search
menu menu_open

Konferencja

26 kwietnia 2016

Patriotyzm Ekonomiczny kluczowym celem polityki gospodarczej państwa

Głównym przesłaniem Konferencji zorganizowanej 26 kwietnia 2016 roku przez Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego oraz Federację Przedsiębiorców Polskichbyło wzmacnianie w Polsce zjawiska patriotyzmu ekonomicznego w oparciu o doświadczenia organizacji pozarządowych, biznesu, parlamentarzystów i przedstawicieli świata nauki. Zdefiniowanie wzorca społecznego działania oraz zaakcentowanie istotności patriotyzmu ekonomicznego dla rozwoju Polski oraz oczekiwań wdrożeniowych.

Patriotyzm ekonomiczny
Prelegenci
, rozumiany jako zysk w rozległej społecznie, gospodarczo i długofalowej perspektywie, to obecnie jeden z ważniejszych nurtów rozwoju dojrzałych państw, ich gospodarek i społeczeństw. Współdziałanie wielu indywidualnych podmiotów, organizacji i instytucji, które – kierując się partykularnym interesem – przynoszą trwałe i rozległe korzyści całemu krajowi jest już nie tylko elementem obrony na czasy kryzysów ekonomicznych, lecz również narzędziem systematycznego budowania trwałych przewag konkurencyjnych.

Chociaż w globalnej ekonomii wydaje się, że kapitał nie ma narodowości, to jednak świadoma ochrona i wzmacnianie gospodarczych interesów przez państwa zyskuje na znaczeniu. Tak swoje pozycje liderów budują USA, Chiny czy Niemcy. Polska także pozwinna dołączyć do grona krajów zamożnych i dbających o własną gospodarkę oraz obywateli.

Konferencja

Kształtowanie w polskim społeczeństwie patriotyzmu zobowiązuje, by odnosić się zarówno do elementów gospodarczych, jak i konsumenckich. W pierwszym aspekcie istotny będzie udział przedsiębiorców, urzędników, a wreszcie polityków. Na tym poziomie zapadają makrodecyzje dotyczące kooperacji, ekspansji, stanowienia korzystnego dla własnej gospodarki prawa, czy wreszcie wsparcia dla krajowych firm, branż i związków branżowych. Fundamentem patriotyzmu ekonomicznego jest świadomość, że instytucjom publicznym i krajowym firmom opłaca się budować trwałe związki finansowe oraz rozszerzać potencjał zaufania pomiędzy podmiotami ekonomicznymi a lojalnymi konsumentami.

W aspekcie drugim dotyczy to setek tysięcy mikrodecyzji podejmowanych przez indywidualnych decydentów, którzy dokonując wyborów ekonomicznych, kierują się szerokim zyskiem, a więc uwzględniając indywidualne korzyści, biorą też pod uwagę pożytki, które odnosi ich kraj, a więc pośrednio także oni sami. U podstaw patriotyzmu konsumenckiego leży przekonanie, że konsumenci mają wpływ, świadomość konsumencka jest cnotą, nasze towary i usługi są dobre, a w końcu, iż bierzemy udział w budowaniu wartości dla własnego kraju oraz społeczeństwa, co nam się opłaca.

Panel
Do wspólnej analizy, jak uruchomić społeczne zaangażowanie w ramach patriotyzmu ekonomicznego w Polsce – zarówno na poziomie makro, gospodarczym – jak i mikro, konsumenckim, zaproszono przedsiębiorców, parlamentarzystów oraz przedstawicieli ministerst. Celem była dyskusja o praktycznych i możliwych do wdrożenia rozwiązaniach prawnych czy organizacyjnych, służących rozwojowi patriotyzmu ekonomicznego, a także o branżach i sektorach gospodarki, w których istnieje szczególny potencjał w tym obszarze. Zakładany zaś efekt to wyjście poza standardowe pojmowanie i omawianie patriotyzmu zakupowego, a przede wszystkim zwrócenie uwagi na możliwość zaangażowania wszystkich stron w kształtowanie ducha patriotyzmu ekonomicznego w Polsce.

Licznie zgromadzonych gości na konferencji powitał poseł Adam Abramowicz, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego oraz Marek Kowalski, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Następnie komentarze eksperckie wprowadzające w temat patriotyzmu gospodarczego zaprezentował dr Rafał Zgorzelski, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz dr Joanna Szalacha-Jarmużek, Prezes Fundacji Kazimierza Wielkiego.


