search
menu menu_open

Gospodarcza Nagroda Roku 2024

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Gospodarczych Nagród FPP roku 2024. Termin nadsyłania zgłoszeń to 30 sierpnia 2024 roku na adres: news@federacjaprzedsiebiorcow.pl

Zgłoszenia mogą być dokonywane przez:

 1. Członków FPP
 2. Przedstawicieli Zarządu FPP
 3. Przedstawicieli Rady FPP
 4. Komitety FPP

Kategorie:

 1. FPP – GOSPODARCZA OSOBOWOŚĆ ROKU /dla osób/
  • Administracja państwowa
  • Biznes
  • Parlamentarzysta
  • Europarlamentarzysta
 2. FPP – GOSPODARCZY LIDER ROKU /dla firm/
  • Lider inwestycji
  • Lider ESG
  • Lider innowacji i technologii
  • Lider cyfrowej transformacji

Uzasadnienia kategorii:

 • Lider inwestycji

Firma realizująca inwestycje istotne dla Polski, regionu, rynku pracy, przyczyniająca się do rozwoju gospodarczego Polski i w sposób długoterminowy budująca swoją działalność w Polsce lub firma realizująca istotne inwestycje w obszarze budownictwa i/lub infrastruktury. Posiada udokumentowane efekty pozytywnego wpływu swoich inwestycji na bliskie i dalsze otoczenie biznesowe.

 • Lider ESG

Firma, która z sukcesem łączy biznes z ideą ESG, zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności społecznej biznesu. Wdraża dobre praktyki rozumiane jako działania, produkty lub usługi, które z jednej strony są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, wytycza nowe standardy i wzorce w tej dziedzinie, posiada udokumentowane efekty pozytywnego wpływu na otoczenie i środowisko, realizuje konkretne działania i rezultaty, które sprowadzają koncepcję zrównoważonego rozwoju na poziom operacyjny i realnych korzyści biznesowych.

 • Lider innowacji i technologii

Firma innowacyjna technologicznie, wdrażająca najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji, aplikacji czy produkcji. Działa w poszanowaniu środowiska naturalnego i posiada udokumentowane efekty wpływu technologii na rozwój biznesu, regionu, gospodarki.

 • Lider cyfrowej transformacji

Firma będąca wzorem cyfryzacji, wdrażająca unikatowe, nowatorskie rozwiązania, posiadająca udokumentowane efekty cyfryzacji, w poszanowaniu prawa, regulacji RODO oraz praw społecznych i obywatelskich.

 

Marek Kowalski

Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

Arkadiusz Pączka

Pierwszy Wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

Adam Góral

Prezes ASSECO SA

Michał Gawroński

Przewodniczący Rady Regionów FPP oraz Śląskiej FPP

Dariusz Blocher

Prezes Zarządu Unibep S.A.

Jerzy Kozicz

Przewodniczący Komitetów FPP ds. Inwestycji oraz Energii i Środowiska

Sylwia Bilska

Prezes Zarządu Edenred

Mariusz Mielczarek

Dyrektor Regionalny w Amazon

8 grudnia 2021 r

Regulamin przyznawania nagród „Gospodarcza Nagroda Roku” Federacji Przedsiębiorców Polskich

§ 1.

 1. Nagrody „Gospodarcza Nagroda Roku”, zwana dalej „Nagrodą”, przyznawana jest przez Federację Przedsiębiorców Polskich, organizacji pracodawców z siedzibą w Warszawie.
 2. Celem Nagrody jest docenienie przez Federację Przedsiębiorców Polskich wkładu laureatów w rozwój gospodarczy i społeczny Polski lub wsparcie realizacji celów statutowych Federacji Przedsiębiorców Polskich.
 3. Nagroda przyznawana jest nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

§ 2.

 1. Nagroda przyznawana jest osobom, zespołom osób i przedsiębiorcom, którzy wyróżnili się w swojej działalności gospodarczej lub działalności politycznej, społecznej i naukowej związanej z gospodarką.
 2. Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:
  1. Gospodarcza Osobowość Roku, która przyznawana jest osobom wyróżniającym się w następujących obszarach aktywności:
   1. administracja publiczna,
   2. biznes,
   3. parlamentarzysta,
   4. europarlamentarzysta.
  2. Gospodarczy Lider Roku. która przyznawana jest osobom i przedsiębiorcom w następujących kategoriach:
   1. Lider Inwestycji,
   2. Lider ESG,
   3. Lider Innowacji i Technologii,
   4. Lider Cyfrowej Transformacji.
 3. W każdej kategorii w danym roku przyznawana jest jedna Nagroda.
 4. Kapitula Nagrody może postanowić o nie przedstawianiu kandydatów do jednej lub więcej kategorii Nagrody.

§ 3

 1. Formę nagrody i termin jej wręczenia określa Zarząd Federacji Przedsiębiorców Polskich.
 2. Laureat Nagrody ma prawo posługiwania się informacją o otrzymaniu Nagrody oraz symbolem Nagrody, pod warunkiem każdorazowego wskazania roku przyznania i kategorii Nagrody.

