search
menu menu_open

LEWIATAN: Waloryzacja zamówień długoterminowych w oparciu o stawkę 13 zł to utrzymanie tysięcy miejsc pracy

13 września 2016

Renegocjacje kontraktów w sektorze zamówień publicznych powinny zacząć się jak najszybciej

W ostatnich latach podjęto szereg działań, których celem jest uzdrowienie polskiego rynku pracy. Oprócz ich pozytywnego wpływu na sytuację finansową i bezpieczeństwo zatrudnienia pracowników, niektóre z nich niosą ze sobą także ogromne wyzwania dla pracodawców oraz Zamawiających w sektorze zamówień publicznych. W świetle ostatnich zmian – wzrostu minimalnego wynagrodzenia do 2.000 zł oraz ustanowienia stawki 13 zł/h w zatrudnieniu w oparciu o umowę zlecenie – niezwykle istotne jest, by Zamawiający pamiętali o pełnej waloryzacji toczących się kontraktów oraz przewidywali wzrost kosztów pracy w nowo zawieranych umowach. Wprowadzone regulacje dotyczące minimalnych zarobków muszą mieć odzwierciedlenie w waloryzacji kontraktów długoterminowych, która możliwa jest w przypadku zmian stawki VAT oraz ubezpieczenia społecznego czy wysokości płacy i stawki minimalnej. Tylko w ten sposób możliwe jest zabezpieczenie tysięcy miejsc pracy.

W obecnej sytuacji kluczowe jest by Zamawiający oraz Wykonawcy usług przygotowali się do nadchodzących zmian z wyprzedzeniem.

Dzięki nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z sierpnia 2015 roku możliwa jest renegocjacja kontraktów niezwłocznie po uchwaleniu zmian w prawie, które wpływają na koszty realizacji zamówień.

Pozwala to na ograniczenie ryzyka dla obu stron kontraktu.


„Warto zwrócić uwagę na fakt, że

od 1 stycznia 2017 roku planowane jest wprowadzenie podwyżki płacy minimalnej do 2.000 zł

– która musi zostać objęta waloryzacją w zamówieniach publicznych, podobnie jak stawka 13 zł za godzinę w umowach zlecenie. Łącznie więc to

najwyższa dotychczasowa podwyżka na rynku pracy, jednak konsekwencją jej wprowadzenia może być znaczne ograniczenie liczby zamówień w sektorze komercyjnym.

Podobna sytuacja miała miejsce na początku 2016 roku, gdy została wprowadzona nowelizacja PZP dotycząca ozusowania umów zleceń –  wówczas

zakres zamówień sektora komercyjnego spadł o 15%, a aż 45 tys. pracowników straciło pracę.

Od 1 stycznia 2017 roku

spadek ten może osiągnąć kolejne 15%,

co oznacza podobną skalę zwolnień”

mówi Marek Kowalski,


Przewodniczący Zespołu ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego, ekspert LEWIATAN


.ogólny / 2016-09-13_INFOGRAFIKA.jpg
Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej na poziomie 13 zł, ustanowienie minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2000zł oraz nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych jest wyrazem

troski Rządu o najmniej zarabiających Polaków

, którzy są szczególnie narażeni na patologie rynku pracy czy trwałe wykluczenie do szarej strefy.

Przedsiębiorcy wraz ze Związkami Zawodowymi i szeregiem organizacji społecznych działają na rzecz poprawy jakości i profesjonalizacji usług w sektorze zamówień publicznych.

Głównymi celami FPP jest m.in. wprowadzenie regulacji nakazujących uwzględnianie minimalnej stawki wynagrodzenia w przetargach na usługi, ustanowienie obowiązku zatrudnienia na etacie, gdy charakter pracy na to wskazuje oraz ozusowanie umów zleceń z odpowiednim vacatio legis. Część z zamierzeń została już zrealizowana, ale przed sektorem zamówień publicznych stoi jeszcze wiele wyzwań – szczególnie związanych z podnoszeniem jakości usług i zabezpieczeniem miejsc pracy.
Uzdrowienie polskiego rynku pracy nie może opierać się jedynie na wprowadzaniu kolejnych, coraz bardziej restrykcyjnych regulacji prawnych.

Ważne jest, aby Wykonawcy usług oraz Zamawiający aktywnie uczestniczyli w tym procesie i respektowali wprowadzane zmiany.

Niezwykle istotne jest również jak najwcześniejsze przygotowanie się do waloryzacji umów, a w konsekwencji doprowadzenie do pełnej racjonalizacji kosztów kontraktów w oparciu o stawki brutto.

Przede wszystkim mam na myśli dokonanie przez Zamawiającego i Wykonawcę

dostosowania budżetów w oparciu o rzeczywiste koszty zatrudnienia pracowników

– obejmujące wprowadzenie stawki 13zł/h i wzrost minimalnego wynagrodzenia” –


dodaje Marek Kowalski.Poprawę polskiego rynku pracy należy rozpocząć od

zniwelowania złych praktyk stosowanych w zamówieniach publicznych.

Instytucje państwowe i samorządowe powinny podlegać szczególnemu nadzorowi rządzących w zakresie przestrzegania nowowprowadzanych regulacji. Schematy i zalecenia stosowane w realizacji kontraktów w przedsiębiorstwach publicznych powinny wyznaczać standard postępowania i stanowić wzór dla prywatnych przedsiębiorców – zwłaszcza w zakresie uwzględniania minimalnej stawki wynagrodzenia czy wprowadzenia do przetargów obowiązku zatrudnienia na etacie, gdy charakter pracy na to wskazuje.