Część I konferencji poświęcona była kwestii deregulacji przepisów prawa w świetle programu Premiera Morawieckiego.Program Premiera Mateusza Morawieckiego – aby osiągnął właściwy skutek – wymaga bezpiecznego otoczenia prawnego działalności gospodarczej. Nie od dzisiaj wiadomo, że społeczeństwo nasze cechuje „brak zaufania wszystkich do wszystkich”. W związku z tym należy odpowiedzieć sobie na pytanie co zrobić, aby zmienić tę sytuację i jakie działania należy podjąć w obszarze deregulacji przepisów prawa by Polska stała się państwem bardziej przyjaznym obywatelom i przedsiębiorczości. Na te pytania odpowiadali zaproszeni paneliści:

 • Adam Abramowicz – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego
 • Marek Jakubiak – Poseł na Sejm RP
 • Krzysztof Domarecki – Selena S.A.
 • Grzegorz Dzik – Impel S.A
 • Krystian Szostak – Grupa Integer.pl
 • Marek Wróbel – Fundacja Republikańska

Moderatorem panelu był

Marek Kowalski,

Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.


II część konferencji skupiona była na zamówieniach publiczne jako stymulatorze rozwoju MŚP – jak chronić polską przedsiębiorczość w świetle dyrektywy UE.Zamówienia publiczne są jednym z najważniejszych sektorów gospodarki narodowej. W ramach tego obszaru wydawanych jest ok. 270 mld zł z budżetu państwa i samorządów rocznie. Większość państw europejskich – z zachowaniem poszanowanie dyrektyw UE – stara się chronić swoich rodzimych przedsiębiorców, zwłaszcza tych z sektora MŚP. Czy w warunkach polskich to jest również możliwe? Jakie mechanizmy sprzyjające przedsiębiorcom polskim można uruchomić w ramach obowiązującej ustawy i jakie zmiany należy wprowadzić w przygotowywanym nowym prawie zamówienia publiczne? W panelu wzięli udział:

 • Małgorzata Stręciwilk – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
 • Jerzy Szmit – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 • Marek Kowalski – Przewodniczący Nadzwyczajnego Zespołu ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego
 • Łukasz Bernatowicz – członek Nadzwyczajnego Zespołu ds. Zamówień Publicznych przy RDS

Moderatorem panelu był

redaktor Sławomir Wikariak.


Ostatnia, III część konderencji skupiona była na perspektywach rozwoju Polski cyfrowej.

Wzrost kompetencji i infrastruktury cyfrowej jest warunkiem niezbędnym do budowy nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki narodowej – a nawet gwarantem rozwoju cywilizacyjnego państwa, które pod względem pozycji usług cyfrowych w eadministracji, sektorze prywatnym i kompetencji pracowników ma spore opóźnienia na tle innych państw UE. Czy można uznać, że jesteśmy dopiero na początku rozpoczynającej się transformacji cyfrowej w Polsce? Jaką rolę w tym procesie ma do odegrania państwo, a jaką powinny spełnić rodzime przedsiębiorstwa, aby nie utracić konkurencyjności? Mimo wspomnianych zaległości, Polska należy niewątpliwie do grona najszybciej cyfryzujących się gospodarek w UE. Jakie działania należy podejmować w najbliższej perspektywie czasowej, aby nie utracić tej dynamiki i z powodzeniem przeprowadzić Polskę „od papierowej do cyfrowej”?

Założenia rządowego programu

„Od papierowej do cyfrowej Polski”

przedstawił gościom

Miłosz Brakoniecki,

współzałożyciel i członek zarządu Obserwatorium.biz. Pan Miłosz Brakoniecki  następnie poprowadził panel dyskusyjny, w którym udział wzięli:

 • Witold Kołodziejski – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Tadeusz Kościński – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
 • Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
 • Piotr Gryza – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
 • Bartosz Marczuk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Maciej Wyszoczarski – Dyrektor Pionu Sieci i Administracji PKO BP S.A.Na zakończenie konferencji krótkie podsumowanie wygłosili ponownie poseł Adam Abramowicz oraz przewodniczący Marek Kowalski. Wnioski i rekomendacje z konferencji zostaną formalnie przekazane panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.