search
menu menu_open

FPP: regulacje proponowane w Konstytucji Biznesu korzystne dla przedsiębiorców

15 grudnia 2016

FPP: regulacje proponowane w Konstytucji Biznesu korzystne dla przedsiębiorców

Nowe zasady w relacji państwo – przedsiębiorstwo. Konstytucja Biznesu – pakiet dokumentów opracowany przez Ministerstwo Rozwoju – ma za zadanie wsparcie polskiej przedsiębiorczości bazując na konstytucyjnej zasadzie wolności działalności gospodarczej. Priorytetem dla rządu jest wprowadzenie nowego Prawa Przedsiębiorców, gdzie zawarte są podstawowe regulacje systematyzujące zasady współpracy urzędów z firmami.


Federacja Przedsiębiorców Polskich dostrzega, że proponowana przez Ministerstwo największa reforma legislacji po roku 1989 niesie ze sobą obietnice poprawy funkcjonowania polskiego biznesu. Najważniejsze aspekty zmian to domniemanie uczciwości przedsiębiorcy i przyjazna interpretacja przepisów, zasada proporcjonalności, a także założenie: „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”. Normy te – razem z pakietem „100 zmian dla firm” – sprzyjać będą zrównoważonemu rozwojowi postulowanemu przez rząd.

Naczelną zasadą, na której oparta jest Konstytucja Biznesu jest

zagwarantowanie praw przedsiębiorców

wykonujących działalność gospodarczą z

poszanowaniem dobrych obyczajów

oraz uwzględniając potrzebę

zapewnienia ciągłego rozwoju i ochrony konkurencji.

Kluczowe uproszczenia zawarte w propozycji Ministerstwa Rozwoju to m.in.: umożliwienie prowadzenia

drobnej działalności bez rejestracji,


prostsze zasady

rozliczania się

,

a także zapewnienie

ulgi w składkach na ZUS.

Planowana jest również możliwość załatwiania spraw

bez konieczności wizyty w urzędzie,

a ponadto

likwidacja


numeru REGON.

Ustawodawcy przewidują

odświeżenie przepisów

i wprowadzenie prawa

pisanego prostym językiem.

Utworzone zostaną: stanowisko

Rzecznika Przedsiębiorców

i

Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców

, która ma być stałym forum dyskusji.


„Rozwiązania proponowane przez

Ministerstwo Rozwoju w Konstytucji Biznesu

są odpowiedzią na rzeczywiste

potrzeby polskich przedsiębiorców.

To także sygnał, że rząd rozumie postulaty osób prowadzących działalność gospodarczą i dąży do

aktywnego tworzenia warunków, które będą najbardziej korzystne dla rozwoju firm.

Dyrektywy

Prawa Przedsiębiorców

stanowią pozytywny przełom w relacjach między administracją a przedsiębiorcami, jak również wyznaczają

nowe standardydziałań organów publicznych w sprawach przedsiębiorców. Ustanowienie

przejrzystych podstaw prawnych

pozwoli zwiększyć poczucie

bezpieczeństwa

, co korzystnie wpłynie na aktywność gospodarczą Polaków”

mówi Tomasz Wojak, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.


Ustawy niezbędne do wdrożenia „Prawa przedsiębiorców”:

  1. ustawa o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców
  2. ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców
  3. ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym – kompleksowo regulująca zasady uczestnictwa podmiotów zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP, w tym integrująca dotychczasową ustawę o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej„Ograniczanie biurokracji– zakładane w propozycji resortu rozwoju – to ważny krok na drodze

rozwoju polskiego biznesu.

Istotną zmianą – w kierunku oczekiwanym przez FPP – jest postulat o

odpowiedzialności urzędników

za naruszenie prawa, a także założenie, że urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę

nieuzasadnionych obciążeń.

Korzystne będą również modyfikacje w zakresie

prawa podatkowego,

choćby likwidacja części obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych. Kompleksowe regulacje

gwarantujące wolność gospodarczą

oraz jasno sformułowane przepisy to wyznacznik

nowoczesnego państwa prawa,

co wskazuje dbałość ustawodawcy o

interes społeczny i stabilność gospodarki.

Doceniamy również fakt, że zostaną powołane podmioty, których zadaniem będzie

nadzór nad tworzeniem i egzekwowaniem prawa

– Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzecznik Przedsiębiorców” –


dodaje Tomasz Wojak.

Więcej:

http://managerplus.pl/fpp-regulacje-proponowane-w-konstytucji-biznesu-korzystne-dla-przedsiebiorcow/Źródło: Managerplus.pl