search
menu menu_open

Nowelizacja ustawy PZP: zatrudnienie na etat będzie wynikać z przepisów Kodeksu Pracy

21 stycznia 2016

Nowelizacja ustawy PZP: zatrudnienie na etat będzie wynikać z przepisów Kodeksu Pracy

W najnowszym projekcie nowelizowanego Prawa zamówień publicznych, które musi zacząć obowiązywać przed 18 kwietnia 2016 r. – z uwagi na dyrektywy Unii Europejskiej (2014/24/UE oraz 2014/25/UE) – znajdzie się również obowiązek zatrudniania pracowników na etaty, gdy wymaga tego charakter pracy.

Zamawiający nie będzie oceniać, jaki rodzaj pracy spełnia warunki wymagające zatrudnienia na etat. To opis jakości i warunków świadczonych usług – w zestawieniu z zapisami Kodeksu Pracy – będzie wpływał na sposób zatrudnienia, co jest zgodne z ustawą o swobodzie gospodarczej oraz Konstytucją RP. Jeżeli charakter pracy – zawarty w SIWZ – wymagać będzie zawarcia umów o pracę, to zamawiający musi w budżecie uwzględnić pełne koszty zatrudnienia.

„Bezpieczeństwo na rynku pracy, odejście od kryterium najniższej ceny, uwzględnienie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pełnej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, a teraz zatrudnianie pracowników na etacie dla realizacji danego zamówienia, gdy wymaga tego charakter pracy – to najważniejsze osiągnięcia w kolejnych nowelizacjach prawa zamówień publicznych.http://inwestycje.pl/prawo/Nowelizacja-ustawy-PZP-zatrudnienie-na-etat-bedzie-wynikac-z-przepisow-Kodeksu-Pracy;275390;0.html

Źródło: Inwestycje.pl