search
menu menu_open

DEBATA RZECZYPOSPOLITEJ I FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH

14 listopada 2016

ROSNĄCE KOSZTY PRACY A SYTUACJA W SŁUŻBIE ZDROWIA

Od 1 stycznia 2017 r. będą obowiązywały nowe przepisy, które zakładają podwyższenie płacy minimalnej aż o 8,1 proc. – do 2.000 zł. Musi ona zostać objęta waloryzacją w zamówieniach publicznych, podobnie jak stawka 13 zł za godzinę w umowach zlecenia. Łącznie jest to najwyższa dotychczasowa podwyżka na rynku pracy. W samych szpitalach wzrost nakładów na funkcjonowanie może wynieść aż 0,3 mld zł – z tytułu rosnących kosztów pracy. Pokrycie dodatkowych wydatków spada tym samym na samorządy, których obowiązkiem jest finansowanie szpitali. Warto dodać, że zadłużenie polskich szpitali w październiku 2015 wynosiło już ok. 10 mld złotych.


ogólny / 2016-11-14_debata.jpg


PRELEGENCI


:


 1. Beata Szydło

  – Premier RP

 2. Konstanty Radziwiłł

  – Minister Zdrowia

 3. Waldemar Kraska

  – Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia

 4. Urszula Michalska

  – Przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

 5. Leszek Skiba

  – Podsekretarz Stanu, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych

 6. Marek Kowalski

  – Federacja Przedsiębiorców Polskich


Nowe ustalenia dotyczące płacy minimalnej przyjęte przez rząd 14 czerwca 2016 r.:

 • minimalne wynagrodzenie za pracę w

  2017

  roku będzie wynosiło

  2 tys. zł brutto
 • oznacza to

  wzrost o 8,1 proc. (150 zł)

  w stosunku do 2016 r. – obecnie pensja minimalna to 1 tys. 850 zł brutto


Sytuacja polskich placówek medycznych:

 • Zadłużenie polskich szpitali w październiku 2015 wynosiło ok.

  10 mld złotych
 • Kondycja finansowa placówek medycznych nie pozwala na zatrudnienie wystarczającej liczby personelu i godziwe wynagrodzenia
 • Gigantyczne zadłużenie to problem wymagający natychmiastowej i skutecznej reakcji Rządu
 • Jednym z rozwiązań może być wprowadzenie możliwości odliczania VAT przez szpitale – co obniży i urealni koszty funkcjonowania placówek
 • Umożliwienie odliczania VAT dla szpitali pozwoliłoby przede wszystkim na uwolnienie znaczących środków finansowych, które mogłyby zostać również przeznaczone na zwiększenie wydatków inwestycyjnych
 • Kolejnym sposobem na usprawnienie działania służby zdrowia są płatności z użyciem cesji wierzytelności, gdzie szpital rozlicza się z wykonawcą za pośrednictwem banku – placówki służby zdrowia mogą w ten sposób rozłożyć płatność na dogodne raty i wynegocjować korzystne oprocentowanie
 • Wyzwaniem jest jednak uzyskanie zgody podmiotu tworzącego szpital. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej taki organ musi udzielić szpitalowi zgody na zawarcie cesji. W przypadku szpitala wojewódzkiego będzie to samorząd województwa, a powiatowego – samorząd powiatu
 • W samym 2015 r. samorządy przeznaczyły ponad

  177 mln zł

  na pokrycie ujemnego wyniku finansowego swoich szpitali za 2014 r. (dotyczyło to 13,5 proc. szpitali samorządowych)  [1]


 • Obecnie na złą sytuację placówek medycznych dodatkowo wpływa fakt, że o połowę zmniejszyły się stawki za hospitalizacje pacjentów przy jednoczesnym wzroście cen leków


Główną obawą związaną z wejściem w życie nowych przepisów podwyższających płacę minimalną oraz podnoszącą wynagrodzenie godzinowe jest zwrot ku realizacji usług w ramach in-house, która wiąże się jednak z większymi nakładami na kadry i zaplecze techniczne. Natomiast outsourcing usług jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem na całym świecie. Zewnętrznym firmom zleca się wszelkie usługi, które nie są związane z głównym zakres działań danej instytucji.
Usługi in-house a outsourcing:

