search
menu menu_open

LEWIATAN: Uchwała Rady Dialogu Społecznego w sprawie zamówień publicznych

25 października 2016

Zamawiający zobligowani do waloryzacji kontraktów

Rada Dialogu Społecznego (RDS), której członkiem jest Konfederacja Lewiatan, w dniu 19 października 2016 r. uchwaliła jednogłośnie stanowisko w sprawie stosowania w sektorze zamówień publicznych prawa korzystnego dla rynku pracy. Za uchwałą opowiedzieli się zarówno przedstawiciele Rządu, Związków Zawodowych, jak i pracodawców. RDS wzywa zamawiających do przeprowadzenia procesu waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówień publicznych o koszty wynikające ze wzrostu wynagrodzeń osób przyjmujących zlecenie i świadczących usługi.
RDS wzywa do nieprzedłużania bez uzasadnienia negocjacji w sprawie dostosowania kwot wynagrodzeń w ramach trwających zamówień publicznych do zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej.


RDS sprzeciwia się praktykom polegającym na akceptowaniu w ramach zamówień publicznych zaniżonych kosztów realizacji zamówienia, w tym kosztów pracy bez względu na formę jej wykonywania.
Wzywa się również do zagwarantowania odpowiednich budżetów szpitali w celu właściwej realizacji ustaw: PZP, o minimalnym wynagrodzeniu i stawce 13 zł.


Zarezerwowanie środków finansowych w budżecie jest kluczową kwestią dla prawidłowego funkcjonowania placówek służby zdrowia w kolejnych latach – w tym zachowania płynności wykonywania trwających zleceń, a także utrzymania poziomu jakości usług.


„Kolejny wzrost kosztów pracy w ramach zamówień publicznych – po ozusowaniu umów cywilnoprawnych – spowoduje

podniesienie wydatków

na obsługę zleceń w ramach

zamówień publicznych,

wedle wstępnych obliczeń, o

ok. 25%.


Jednostki opieki zdrowotnej

– korzystające z zewnętrznych firm świadczących usługi sprzątania czy dostarczających posiłki do szpitali – muszą być na to

gotowe

. Odpowiedzialność spoczywa również na

Ustawodawcy

– powinnością jest

zagwarantowanie na ten cel środków w budżecie

jednostek mu podległych. Jednym z kluczowych zamierzeń nowelizacji przepisów jest podwyższenie minimalnego wynagrodzenia

bez negatywnego wpływu

na poziom zatrudnienia oraz jakość realizacji zleconych zadań. Służy temu

obowiązkowa waloryzacja kontraktów

– spoczywająca na

szpitalach

jako

Zamawiających

, nie zaś na podmiotach świadczących usługi”

– mówi

Marek Kowalski,


Przewodniczący Zespołu ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego, ekspert LEWIATAN


.W świetle zmian w przepisach wchodzących w życie 1 stycznia 2017 roku – które

podnoszą płacę minimalną do 2.000 zł oraz ustanawiają najniższą stawkę godzinową na poziomie 13 zł

– nieodzowne jest

dostosowanie długoterminowych kontraktów

obowiązujących w ramach zamówień publicznych do zwiększonych kosztów realizacji zleceń. W celu zapewnienia

prawidłowej realizacji

umów na podstawie obowiązującego prawa wykonawcy muszą mieć zagwarantowaną

waloryzację umów oraz stawek za wykonywanie świadczeń.


Rada Dialogu Społecznego

to ciało

niezwykle ważne i niezwykle potrzebne

w polskim państwie, które zastąpiło funkcjonującą przez wiele lat formułę Komisji Trójstronnej; formułę, która, jak wszyscy państwo wtedy zgodnie twierdziliście, wyczerpała się.

Dialog jest niezwykle potrzebny

partnerom społecznym i przedstawicielom pracodawców, ale także jest potrzebny polskiemu rządowi po to, żeby omówić problemy, omówić i ocenić projekty ustaw, żeby wprowadzać rozwiązania, które nie tylko spotykają się z

akceptacją ze strony partnerów społecznych i przedstawicieli pracodawców,

ale także takie, które przede wszystkim są

potrzebne Rzeczypospolitej,

które pozwalają naprawiać polskie państwo”

– powiedział

prezydent Andrzej Duda w środę, 19 października, na uroczystym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego.


[1]Rada Dialogu Społecznego

(RDS) została powołana przez Prezydenta RP w dniu

22 października 2015 r.,

na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240). Instytucja ta stanowi

forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej,

funkcjonujące na

poziomie centralnym.

RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Rada Dialogu Społecznego stanowi nowe otwarcie w

relacjach rząd – pracodawcy – pracownicy.

Członkami statutowymi Rady Dialogu Społecznego są

przedstawiciele: rządu, reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców.
Cele Rady Dialogu Społecznego:

 • zapewnienie warunków do

  rozwoju społeczno-gospodarczego

  oraz

  zwiększenia konkurencyjności

  polskiej gospodarki i spójności społecznej;
 • realizacja zasady

  partycypacji i solidarności społecznej

  w zakresie stosunków zatrudnienia;
 • działanie na rzecz

  poprawy jakości

  formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich

  społecznego porozumienia

  poprzez prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego

  dialogu

  organizacji

  pracowników i pracodawców oraz strony rządowej;
 • wspieranie prowadzenia

  dialogu społecznego

  na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.[1]

Źródło: PAP,

http://www.wnp.pl/wiadomosci/283661.html

, 2016-10-19