznawana jest za znaczące osiągnięcia na polu zrównoważonego rozwoju,
   4. Lider Innowacji i Technologii, która przyznawana jest za znaczące osiągnięcia na polu innowacyjności i rozwoju technologii,
   5. Lider Małej Przedsiębiorczości, która przyznawana małym i mikroprzedsiębiorcom za znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej.
 3. W każdej kategorii w danym roku przyznawana jest jedna Nagroda.
 4. Kapitula Nagrody może postanowić o nie przedstawianiu kandydatów do jednej lub więcej kategorii Nagrody.

§ 3

 1. Formę nagrody i termin jej wręczenia określa Zarząd Federacji Przedsiębiorców Polskich.
 2. Laureat Nagrody ma prawo posługiwania się informacją o otrzymaniu Nagrody oraz symbolem Nagrody, pod warunkiem każdorazowego wskazania roku przyznania i kategorii Nagrody.

§ 4

 1. Kandydatów do otrzymania Nagrody wyłania Kapituła Nagrody.
 2. W skład Kapituły Nagrody mogą wejść:
  • Laureaci Nagrody z dwóch ostatnich lat,
  • 2 przedstawicieli Zarządu Federacji Przedsiębiorców Polskich,
  • 2 przedstawicieli Rady Federacji Przedsiębiorców Polskich.
 3. Przewodniczącym Kapituły jest jeden z przedstawicieli Zarządu Federacji Przedsiębiorców Polskich.
 4. Komitet Public Policy, Public Affairs i Public Relations, zwany dalej „Komitetem”, przedstawia Zarządowi Federacji Przedsiębiorców Polskich kandydatów na członków Kapituły Nagrody.
 5. Komitet dąży to uzgodnienia kandydatów na członków Kapituły Nagrody w drodze konsensu.

§ 5

 1. Propozycje kandydatów do otrzymania Nagrody może przedstawić:
  1. członek Federacji Przedsiębiorców Polskich.
  2. członek Zarządu Federacji Przedsiębiorców Polskich.
  3. członek Rady Federacji Przedsiębiorców Polskich.
  4. komitet Federacji Przedsiębiorców Polskich.
 2. Komitet zawiadomi uprawnionych do zgłaszania kandydatów do otrzymania Nagrody o terminie zgłaszania kandydatów do otrzymania Nagrody, nie krótszym niż 7 dni.
 3. Zgłoszenie kandydata do otrzymania Nagrody powinno zawierać wskazanie kategorii Nagrody i uzasadnienie. Wskazanie kategorii Nagrody nie jest wiążące dla Kapituły.
 4. Kandydat nabywa członkostwo w Kapitule z chwilą wyrażenia zgody na udział w pracach Kapituły, a traci członkostwo z chwilą przedstawienia przez Kapitułę kandydatów do otrzymania Nagród w danym roku, śmierci, utraty zdolności do udziału w pracach lub rezygnacji.

§ 6

 1. Kapituła Nagrody przedstawia na piśmie albo za pomocą poczty elektronicznej kandydatów do otrzymania Nagrody Zarządowi Federacji Przedsiębiorców Polskich, wraz z uzasadnieniem.
 2. Przedstawiając kandydatów do otrzymania nagrody „Gospodarcza Osobowość Roku”, Kapituła Nagrody kieruje się dorobkiem kandydatów w dotychczasowej działalności lub szczególnym osiągnięciem w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
 3. Przestawiając kandydatów do otrzymania nagrody „Gospodarczy Lider Roku” , Kapituła Nagrody uwzględnia w szczególności następujące okoliczności:
  1. w kategorii Lider inwestycji
   Firma realizująca inwestycje istotne dla Polski, regionu, rynku pracy, przyczyniająca się do rozwoju gospodarczego Polski i w sposób długoterminowy budująca swoją działalność w Polsce. Posiada udokumentowane efekty pozytywnego wpływu swoich inwestycji na bliskie i dalsze otoczenie biznesowe.
  2. w kategorii Lider Aktywizacji Zawodowej
   Firma aktywnie budująca przewagi na rynku pracy, oferująca atrakcyjne warunki zatrudnienia i wdrażająca nowatorskie rozwiązania propracownicze i socjalne. Stanowi wzór zatrudnienia i posiada udokumentowane efekty pozytywnego wpływu na rynek pracy.
  3. w kategorii Lider Zrównoważonego Rozwoju
   Firma, która z sukcesem łączy biznes z ideą zrównoważonego rozwoju. Wdraża dobre praktyki rozumiane jako działania, produkty lub usługi, które z jednej strony są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, wytycza nowe standardy i wzorce w tej dziedzinie, posiada udokumentowane efekty pozytywnego wpływu na otoczenie i środowisko, realizuje konkretne działania i rezultaty, które sprowadzają koncepcję zrównoważonego rozwoju na poziom operacyjny i realnych korzyści biznesowych.
  4. w kategorii Lider Innowacji i Technologii
   Firma innowacyjna technologicznie, wdrażająca najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji, aplikacji czy produkcji. Działa w poszanowaniu środowiska naturalnego i posiada udokumentowane efekty wpływu technologii na rozwój biznesu, regionu, gospodarki.
  5. w kategorii Lider Cyfrowej Transformacji
   Firma będąca wzorem cyfryzacji, wdrażająca unikatowe, nowatorskie rozwiązania, posiadająca udokumentowane efekty cyfryzacji, w poszanowaniu prawa, regulacji RODO oraz praw społecznych i obywatelskich.
  6. w kategorii Lider Małej Przedsiębiorczości
   Firma mała lub średnia, dynamicznie rozwijająca się w swoim regionie / branży, posiadające udokumentowane osiągnięcia – wzrost biznesu, innowacje, nowe technologie, inwestycje, etc.

§ 7

 1. Kapituła Nagrody dąży to uzgodnienia kandydatów do otrzymania Nagrody w drodze konsensu, bez względu na liczbę obecnych na posiedzeniu, pod warunkiem dochowania terminu, o którym mowa w ust. 3.
 2. Przed przedstawieniem Zarządowi Federacji Przedsiębiorców Polskich kandydatury do otrzymania Nagrody, przewodniczący Komitetu może zwrócić się do kandydata o zgodę na otrzymanie Nagrody i upublicznienie informacji o otrzymaniu Nagrody.
 3. Posiedzenia Kapituły mogą odbywać się za pomocą sieci Internet.
 4. Przewodniczący Kapituły zawiadamia członków o terminie posiedzenia co najmniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
 5. Członkowie Kapituły zobowiązani są zachować poufność przebiegu prac Kapituły.
 6. Z tytułu udziału w pracach Kapituły członkowi nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot poniesionych kosztów.

§ 8

Do ustalenia składu Kapitule Nagrody przyznawanej w 2021 r. nie stosuje się § 4 ust. 2 pkt 2.