search
menu menu_open

FPP: Jak Państwo zabezpieczy szpitalom wzrost minimalnego wynagrodzenia?

22 listopada 2016

Firmy usługowe mają problemy z waloryzacją kontraktów ze szpitalami

Szpitale w Polsce są zadłużone na ponad 10 mld zł. W związku ze złą kondycją finansową – wynikającą m.in. z kłopotów w pozyskaniu kredytowania – szpitale nagminnie wydłużają terminy płatności z ustawowych 65 dni do nawet 120, czyli odraczają płatności aż o 4 miesiące. Natomiast w przypadku dostaw leków umowy są konstruowane jednostronnie, tak żeby dostawa leków odbywała się na żądanie, ale faktura była wystawiana jedynie raz w miesiącu.


Należy pamiętać, że na koszty działania szpitala składają się: koszty eksploatacji budynku i sprzętu, wynagrodzenia (które w zależności od stopnia korzystania z outsourcingu to 20%-50%) oraz koszty dostaw. Przychody szpitala to zryczałtowane opłaty za wykonania usług medycznych, nikt jednak nie potrafi wyliczyć udziału poszczególnych rodzajów kosztów w ustalonym przez NFZ ryczałcie. Jednak to Ministerstwo odpowiada za realizację konstytucyjnego prawa obywateli do bezpłatnej i powszechnej opieki medycznej. W tej sytuacji należy wezwać Ustawodawcę do zapewniania środków na wypełnienie postanowień znowelizowanego prawa, a tym samym waloryzacji kontraktów w ramach zamówień publicznych.Szpitale, ratując się przed bankructwem, zmuszają dostawców do wydłużania terminów płatności, nakładając na nich w ramach usług i dostaw świadczonych w oparciu o ustawę zamówienia publiczne kary nieadekwatne do wyrządzonej szkody i przenoszą tak wiele jak się da – kosztów i ryzyka prowadzonej działalności – na podwykonawców, stawiając ich niejednokrotnie na granicy rentowności czy nawet upadłości. Dodatkowo, NFZ przyjął, że w przypadku zwiększenia kosztów usług zewnętrznych, można zwiększyć finansowanie na ich pokrycie, ale jednocześnie nie zostaną wypłacone środki za nadwykonania.

W tej trudnej sytuacji bardzo ważne jest, żeby samorządy otrzymały środki na zapewnienie waloryzacji kontraktów od Ministerstwa.
„Jak wynika z powyższych analiz – przy rosnącej stawce wynagrodzenia minimalnego (na przestrzeni ostatnich 5 lat ok. 35%) –

bez zwiększenia ryczałtu związanego z wykonanymi zabiegami szpitale nie mają najmniejszych szans utrzymać się – przy założeniu zdrowych zasad ekonomicznych.

Żadne przedsiębiorstwo nie może funkcjonować przy wzrastających kosztach, ale bez możliwości przeniesienia ich na swoich odbiorców (w tym wypadku Państwo). W obecnej sytuacji należy pamiętać, że od 1 stycznia 2017 roku koszty wynagrodzeń – które stanowią ogromna część wydatków szpitala – wzrosną od 8,5% do 37% i muszą one być poniesione przez szpitale, a w zasadzie ich podmioty założycielskie czyli samorządy.

Dlatego wsparcie Ministerstwa Zdrowia w sfinansowaniu tak znacznych podwyżek jest niezbędne

” –


mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.ogólny / 2016-11-22_Infografika_FPP_Rządzący_od_lat_zadłużają_szpitale.jpg

Renegocjacja długoterminowych kontraktów – zawieranych w ramach przetargów publicznych przez firmy usługowe ze szpitalami – mimo ustawowego wymogu waloryzacji umów nadal przysparza wiele trudności podmiotom realizującym zamówienia publiczne. Zmiany w wysokości kontraktów umożliwia nowelizacja Prawa zamówień publicznych – obejmująca zobowiązanie do stosowania umów o pracę gdy charakter pracy tego wymaga oraz uwzględnienia w budżetach wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Problemy z waloryzacją umów wynikają z

konieczności poniesienia wyższych kosztów przez szpitale, a wobec zadłużenia polskich jednostek służby zdrowia na około 10 mld zł brak funduszy na ten cel.

Taka sytuacja może przyczynić się nie tylko do

pogorszenia warunków w szpitalach, ale także potencjalnie doprowadzi wiele firm do upadku, ponieważ to one od 1 stycznia przyszłego roku będą musiały ponieść wyższe koszty pracownicze

. Jednocześnie outsourcing w ramach przetargów jest szeroko stosowany i bardzo dobrze sprawdził się w szpitalach w całej Polsce, co jest podkreślone w raporcie NIK. Wskazano również, że usługi in-house są droższe i mniej efektywne od zlecania usług na zewnątrz.

Sposobem na usprawnienie działania służby zdrowia są płatności z użyciem cesji wierzytelności,

gdzie szpital rozlicza się z wykonawcą za pośrednictwem banku. Placówki służby zdrowia mogą w ten sposób rozłożyć płatność na dogodne raty i wynegocjować korzystne oprocentowanie.

Wyzwaniem jest jednak uzyskanie zgody podmiotu założycielskiego szpitali. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej taki organ musi udzielić jednostkom zgody na zawarcie cesji. W przypadku szpitala wojewódzkiego będzie to samorząd województwa, a powiatowego – samorząd powiatu.

W 2014 roku tylko w 22% zamówień pochodzących od placówek służby zdrowia – których wartość wyniosła 182 mln zł – wykorzystano taki model płatności


[1]


.

[1]


Dziennik Gazeta Prawna (2016-03-25) „Jak wygląda model finansowania przy zgodzie na cesję” str. C20