search
menu menu_open

LEWIATAN: Zamówienia publiczne: należy jak najszybciej zakończyć renegocjacje obowiązujących długoterminowych kontraktów

6 grudnia 2016

Obowiązkowa stawka 13 zł i wzrost minimalnego wynagrodzenia do 2.000 zł wymagają waloryzacji

Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 142 ust. 5 ustawy PZP w przypadku zmiany płacy minimalnej, stawki VAT oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub wysokości składki na ZUS, strony umów długoterminowych zobligowane są do renegocjacji zawartych kontraktów – w sytuacji, w której czynniki te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Dokładnie taki charakter mają zmiany dotyczące wzrostu płacy minimalnej do 2.000 zł oraz ustanowienia najniższej stawki godzinowej na poziomie 13 zł.


W tej sytuacji zwaloryzowanie dotychczasowych kontraktów długoterminowych do końca 2016 roku pozwoli zachować ciągłość dotychczasowych umów i uniknąć konieczności rozpisania nowych postępowań przetargowych. Zamawiający poniesie bowiem dodatkowe koszty z tytułu rozwiązania, a nie waloryzowania kontraktu, zaś kalkulowanie budżetu z uwzględnieniem nowych warunków wynagrodzenia pracowników jest i tak nieuniknione.


Stawka godzinowa na poziomie 13 złotych w umowach zleceniach i

minimalne wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł będzie obowiązywać od

1 stycznia 2017 roku

. Nowe regulacje mają szczególne znaczenie w kontekście

zamówień publicznych i kontraktów trwających w dniu wejścia w życie nowych rozwiązań

.

Uwzględnienie w budżetach administracji państwowej oraz samorządów

kosztów m.in. stawki 13 zł czy podwyższenia płacy minimalnej

są więc niezbędnymi krokami

, dzięki którym

skorzystają wszyscy uczestnicy rynku pracy

.

Waloryzacja obowiązujących umów korzystnie wpłynie także na sektor zamówień publicznych

. Zamawiający zyskają bowiem

gwarancję kontynuacji zawartego kontraktu

i tym samym

nie będą narażeni na kosztowne przestoje

i wydatki związane z rozpoczęciem

nowego postępowania przetargowego

.


„Waloryzacja umów

zabezpiecza nie tylko miejsca pracy

, ale również

interes zatrudnionych i Zamawiających

. Dotychczas notowano liczne przykłady

wyboru ofert ze stawkami w granicach 5-7 zł za godzinę brutto

– czyli nawet o połowę niższymi niż minimalne krajowe wynagrodzenie.

Regulacje wchodzące w życie

z dniem

1 stycznia przyszłego roku

to

najwyższa podwyżka na rynku pracy

, jaka dotychczas miała miejsce.

Nowe warunki wynagradzania pracowników z pewnością pozwolą uzdrowić rynek pracy

, ale nie zapominajmy, że

mogą także wiązać się z redukcją zamówień przez sektor komercyjny

.

Takie ograniczenie miało miejsce na początku 2016 roku, kiedy weszło w życie ozusowanie umów zleceń. Wówczas zakres zamówień sektora komercyjnego spadł o 15%, a 45 tys. pracowników straciło pracę. Od 1 stycznia 2017 spadek ten może osiągnąć kolejne 15%, co oznacza podobną skalę zwolnień.

Kluczowe

w asymilowaniu tak dużej siły roboczej pozbawionej pracy będą miały nowelizacje zamówień publicznychza sprawą waloryzacji oraz klauzul społecznych

więcej osób wyszło wreszcie z

szarej strefy

, a dzięki temu nawet przy tak obszernych zwolnieniach

nie wzrosło bezrobocie

” –


mówi Marek Kowalski,


Przewodniczący Zespołu ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego, ekspert LEWIATAN


.Zamawiający zawsze powinien

wkalkulować w budżecie wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem podatków, składek na ubezpieczenia

– także w tej części, którą obowiązkowo odprowadza pracownik.

Zmiany w obszarze wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz płacy są wynikiem wspólnego

i konsekwentnego

działania zarówno związków zawodowych, jak i pracodawców

. Intencją Ustawodawcy było zabezpieczenie interesu pracowników. Jednak – bez renegocjacji długoterminowych umów – cel ten nie zostanie osiągnięty. W związku z tym

uczestnicy rynku zamówień publicznych powinni sfinalizować je przed 1 stycznia 2017 roku

.