search
menu menu_open

Mała rewolucja w przetargach publicznych

26 sierpnia 2016

Mała rewolucja w przetargach publicznych

Elektronizacja ma usprawnić procedurę udzielania zamówień publicznych i ułatwić ubieganie się o nie przez wykonawców, zmniejszając obciążenia administracyjne.

O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonana ustawą z 22 czerwca 2016 r. (DzU 2016 r., poz. 1020) stanowi milowy krok w tym kierunku. Generalnie chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Istotną zmianą, która się z tym wiąże, jest zastąpienie licznych dokumentów składanych przez wykonawców jednym elektronicznym oświadczeniem. Jest to Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ). Można śmiało powiedzieć, że mamy do czynienia z małą rewolucją, jeśli chodzi o formę prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający będzie musiał zapewnić, żeby komunikacja elektroniczna odbywała się w sposób niepowodujący dyskryminacji niektórych wykonawców – ograniczający im dostęp do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Chodzi o to, żeby narzędzia i urządzenia teleinformatyczne używane do komunikowania się były ogólnie dostępne oraz interoperacyjne z produktami będącymi w powszechnym użyciu (art. 10b p.z.p.).
JEDZ nie eliminuje całkowicie powinności złożenia zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących wykonawcy. Wykonawca, który złożył zwycięską ofertę, będzie musiał złożyć aktualne na dzień złożenia oświadczenia i dokumenty potwierdzające informacje zawarte w JEDZ (art. 26 ust. 1 p.z.p.). Co więcej, jeśli jest to niezbędne dla zapewnienia właściwego przebiegu postępowania, zamawiający będzie mógł na każdym etapie postępowania zażądać od wykonawcy złożenia wszystkich lub niektórych takich oświadczeń lub dokumentów, a jeśli uprzednio złożone stały się nieaktualne – do złożenia ich aktualnych wersji (art. 26 ust. 2 f p.z.p.).
Więcej:

http://archiwum.rp.pl/artykul/1317555-Mala-rewolucja-w-przetargach-publicznych.html#.V8BRH_mLTq5

Źródło: Rzeczpospolita