 • Odejście od systemu konkursu ofert może oznaczać wyższe koszty realizacji zamówień i pogorszenie ich jakości
 • Szpitale – rezygnując z przetargów – będą musiały zwiększyć nakłady zarówno na administrację kadrową, jak i kwestie techniczne, które do tej pory były w gestii firm-wykonawców usług
 • Wykwalifikowane podmioty zewnętrzne są zdecydowanie lepiej doświadczone, posiadają odpowiedni sprzęt, technologię czy know-how
 • Odejście od modelu outsourcingu i powrót do usług realizowanych wewnętrznie oznaczać będzie wyższe koszty zleceń i niższą efektywność, a zatem i jakość
 • W systemie in-house pracodawca ponosi koszty:

  • zwolnień lekarskich
  • urlopów
  • usprawiedliwionych nieobecności
  • strajków
  • logistykę zamówień
  • uprawnienia pracowników – odpowiednie szkolenia i certyfikaty
  • kontrole (PIP, Sanepid)
  • spory sądowe
  • rekrutację
 • Outsourcing jest zdecydowanie wygodniejszą formą realizacji usług – to wykonawca jest zobowiązany za zapewnienie ciągłości realizacji usług, zagwarantowanie zastępstw np. na czas nieobecności czy choroby pracowników
 • Outsourcing realizowany jest przez doświadczone i wyspecjalizowane firmy przynosi znaczące oszczędności
 • Ponadto outsourcing jest bardziej efektywny i wyróżnia się wyższą jakością niż usługi in-house


Wyższe koszty pracy od 1 stycznia 2017 muszą zostać uwzględnione przez administrację państwową w budżetach na usługi, a zwiększenie wysokości minimalnej płacy oraz stawki godzinowej to wyższe koszty obsługi przetargów. W związku z tym finansowanie rosnących budżetów szpitali będą musiały zagwarantować samorządy, ponieważ zwiększenie kosztów pracy – zgodnie z ustawowym obowiązkiem – nie może być ponoszone przez Wykonawcę. Zamawiający jest zobowiązany do podjęcia renegocjacji i zwaloryzowania wynagrodzenia firmy realizującej kontrakt.
W związku z sytuacją na polskim rynku pracy w ostatnich latach podjęto szereg działań, których celem jest jego uzdrowienie. Oprócz ich pozytywnego wpływu na sytuację finansową i bezpieczeństwo zatrudnienia pracowników, niektóre z nich niosą ze sobą także ogromne wyzwania dla pracodawców oraz Zamawiających w sektorze zamówień publicznych. W świetle ostatnich zmian niezwykle istotne jest, by Zamawiający pamiętali o pełnej waloryzacji toczących się kontraktów oraz przewidywali wzrost kosztów pracy w nowo zawieranych umowach.

 • Wprowadzone regulacje dotyczące minimalnych zarobków muszą mieć odzwierciedlenie w waloryzacji kontraktów długoterminowych, która możliwa jest w przypadku zmian stawki VAT oraz ubezpieczenia społecznego czy wysokości płacy i stawki minimalnej
 • W obecnej sytuacji kluczowe jest by Zamawiający oraz Wykonawcy usług przygotowali się do nadchodzących zmian z wyprzedzeniem. Dzięki nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z sierpnia 2015 roku możliwa jest renegocjacja kontraktów niezwłocznie po uchwaleniu zmian w prawie, które wpływają na koszty realizacji zamówień. Pozwala to na ograniczenie ryzyka dla obu stron kontraktu.


Poprawę polskiego rynku pracy należy rozpocząć od zniwelowania złych praktyk stosowanych w zamówieniach publicznych. Instytucje państwowe i samorządowe powinny podlegać szczególnemu nadzorowi rządzących w zakresie przestrzegania nowowprowadzanych regulacji. Schematy i zalecenia stosowane w realizacji kontraktów w przedsiębiorstwach publicznych powinny wyznaczać standard postępowania i stanowić wzór dla prywatnych przedsiębiorców – zwłaszcza w zakresie uwzględniania minimalnej stawki wynagrodzenia czy wprowadzenia do przetargów obowiązku zatrudnienia na etacie, gdy charakter pracy na to wskazuje.[1]

Raport „NIK o restrukturyzacji szpitali korzystających ze środków publicznych”

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-restrukturyzacji-szpitali-korzystajacych-ze-srodkow-publicznych.html