§ 4

 1. Kandydatów do otrzymania Nagrody wyłania Kapituła Nagrody.
 2. W skład Kapituły Nagrody mogą wejść:
  • Laureaci Nagrody z dwóch ostatnich lat,
  • 2 przedstawicieli Zarządu Federacji Przedsiębiorców Polskich,
  • 2 przedstawicieli Rady Federacji Przedsiębiorców Polskich.
 3. Przewodniczącym Kapituły jest jeden z przedstawicieli Zarządu Federacji Przedsiębiorców Polskich.
 4. Komitet Public Policy, Public Affairs i Public Relations, zwany dalej „Komitetem”, przedstawia Zarządowi Federacji Przedsiębiorców Polskich kandydatów na członków Kapituły Nagrody.
 5. Komitet dąży to uzgodnienia kandydatów na członków Kapituły Nagrody w drodze konsensu.

§ 5

 1. Propozycje kandydatów do otrzymania Nagrody może przedstawić:
  1. członek Federacji Przedsiębiorców Polskich.
  2. członek Zarządu Federacji Przedsiębiorców Polskich.
  3. członek Rady Federacji Przedsiębiorców Polskich.
  4. komitet Federacji Przedsiębiorców Polskich.
 2. Komitet zawiadomi uprawnionych do zgłaszania kandydatów do otrzymania Nagrody o terminie zgłaszania kandydatów do otrzymania Nagrody, nie krótszym niż 7 dni.
 3. Zgłoszenie kandydata do otrzymania Nagrody powinno zawierać wskazanie kategorii Nagrody i uzasadnienie. Wskazanie kategorii Nagrody nie jest wiążące dla Kapituły.
 4. Kandydat nabywa członkostwo w Kapitule z chwilą wyrażenia zgody na udział w pracach Kapituły, a traci członkostwo z chwilą przedstawienia przez Kapitułę kandydatów do otrzymania Nagród w danym roku, śmierci, utraty zdolności do udziału w pracach lub rezygnacji.

§ 6

 1. Kapituła Nagrody przedstawia na piśmie albo za pomocą poczty elektronicznej kandydatów do otrzymania Nagrody Zarządowi Federacji Przedsiębiorców Polskich, wraz z uzasadnieniem.
 2. Przedstawiając kandydatów do otrzymania nagrody „Gospodarcza Osobowość Roku”, Kapituła Nagrody kieruje się dorobkiem kandydatów w dotychczasowej działalności lub szczególnym osiągnięciem w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
 3. Przestawiając kandydatów do otrzymania nagrody „Gospodarczy Lider Roku” , Kapituła Nagrody uwzględnia w szczególności następujące okoliczności:
  1. w kategorii Lider inwestycji
   Firma realizująca inwestycje istotne dla Polski, regionu, rynku pracy, przyczyniająca się do rozwoju gospodarczego Polski i w sposób długoterminowy budująca swoją działalność w Polsce. Posiada udokumentowane efekty pozytywnego wpływu swoich inwestycji na bliskie i dalsze otoczenie biznesowe.
  2. w kategorii Lider ESG
   Firma, która z sukcesem łączy biznes z ideą ESG i zrównoważonego rozwoju. Wdraża dobre praktyki rozumiane jako działania, produkty lub usługi, które z jednej strony są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, wytycza nowe standardy i wzorce w tej dziedzinie, posiada udokumentowane efekty pozytywnego wpływu na otoczenie i środowisko, realizuje konkretne działania i rezultaty, które sprowadzają koncepcję zrównoważonego rozwoju na poziom operacyjny i realnych korzyści biznesowych.
  3. w kategorii Lider Innowacji i Technologii
   Firma innowacyjna technologicznie, wdrażająca najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji, aplikacji czy produkcji. Działa w poszanowaniu środowiska naturalnego i posiada udokumentowane efekty wpływu technologii na rozwój biznesu, regionu, gospodarki.
  4. w kategorii Lider Cyfrowej Transformacji
   Firma będąca wzorem cyfryzacji, wdrażająca unikatowe, nowatorskie rozwiązania, posiadająca udokumentowane efekty cyfryzacji, w poszanowaniu prawa, regulacji RODO oraz praw społecznych i obywatelskich.

§ 7

 1. Kapituła Nagrody dąży to uzgodnienia kandydatów do otrzymania Nagrody w drodze konsensu, bez względu na liczbę obecnych na posiedzeniu, pod warunkiem dochowania terminu, o którym mowa w ust. 3.
 2. Przed przedstawieniem Zarządowi Federacji Przedsiębiorców Polskich kandydatury do otrzymania Nagrody, przewodniczący Komitetu może zwrócić się do kandydata o zgodę na otrzymanie Nagrody i upublicznienie informacji o otrzymaniu Nagrody.
 3. Posiedzenia Kapituły mogą odbywać się za pomocą sieci Internet.
 4. Przewodniczący Kapituły zawiadamia członków o terminie posiedzenia co najmniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
 5. Członkowie Kapituły zobowiązani są zachować poufność przebiegu prac Kapituły.
 6. Z tytułu udziału w pracach Kapituły członkowi nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot poniesionych kosztów.

§ 8

Do ustalenia składu Kapitule Nagrody przyznawanej w 2021 r. nie stosuje się § 4 ust. 2 pkt 2.